GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Müslümanların Medine’de toplumsal konuları konuşup karara bağladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Darün Nedve
 • B) Daru’l – Erkam
 • C) Mescid-i Dırar
 • D) Mescid-i Nebevi
SORU 2

Medine’de ensar ve muhacirler arasındaki kardeşleştirme uygulamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müslümanlar arasındaki kabile ayrımlarına son vermek.
 • B) Müslümanlar arasındaki kan davalarını ortadan kaldırmak.
 • C) Müslümanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak.
 • D) Ensar’ın İslam dinine uyum sağlamasını kolaylaştırmak.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin amaçlarından biri değildir?

 • A) İdari birliği sağlamak.
 • B) Dini birliği sağlamak.
 • C) Toplumsal huzuru sağlamak.
 • D) Müslümanların güvenliğini sağlamak.
SORU 4

Hz. Muhammed’e hangi namaz esnasında kıblenin değişmesiyle ilgili ayet gelmiştir?

 • A) Sabah namazı
 • B) Öğle namazı
 • C) Akşam namazı
 • D) Yatsı namazı
SORU 5

Aşağıdaki seferlerden hangisi Gazve ismiyle adlandırılmaz?

 • A) Bedir
 • B) Hayber
 • C) Hendek
 • D) Batn-ı Nahle
SORU 6

Aşağıdaki isimlerden hangisi Bedir Savaşı’nda yer almamıştır?

 • A) Utbe b. Rebia
 • B) Ebu Süfyan
 • C) Velit b. Utbe
 • D) Umeyye b. Halef
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşının sonuçlarından değildir?

 • A) Medine’deki Müslümanların can güvenliği tehlikeye girmiştir.
 • B) Müslümanlardan Musab b. Umeyr ve Hz. Hamza şehit olmuştur.
 • C) Müşrikler bir çok esir ve ganimet elde etmiştir.
 • D) Bu savaş müşriklerin cesaretini artırmıştır.
SORU 8

Medine’den çıkarılan Yahudi kabileleri daha çok aşağıdaki merkezlerden hangisine yerleşmiştir?

 • A) Hayber
 • B) Mekke
 • C) Taif
 • D) Habeşistan
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinde yaşanan olaylardan değildir?

 • A) Şehir savaş yapılmadan alındı.
 • B) Hz. Muhemmed’in emriyle Kâbe putlardan temizlendi.
 • C) Mekke’de ilk ezan Bilal-i Habeşi tarafından okundu.
 • D) Mekkeli müşriklerin malları ganimet olarak Müslümanlara dağıtıldı.
SORU 10

Mekke’nin fethinden sonra gerçekleşen ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Huneyn Savaşı
 • B) Hayber Savaşı
 • C) Mute Savaşı
 • D) Tebük Seferi
SORU 11

Hz. Muhammed Mute Savaşı’na gönderdiği birliğin başına ilk komutan olarak aşağıdakilerden hangisini atamıştır?

 • A) Halit b. Velid
 • B) Cafer b. Ebi Talip
 • C) Zeyd b. Harise
 • D) Abdullah b. Revaha
SORU 12

Hz. Muhammed’in katıldığı son sefer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taif Kuşatması
 • B) Tebük Seferi
 • C) Kureyzaoğulları Seferi
 • D) Mustalikoğulları Seferi
SORU 13

Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim’de “Ümmi” bir peygamber olarak vasıflandırılmıştır. Bununla aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 • A) Okuma – yazma bilmediği
 • B) Kendisinin bir beşer olduğu
 • C) Son peygamber olduğu
 • D) İnsanlar için rahmet olduğu
SORU 14

Hz. Muhammed aşağıdakilerden hangisini bir eğitim metodu olarak uygulamamıştır?

 • A) Güdüleme
 • B) Müjdeleme
 • C) Cezalandırma
 • D) Kolaylaştırma
SORU 15

Hz. Muhammed, Bedir Savaşı öncesi birliklerini düşmana en uzak kuyunun bulunduğu tarafa yerleştirmişti. Sahabeden Hubab b. Münzir ise düşmana en yakın kuyuya yerleşilmesinin daha uygun olacağını söyleyince Hz. Peygamber bu görüşü uygun bularak yerine getirdi.
Hz. Peygamber’in bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” (Hud Suresi, 112. ayet)
 • B) “Biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Furkan Suresi, 56. ayet)
 • C) “Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.” (Mü’minun Suresi, 8. ayet)
 • D) “Onlar ki sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar.” (Zümer Suresi, 18. ayet)
SORU 16

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini anın. Hani üzerinize düşman orduları gelmiş, biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik…”
(Ahzab Suresi, 9. ayet)
Bu ayette anlatılan olay hangi savaşta gerçekleşmiştir?

 • A) Bedir
 • B) Hendek
 • C) Uhud
 • D) Hayber
SORU 17

Hudeybiye Antlaşması’nın bozulmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gassam Meliki’nin Hz. Muhammed’in gönderdiği elçiyi öldürmesi.
 • B) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara savaş ilan etmesi.
 • C) Bekir kabilesinden bir grubun Huzaalılara saldırıp 23 kişiyi öldürmesi.
 • D) Mekkeli müşriklerin, Müslümanların ticaret kervanına el koyması.
SORU 18

Zor koşullar altında yapıldığı için “Gazvetu’l – Usre” diye anılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedir
 • B) Tebük
 • C) Mute
 • D) Hendek
SORU 19

“Senetü’l – Vüfud” kavramıyla İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 • A) Savaş yılı
 • B) Hüzün yılı
 • C) Fetihler yılı
 • D) Heyetler yılı
SORU 20

Hendek savaşında, hendek kazma fikrini ortaya atan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Selman-ı Farisi
 • B) Hz. Ebubekir
 • C) Hz. Ömer
 • D) Halid b. Velid
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBBDBCADACBACDBCCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?