GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • A) Kültür doğuştan kalıtım yoluyla kazanılır.
 • B) Maddi ve manevi kültür ögeleri birbirinden tamamen bağımsızdır.
 • C) Kültürleri, ileri kültür, geri kalmış kültür olarak ayırabiliriz.
 • D) İnsanların birbirleriyle girdikleri sosyal, ekonomik siyasal ilişkiler sonucu kültür ortaya çıkar.
SORU 2

• Belli bir toplumda kültürün maddi ve manevi ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır.
• Bir kültürün başka bir kültürden bir takım unsurlar almasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Kültürlenme – Kültürleşme
 • B) Kültürel değişme – Kültürleme
 • C) Kültürel yayılma – Kültürleşme
 • D) Kültürel yayılma – Kültürel yozlaşma
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurum değildir?

 • A) Kültür
 • B) Aile
 • C) Eğitim
 • D) Din
SORU 4

Aile, birincil grup ilişkilerinin yaşandığı temel kurumlardan birisidir. Birincil grup ilişkilerinin temel özelliği çıkar duygusundan uzak samimi duyguların yaşandığı ilişkiler olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi birincil grup ilişkisine örnek verilebilir?

 • A) Toplumsal çözülmelere sebep olan ilişkiler
 • B) “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ilkesine dayalı ilişkiler
 • C) Hukuk kurallarına bağlı olan ilişkiler
 • D) ‘’Biz’’ diye bir şey yok, sadece ‘’ben varım’’ ilkesine dayanan ilişkiler
SORU 5

Aşağıdaki aile sınıflandırmalarının hangisi, tek eşliliğin olduğu, evlenme ve boşanmanın hukuk kurallarıyla yapıldığı, eşitlik ilkesine dayanan aile türüdür?

 • A) Anaerkil aile
 • B) Çekirdek aile
 • C) Ataerkil aile
 • D) Büyük aile
SORU 6

Günümüz ailesinde kadının statüsünde olumlu anlamda değişimler meydana gelmiştir. Bu olumlu değişimlerin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

 • A) Tek eşliliğin uygulanması.
 • B) Kadınların eğitim imkanlarından faydalanması.
 • C) Anayasamızda kadın erkek arasında ayrım yapılması.
 • D) Medeni kanunla beraber kadın haklarının, hukuksal bir temele dayandırılması.
SORU 7

Evreni yaratan ve yöneten bir tanrının varlığını kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teizm
 • B) Ateizm
 • C) Panteizm
 • D) Fetişizm
SORU 8

I. Bir takım kurallar koyarak toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
II. İnsanların psikolojik olarak rahatlamalarına yardımcı olur.
III. Bireyin korku ve günlük kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olur.
Verilenlerden hangisi veya hangileri dinin toplumsal işlevlerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 9

• Üretim faaliyetleri
• Tüketim faaliyetleri
• Bölüşüm faaliyetleri
Tüm bu faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Yatırım
 • B) Tasarruf
 • C) Üretim araçları
 • D) Ekonominin temel unsurları
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi iş bölümünün yararlarından değildir?

 • A) Kişiye, istekli ve yetenekli olduğu alanda çalışma imkanı sağlar.
 • B) Kişi mekanikleşerek kendine yabancılaşmaya başlar.
 • C) Kısa sürede daha fazla iş yapılmasını sağlar.
 • D) Toplum üyeleri arasında işbirliğini geliştirir.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir kişi, iktidarın kaynağının halkın iradesine dayandırıldığı bir devlet şeklini ortaya koymaktadır?

 • A) Ben devletim
 • B) Güç benim
 • C) Ben halkın temsilcisiyim
 • D) Ben tanrının yeryüzündeki temsilcisiyim
SORU 12

Demokratik toplumlarda baskı grupları, siyasi mekanizmayı etkileme gücüne sahip gerekli örgütlerdir?
Aşağıdakilerden hangisi baskı gruplarına örnek oluşturmaz?

 • A) Sendikalar
 • B) Dernekler
 • C) Toplumsal kurumlar
 • D) Meslek örgütleri
SORU 13

Birden fazla kişinin, bir grubun ya da zümrenin egemenliğine dayanan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oligarşi
 • B) Monarşi
 • C) Teokrasi
 • D) Demokrasi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özelliklerindendir?

 • A) İlke ve devrimleri birbirinden tamamen farklı niteliktedir.
 • B) Tamamlanmış donmuş bir içeriğe sahiptir.
 • C) Sadece kendi toplumunun varlığını düşünür.
 • D) Diğer ideolojilerden ayrı kendine özgü bir düşünce sistemidir.
SORU 15

Toplumsal ilerleme daha iyiye ve mükemmele doğru olan bir değişmeyi ifade eder.
Aşağıdaki değişmelerden hangisi ilerleme sayılmaz?

 • A) Milli gelirin artması
 • B) Nüfusun hızlı artması
 • C) Eğitim düzeyinin yükselmesi
 • D) İletişim teknolojisinin gelişmesi
SORU 16

I. Fizik çevre
II. Bilim ve teknoloji
III. Ekonomi
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I, II ve III
 • D) I ve III
SORU 17

Tek bir karar mekanizmasının (bir liderin, grubun veya bir devlet organının) hazırladığı plan ve programların uygulanması ile gerçekleşen toplumsal değişme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Demokratik planlı değişme
 • B) Baskı yolu ile değiştirme
 • C) Serbest sosyal değişme
 • D) Kendiliğinden sosyal değişme
SORU 18

‘’Toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların, uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasıdır.’’
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumsal bütünleşme
 • B) Toplumsal değişme
 • C) Toplumsal büyüme
 • D) Toplumsal çözülme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeyi hızlandıran etkenlerdendir?

 • A) Gelir dağılımının adaletli gerçekleşmesi
 • B) Manevi değerler etrafında bütünleşme
 • C) Kültürel gecikme oranındaki artış
 • D) İş bölümünün gelişmesi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sonrası yapılan ıslahat hareketlerindendir?

 • A) İlköğretimin herkes için zorunlu hale gelmesi
 • B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • C) Posta örgütünün kurulması
 • D) Kanuni Esasinin ilanı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABBCAADBCCADBCBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?