GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

• Zeka, soyut düşünme gücüdür.
• Zeka, düşünme ve anlama gücüdür.
• Zeka, muhakeme gücüdür.
Yukarıdaki görüşlere dayanarak zeka ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) Zeka yargılayabilme gücüdür.
 • B) Zeka sorgulayıcı tavır gerektirir.
 • C) Zeka bilinen doğruları irdelemez.
 • D) Zekanın kökeninde düşünme gücü vardır.
SORU 2

11-12 yaşlarına kadar hızlı bir gelişim gösteren zeka, 12 yaşından sonra gelişim hızı biraz düşmekle beraber olgunlaşma sınırına kadar devam eder. 19 20 yaşlarında zihin gücü gelişebileceği tavan sınırına erişmiştir. Yaklaşık 50’lili yaşlardan sonra zihin gücü zayıflamaya başlar.
Bu durum zeka ile ilgili aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Zeka üzerinde çevrenin etkisi.
 • B) Zeka üzerinde kalıtımın etkisi.
 • C) Zeka öğrenme ilişkisi.
 • D) Zekanın yaşa göre gelişimi.
SORU 3

Bir test ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hazırlandıkları kültürden bağımsız olmayıp o kültürün etkilerini taşırlar. Bu nedenle bir test farklı bir kültürde uygulanacağı zaman, o kültürün unsurlarına uyarlanmalıdır.
Bu durum zeka testinin hangi özelliğe sahip olmasını gerektirir?

 • A) Testin standardizasyonu
 • B) Testin güvenirliliği
 • C) Testin geçerliliği
 • D) Testlerin uzman kişilerce uygulanması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisinde zeka geriliğini ifade eden kavramlar birlikte verilmiştir?

 • A) Sublimasyon – Embesil
 • B) İdiot – Obsesyon
 • C) Moron – İdiot
 • D) Deha – Moron
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeye örnek oluşturur?

 • A) Bisiklet kullanmayı öğrenmek.
 • B) Mikroskobu keşfetmek.
 • C) Alışılmış olana yönelmek.
 • D) Şiir okumak.
SORU 6

İnsanın yaratılışına bağlı olarak ortaya çıkan, doğuştan getirdiği fizyolojik kaynaklı kişilik özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Karakter
 • B) Algı
 • C) Mizaç
 • D) İlgi
SORU 7

Kişiliği etkileyen faktörlerin en temeli, kişinin doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı özelliklerdir.
Buna göre kişilik üzerinde aşağıdakilerden hangileri etkilidir?

 • A) Kalıtım ve biyolojik özellikler
 • B) Kalıtım ve fizyolojik yapı
 • C) Kalıtım ve çevre
 • D) Çevre ve eğitim
SORU 8

• İnsan hızını kendinden alan, dinamizmi kendinde olan oluşum halinde bir varlıktır.
• Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve istekler insanın kişiliğini etkiler.
• Kişilik, beden yapısıyla birlikte doğuştan gelen bir yapıdır.
Yukarıda açıklaması verilmeyen kişilik kuramı hangisidir?

 • A) Temel eğilim kuramları
 • B) Öğrenme kuramı
 • C) Psikodinamik kuram
 • D) Humanistik kuram
SORU 9

Kişilik karmaşık bir yapıda olduğundan kişiliği doğrudan ölçen bir test mevcut değildir. Kişilik testleri kişilik hakkında bizlere ipucu verir. Bu ipuçları başka verilerle desteklenirse testin güvenirliliği artar.
Bu parçaya göre kişilik testleri hakkında hangi yargıya ulaşabiliriz?

 • A) Testler bireyin o andaki durumunu tam olarak ölçer.
 • B) Bir kişilik testi bireyi bütün yönleriyle ölçer.
 • C) Cinsiyet ve yaş farklılıkları kişilik özelliklerinin farklı olmasına sebep olur.
 • D) Kişilik testleri tek başına bireyin kişiliği hakkında yeterli bilgi veremez.
SORU 10

Organizmanın hedefe yönelik davranışlarının amaca ulaşmasının sürekli engellenmesi halinde aşağıdaki tepkilerden hangisi beklenmez?

