Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardandır?

 • Simgeler
 • İklim özellikleri
 • Hukuk kuralları
 • Toprak özellikleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün diğerlerinden daha önemli bir özelliğidir?

 • Köklerini Orta Asya’dan alması
 • Gittiği bölgelerdeki tarihi eserleri korumaları
 • Köklü ve büyük kültürlerle komşu olmaları
 • Göçebe dönemlerinde el sanatlarından eşyalar yapmaları
Soru 3

Dünya Ticaret Ağı Haritası incelendiğinde; Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya’da ticaretin yoğun olduğu görülür.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeryüzü şekillerinin uygun olması
 • Ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması
 • Nüfus yoğunluklarının yüksek olması
 • Üretim, pazar ve yatırımların yoğun olması
Soru 4

Ülkeye kazandırdığı gelire “görünmeyen ihracat” denilen sektör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizm
 • Sanayi
 • Tarım
 • Madencilik 10
Soru 5

Dünyanın Yedi Harikası, haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinin içinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 6

Japonya’nın nüfus özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Nüfusunun yaklaşık %80’i kentlerde yaşar.
 • Dünya’da nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerdendir.
 • Ortalama insan ömrü yüksektir.
 • Etnik ve kültürel çeşitlilik fazladır.
Soru 7

I. Nüfusun büyük kısmının kırsal alanlarda yaşaması
II. Doğal kaynaklara sahip ülkeleri sömürmesi
III. Avrupa’daki siyasi ve dini çatışmalardan etkilenmemesi
IV Bilim ve sanat adamlarına özgür ortam sunması
Verilenlerden hangileri sanayileşme hareketinin ilk önce İngiltere’de başlamasının nedenlerindendir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II, III ve IV
 • I, II ve III
Soru 8

Aşağıdaki yerlerden hangisi Hindistan’da değildir?

 • Kobe şehri
 • Ganj Nehri
 • Tar Çölü
 • Dekkan Platosu
Soru 9

Üye diğer ülkeler kabul oyu kullansa da ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere’den herhangi birinin veto ettiği bir kararın yürürlüğe girmediği küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya Bankası
 • Birleşmiş Milletler
 • Uluslararası Para Fonu
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
Soru 10

1994 yılında yürürlüğe giren, Kanada, ABD ve Meksika arasında imzalanan ticaret antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

 • KEİ
 • OPEC
 • OECD
 • NAFTA
Soru 11

Ülkelerin enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yenilenebilir kaynakların ekonomik olması
 • Doğal kaynak rezervlerinin giderek azalması
 • Yenilenebilir kaynakların çevreyi az kirletmesi
 • Her yerde yenilenebilir kaynaklara kolay ulaşılabilmesi
Soru 12

Dünya genelinde linyit kömürünün en büyük kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ulaşım
 • Konut ısıtma
 • Elektrik üretimi
 • Demirçelik üretimi
Soru 13

Hidrojen enerjisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Fosil yakıt türüdür.
 • Dünyadaki en yaygın elementtir.
 • Renk ve kokusu olmayan bir gazdır.
 • Isınma, elektrik üretme ve motor yakıtı olarak tüketilebilir.
REKLAM
Soru 14

Yatağan ilçemizde yer alan elektrik üretim tesisi hangi türde bir santraldir?

 • Termik
 • Nükleer
 • Jeotermal
 • Hidroelektrik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özellikle açık işletme madencilik faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarından değildir?

 • Bitki örtüsünün zarar görmesi
 • Topraktaki kimyasal yapının değişmesi
 • Havadaki karbonmonoksit oranının artması
 • Yer üstü ve yer altı sularının kirlenmesi
Soru 16

Kıyıya dolgu yaparak, deniz veya gölden arazi elde etmek, hangi özelliğe sahip kentlerde uygulanan bir yöntemdir?

 • Doğal kaynakları az olan.
 • Şehirsel arazisi kıt olan.
 • Nüfus yoğunluğu yüksek olan.
 • Teknolojik düzeyi yüksek olan.
Soru 17

Önceleri küçük bir yerleşim merkezi iken 1948 yılında Raman Dağı’nda petrolün bulunmasıyla çok hızlı gelişerek 1990 yılında il statüsüne kavuşan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ardahan
 • Batman
 • Osmaniye
 • Aksaray
Soru 18

Aşağıda yapılan çevre olayı ve buna bağlı yaşanan sorun arasında eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Çevresel olan → Sonucu

 • Ormanların tahribi→Toprağın aşınması
 • Toprağın kirlenmesi→Tarımsal verimin düşmesi
 • Suların kirlenmesi→Balık türlerinin azalması
 • Ozon tabakasının tahribi→Asit yağmurları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, atıkların geri kazanılmasına önem veren ve bu alanda uygulamalar yapan ülkelerden biri değildir?

 • Almanya
 • İtalya
 • İsveç
 • Pakistan
Soru 20

Asit yağmurları doğada en büyük tahribatı aşağıdakilerden hangisine yapar?

 • Ormanlar
 • Sular
 • Topraklar
 • Tarihi yapılar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDABDCABDBCAACBBDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?