Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen biyomlardan hangisinde biyoçeşitlilik daha zengindir?

 • Dağ biyomu
 • Tundra biyomu
 • İğne yapraklı ormanlar
 • Tropikal yağmur ormanları
Soru 2

I- Göç etme
II- Yeni ortama uyum sağlama
III- Canlı neslinin yok olması
Coğrafi şartların değişmesi canlılar üzerinde yukarıdakilerden hangilerine neden olur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Atmosfere oksijen sağlayan en önemli kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektrik deşarjları
 • Volkanik faaliyetler
 • Bitkilerin fotosentezi
 • Besinlerin oksidasyonu
Soru 4

Ekosistemlerde üretici konumunda olan canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitkiler
 • Otçullar
 • Etçiller
 • Ayrıştırıcılar
Soru 5

Bitki ve hayvan türleri okyanuslarda genellikle 100 m. derinliğe kadar olan kısımda yaşar. Bu durumun sebebi nedir?

 • Tuz oranının fazla olması
 • Yoğunluğun daha az olması
 • Güneş ışınlarının buraya kadar ulaşabilmesi
 • Suyun bu katmanda daha hareketli olması
REKLAM
Soru 6

I- Evlenme yaşının düşürülmesi
II- Kadınların çalışma hayatına girmesi
III- Doğum kontrolü ile ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması
Yukarıdaki uygulamalardan hangileri nüfus artış hızını arttırır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 7

I- Üretimin artması
II- Tasarrufların azalması
III- İş gücü ihtiyacının azalması
Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonucudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 8

Haritada işaretli yerlerden hangisinde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Tarihsel süreçte ilk şehirler Mezapotamya, Nil vadisi, İndus nehri kıyıları gibi alanlarda kurulmuştur. Bu durumun sebebi nedir?

 • Ulaşımın kolay olması
 • Tarım alanlarının varlığı
 • Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
 • Yeraltı kaynaklarının zengin olması
Soru 10

Kudüs şehrinin küresel etkiye sahip olmasındaki fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Ticaret
 • Ulaşım
 • Eğitim
Soru 11

Dünya genelinde şehirleşme oranı en fazla 2000 yılında gerçekleşmiştir. Bunun en önemli nedeni nedir?

 • Sanayileşme
 • Siyasi faktörler
 • Hızlı nüfus artışı
 • Kültürel nedenler
Soru 12

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha dardır?

 • Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • Roma
 • Sidney
 • Tokyo
Soru 13

I- Deniz ürünleri soğutuculu kamyonlar sayesinde iç kesimlere ulaştırılmaktadır.
II- Kuş gribi sonrasında kırmızı et tüketimi artış göstermiştir.
III- Yağışlı geçen mevsimde otlaklar gürleşir ve hayvancılıkta verim artar.
Yukarıdakilerden hangisinde doğal şartların üretime olan etkisinden söz edilmiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I ve III
REKLAM
Soru 14

En çok tüketilen maddeler aynı zamanda en çok üretilen ve dağıtılan maddelerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekler?

 • Üretimi fazla olan ürünlerin dağıtımı azdır.
 • Ulaşımın gelişmesi ihtiyaçtan fazla üretim sağlar.
 • Dağıtımın geliştiği yerlerde tüketim fazla olur.
 • Bir ürünün pazarının gelişmesi üretim ve dağıtımı geliştirir
Soru 15

Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iş gücü ve teknoloji açısından zengin ülkeler dışarıdan hammadde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnektir?

 • Rusya
 • Japonya
 • İran
 • Hindistan
Soru 16

Yeryüzünde belirlenen en eski yerleşim alanları içerisinde Türkiye de bulunmaktadır. Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • İklimin elverişli olması
 • Su kaynaklarının yeterli olması
 • Turizm potansiyelinin yüksek olması
 • Verimli tarım alanlarının bulunması
Soru 17

Ülkemizde volkanik sahalardaki ova ve platolar üzerinde aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yaygın değildir?

 • Madencilik
 • Hayvancılık
 • Yerleşme
 • Tarım
Soru 18

Haritada işaretlenmiş bölgelerin hangisinde yer şekilleri yerleşme faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Cumhuriyet kurulduktan sonra ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılmıştır. Bu uygulama ile öncelikle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

 • Nüfus artış hızını yükseltmek
 • Tarım sektörünü desteklemek
 • Sanayinin gelişmesini sağlamak
 • Hammadde ithalatına öncelik vermek
Soru 20

Doğal yetişme alanı haritada işaretlenmiş olan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turunçgil
 • Üzüm
 • Elma
 • Akarsularda
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDCACACDBAACBDBCACBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?