 • A) Hayal kırıklığı
 • B) Saldırganlık
 • C) İçe dönme
 • D) Kendine güven
SORU 11

Doğal afetler, savaşlar, gelişimsel olaylar, hayatın normal akışını bozan gerginlik, kaygı oluşturan durumların kişide yol açtığı zorlanma durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Stres
 • B) Çatışma
 • C) Engellenme
 • D) Dengelenme
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi iyi (olumlu) stresin kişiye kazandırdığı bir özellik değildir?

 • A) Kişiyi daha canlı ve dinamik hale getirmesi
 • B) Kişiyi, başarılması güç işlerde başarılı kılması
 • C) İnsanda sürekli kaygı durumu oluşturması
 • D) Dikkatin, belli bir konuda yoğunlaşmasını sağlaması
SORU 13

Dedikodu yapanların başkalarını dedikoducu olarak görmesi hangi savunma mekanizmasıyla açıklanır?

 • A) Ödünleme
 • B) Yansıtma
 • C) Yüceltme
 • D) Yön değiştirme
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede kullanılan duygusal yöntemlerdendir?

 • A) Olaylara yaklaşım biçimi çatışmaları azaltıcı nitelikte olmalı
 • B) Düzenli bedensel egzersizlerle rahatlamaya çalışılmalı
 • C) Stresli iken kesik kesik ve sık sık nefes alınmalı
 • D) Zaman iyi planlanarak değerlendirilmeli
SORU 15

I. Hastanede tedavi edilmesi gereken ağır hastalıklardır.
II. Gerçek hayatla ilgi kesilmiştir.
III. Kişilikte parçalanmalar görülür.
IV. Hastanın irade gücü zayıftır.
Yukarıda verilenlerin hangileri psikotik bozuklukların özelliklerindendir?

 • A) II ve III
 • B) III ve IV
 • C) I, III ve IV
 • D) I, II ve III
SORU 16

Bastırılmış ve bilinçaltına itilmiş dürtülerin; rüyaların yorumu, dil sürçmeleri, unutulmuş veya yanlış kullanılan sözcük ve hareketlerden yararlanılarak bilinç durumuna getirilip anormal davranışın tedavisinde kullanılması hangi psikolojik yöntemdir?

 • A) İş terapisi
 • B) Psikanaliz yöntem
 • C) Narkoanaliz
 • D) Psikodrama
SORU 17

Bireyin davranışını ve görüşlerini baskı nedeniyle değiştirip, yanlış olduğunu bile bile başkaları öyle davrandığı için aynı davranışta bulunması hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Uyma davranışı
 • B) Sosyal sorumluluk
 • C) İkna olma
 • D) Çatışma
SORU 18

Bir tutumun değişmesi için tutum ile davranış arasında bir tutarsızlığın olması gerekir. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ifade eden birisinin sigara içmeye devam etmesi tutumların değişmesi ile ilgili hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Sosyal etki kuramı
 • B) Bilişsel çelişki kuramı
 • C) Tutarlılık
 • D) İtaat
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kimlik oluşum süreciyle ilgili olarak söylenemez?

 • A) Kim olduğunu, neye yönelmesi gerektiğini bilir.
 • B) Kendi ruhsal durumu, aile ve çevre şartlarını tanır.
 • C) Bilgi ve becerisine göre neler yapması gerektiğine karar verir.
 • D) Kimlik oluşumunun sadece taklit ve özdeşimlerin birbirine eklenmesi ile oluşan bir bütünlük olduğunu bilir.
SORU 20

Çocukluk döneminde annebabasını örnek alanlar, ergenlik döneminde dışa yönelerek sevdiği, güvendiği, kendisini olduğu gibi kabul ettiğine inandığı kişiler gibi olmak ister.
Kişilerin çocuklukta ve ergenlikte modele benzeme çabası aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

 • A) Özdeşleşme
 • B) Rol çatışması
 • C) Kimlik kargaşası
 • D) Olgunlaşma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDACBCCBDDACBADBABDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?