GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmenin gerekçelerinden biri olamaz?

 • A) Davranışlarının örnek alınmasını sağlar.
 • B) Peygamberi daha iyi tanımamızı sağlar.
 • C) Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına yardımcı olur.
 • D) Müslümanlara bilimsel buluşlar konusunda rehberlik eder.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinde siyerin konusu tam olarak verilmiştir?

 • A) Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemini kapsar.
 • B) Hz. Muhammed’in doğumundan vefatına kadar geçen süredir.
 • C) Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik dönemidir.
 • D) Hz. Muhammed’in hicretini ve savaşlarını içine alır.
SORU 3

İslam öncesi Arap yarımadasında, şehirlerdeki kabile meclisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mele
 • B) Bedevî
 • C) Hadarî
 • D) Mevâlî
SORU 4

İslam öncesi Mekke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça fazlaydı.
 • B) Mekkelilerin takvimi “Güneş Takvimi” idi.
 • C) Hicaz bölgesinin dini ve ticari merkeziydi.
 • D) Haniflik insanlar arasında en yaygın inanç biçimiydi.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

 • A) Beytü’l – Hikme
 • B) Beytü’l – Haram
 • C) Beytü’l – Mamur
 • D) Beytü’l – Atik
SORU 6

Aşağıdaki olayların hangisi 622 yılında gerçekleşmiştir?

 • A) Habeşistan’a hicret
 • B) Müslümanlara boykot uygulanması
 • C) Hz. Hatice’nin vefat etmesi
 • D) İlk cuma namazının kılınması
SORU 7

Hz. Muhammed’in doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 10 Rebiulahir 570
 • B) 12 Rebiülevvel 571
 • C) 10 Zilhicce 570
 • D) 12 Zilkade 571
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hilfu’lFudul tarafından alınan kararlardan biri değildir?

 • A) Haksızlığa uğrayanların hakkı aranacaktır.
 • B) Haksızlık yapanlara hoşgörü gösterilmeyecektir.
 • C) Haksızlığa uğrayanların zararları oluşturulacak ortak bütçeden ödenecektir.
 • D) Haksızlığa uğrayanın hakkı alınıncaya kadar onunla birlikte hareket edilecektir.
SORU 9

Hz. Muhammed aşağıdaki çocuklarının hangisinin ismiyle künyelenmiştir?

 • A) Fatma
 • B) Kasım
 • C) Abdullah
 • D) İbrahim
SORU 10

Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yetim ve fakirleri gözetirdi.
 • B) İnsan haklarına saygılıydı.
 • C) Ticari hayatı başarı ve güven vericiydi.
 • D) Yaşadığı toplumun ahlakını benimsemişti.
SORU 11

Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Amcası Ebu Lehep ile ticari yolculuk yapmıştır.
 • B) Kabe hakemliğiyle toplumsal barışa katkı sağlamıştır.
 • C) Hz. Hatice’nin vefatına kadar başka biri ile evlenmemiştir.
 • D) Kendisine vahiy gelmeden önce de Tevhit inancına sahiptir.
SORU 12

Aşağıdaki ayeti kerimelerden hangisi diğerlerinden sonra indirilmiştir?

 • A) “En yakın akrabanı uyar” (Şuara Suresi, 214. ayet)
 • B) “Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma” (Hicr Suresi, 94. ayet)
 • C) “Ey bürünüp sarılan! Kalk ve insanları uyar…” (Müddesir Suresi, 1.-2. ayetler)
 • D) “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir…” (İsra Suresi, 1. ayet)
SORU 13

İslam’ın ilk dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Haşimoğulları davetin ilk yıllarında Hz. Muhammed’e destek vermeyeceklerini bildirmişlerdir.
 • B) Hz. Muhammed Dârü’l – Erkam’dan Hz. Ömer’in Müslüman olduğu yıl ayrılmıştır.
 • C) Hz. Hatice’nin kızları anneleriyle aynı zamanda İslam’ı kabul etmişlerdir.
 • D) Müşrikler İslam’ın yayılması üzerine Utbe b. Rebia’yı Hz. Muhammed’e antlaşmak üzere göndermişlerdir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı reddetmelerinin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Ahiret inancını kabul etmek istememeleri
 • B) Eski inançları ve atalarına olan bağlılıkları
 • C) Mekke’yi terk etmek istememeleri
 • D) İslam’ın getirdiği eşitlik anlayışının sosyal dengeleri değiştirmesinden rahatsız olmaları
SORU 15

Habeşistan’a yapılan hicretlere aşağıdaki sahabelerden hangisi katılmamıştır?

 • A) Osman b. Affan
 • B) Zübeyr b. Avvam
 • C) Ali b. Ebi Talib
 • D) Cafer b. Ebi Talib
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotu sona erdirme sebeplerinden biri değildir?

 • A) Müslümanların dinlerine daha fazla sarılmaları
 • B) Müslümanların kendi kabilelerinden gördükleri yardıma engel olamamaları
 • C) Müşriklerin hedefledikleri başarıya ulaşmaları
 • D) Bazı müşriklerin boykotu bitirmek istemeleri
SORU 17

Hz. Muhammed Taif yolculuğu dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

 • A) Mutim b. Adiy
 • B) Zeyd b. Harise
 • C) Ömer b. Hattab
 • D) Hamza b. Abdulmuttalip
SORU 18

İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 27 Muharrem 622
 • B) 27 Şaban 619
 • C) 27 Ramazan 620
 • D) 27 Recep 621
SORU 19

620 yılında Akabe mevkiinde Hz. Muhammed’le görüşüp İslam’ı kabul eden altı kişilik Medineli grup hangi kabiledendir?

 • A) Evs
 • B) Hazreç
 • C) Ben-i Nadir
 • D) Ben-i Kaynuka
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatı’nda Müslümanların söz verdiği konulardan biri değildir?

 • A) İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
 • B) Bollukta ve darlıkta mali yardım yapmak
 • C) Ailelerini korudukları gibi Hz. Muhammed’i korumak
 • D) Ticari ilişkilerinde faizle muameleden sakınmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACADBCBDADACCCADBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?