GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmenin gerekçelerinden biri olamaz?

 • Davranışlarının örnek alınmasını sağlar.
 • Peygamberi daha iyi tanımamızı sağlar.
 • Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Müslümanlara bilimsel buluşlar konusunda rehberlik eder.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinde siyerin konusu tam olarak verilmiştir?

 • Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemini kapsar.
 • Hz. Muhammed’in doğumundan vefatına kadar geçen süredir.
 • Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik dönemidir.
 • Hz. Muhammed’in hicretini ve savaşlarını içine alır.
SORU 3

İslam öncesi Arap yarımadasında, şehirlerdeki kabile meclisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mele
 • Bedevî
 • Hadarî
 • Mevâlî
SORU 4

İslam öncesi Mekke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça fazlaydı.
 • Mekkelilerin takvimi “Güneş Takvimi” idi.
 • Hicaz bölgesinin dini ve ticari merkeziydi.
 • Haniflik insanlar arasında en yaygın inanç biçimiydi.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

 • Beytü’l – Hikme
 • Beytü’l – Haram
 • Beytü’l – Mamur
 • Beytü’l – Atik
SORU 6

Aşağıdaki olayların hangisi 622 yılında gerçekleşmiştir?

 • Habeşistan’a hicret
 • Müslümanlara boykot uygulanması
 • Hz. Hatice’nin vefat etmesi
 • İlk cuma namazının kılınması
SORU 7

Hz. Muhammed’in doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10 Rebiulahir 570
 • 12 Rebiülevvel 571
 • 10 Zilhicce 570
 • 12 Zilkade 571
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hilfu’lFudul tarafından alınan kararlardan biri değildir?

 • Haksızlığa uğrayanların hakkı aranacaktır.
 • Haksızlık yapanlara hoşgörü gösterilmeyecektir.
 • Haksızlığa uğrayanların zararları oluşturulacak ortak bütçeden ödenecektir.
 • Haksızlığa uğrayanın hakkı alınıncaya kadar onunla birlikte hareket edilecektir.
SORU 9

Hz. Muhammed aşağıdaki çocuklarının hangisinin ismiyle künyelenmiştir?

 • Fatma
 • Kasım
 • Abdullah
 • İbrahim
SORU 10

Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yetim ve fakirleri gözetirdi.
 • İnsan haklarına saygılıydı.
 • Ticari hayatı başarı ve güven vericiydi.
 • Yaşadığı toplumun ahlakını benimsemişti.
SORU 11

Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Amcası Ebu Lehep ile ticari yolculuk yapmıştır.
 • Kabe hakemliğiyle toplumsal barışa katkı sağlamıştır.
 • Hz. Hatice’nin vefatına kadar başka biri ile evlenmemiştir.
 • Kendisine vahiy gelmeden önce de Tevhit inancına sahiptir.
SORU 12

Aşağıdaki ayeti kerimelerden hangisi diğerlerinden sonra indirilmiştir?

 • “En yakın akrabanı uyar” (Şuara Suresi, 214. ayet)
 • “Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma” (Hicr Suresi, 94. ayet)
 • “Ey bürünüp sarılan! Kalk ve insanları uyar…” (Müddesir Suresi, 1.-2. ayetler)
 • “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir…” (İsra Suresi, 1. ayet)
SORU 13

İslam’ın ilk dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Haşimoğulları davetin ilk yıllarında Hz. Muhammed’e destek vermeyeceklerini bildirmişlerdir.
 • Hz. Muhammed Dârü’l – Erkam’dan Hz. Ömer’in Müslüman olduğu yıl ayrılmıştır.
 • Hz. Hatice’nin kızları anneleriyle aynı zamanda İslam’ı kabul etmişlerdir.
 • Müşrikler İslam’ın yayılması üzerine Utbe b. Rebia’yı Hz. Muhammed’e antlaşmak üzere göndermişlerdir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı reddetmelerinin nedenlerinden biri değildir?

 • Ahiret inancını kabul etmek istememeleri
 • Eski inançları ve atalarına olan bağlılıkları
 • Mekke’yi terk etmek istememeleri
 • İslam’ın getirdiği eşitlik anlayışının sosyal dengeleri değiştirmesinden rahatsız olmaları
SORU 15

Habeşistan’a yapılan hicretlere aşağıdaki sahabelerden hangisi katılmamıştır?

 • Osman b. Affan
 • Zübeyr b. Avvam
 • Ali b. Ebi Talib
 • Cafer b. Ebi Talib
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotu sona erdirme sebeplerinden biri değildir?

 • Müslümanların dinlerine daha fazla sarılmaları
 • Müslümanların kendi kabilelerinden gördükleri yardıma engel olamamaları
 • Müşriklerin hedefledikleri başarıya ulaşmaları
 • Bazı müşriklerin boykotu bitirmek istemeleri
SORU 17

Hz. Muhammed Taif yolculuğu dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

 • Mutim b. Adiy
 • Zeyd b. Harise
 • Ömer b. Hattab
 • Hamza b. Abdulmuttalip
SORU 18

İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

 • 27 Muharrem 622
 • 27 Şaban 619
 • 27 Ramazan 620
 • 27 Recep 621
SORU 19

620 yılında Akabe mevkiinde Hz. Muhammed’le görüşüp İslam’ı kabul eden altı kişilik Medineli grup hangi kabiledendir?

 • Evs
 • Hazreç
 • Ben-i Nadir
 • Ben-i Kaynuka
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatı’nda Müslümanların söz verdiği konulardan biri değildir?

 • İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
 • Bollukta ve darlıkta mali yardım yapmak
 • Ailelerini korudukları gibi Hz. Muhammed’i korumak
 • Ticari ilişkilerinde faizle muameleden sakınmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACADBCBDADACCCADBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler