GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

İslâmiyet’in doğuşu sırasında Avrupa’da egemen olan din, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Hristiyanlık
 • C) Haniflik
 • D) Musevilik
SORU 2

Aşağıdaki imparatorluklardan hangisi, 375 Kavimler Göçü sırasında Doğu – Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır?

 • A) Roma
 • B) Pers
 • C) İskender
 • D) Çin
SORU 3

Cahiliye Dönemi’nde Arabistan’da konuşma ve yazı dili olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Farsça
 • B) Türkçe
 • C) İngilizce
 • D) Arapça
SORU 4

Hz. Muhammed’in süt annesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Meryem
 • B) Amine
 • C) Ümmü Eymen
 • D) Halime
SORU 5

Hz. Muhammed’e Nur Dağı’nda ilk vahyin geldiği mağara, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sevr
 • B) Beldibi
 • C) Hira
 • D) Karain
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların, Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk askerî başarıdır?

 • A) Hendek
 • B) Bedir
 • C) Mute
 • D) Tebük
SORU 7

632 yılında vefat eden Hz. Muhammed’in kabri, aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

 • A) Mekke
 • B) Taif
 • C) Medine
 • D) Riyad
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilim dalıdır?

 • A) Kelam
 • B) Tefsir
 • C) Hadis
 • D) Fıkıh
SORU 9

Aşağıdakilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları olarak kabul edilirler?

 • A) İstemi Kağan – Bumin Kağan
 • B) Bilge Kağan – Kültigin
 • C) Osman Bey – Orhan Bey
 • D) Çağrı Bey – Tuğrul Bey
SORU 10

1071 Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

 • A) Karahanlılar
 • B) Harzemşahlar
 • C) Bizans
 • D) Abbasiler
SORU 11

Türk – İslam devletlerinde gelirleri hayır kurumlarına aktarılan topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İkta
 • B) Vâkıf
 • C) has
 • D) Mülk
SORU 12

Dünyada ilk üniversite olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi, aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır?

 • A) Tahran
 • B) Bağdat
 • C) İstanbul
 • D) Bakü
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu hükümdarlarından biri değildir?

 • A) Yıldırım Bayezit
 • B) Alparslan
 • C) Melikşah
 • D) Sencer
SORU 14

Gazne Devleti’ne en güçlü dönemini yaşatan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sebük Tigin
 • B) Mesut
 • C) İsmail
 • D) Mahmut
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi çöllerde yaşayan Araplara verilen isimdir?

 • A) Hanif
 • B) Medeni
 • C) Bedevî
 • D) Ensâr
SORU 16

“Allah’ın Arslanı” ve “Haydar’ı Kerrar” unvanları ile anılan sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz Osman
 • C) Hz. Ali
 • D) Hz. Talha
SORU 17

Malazgirt Zaferi sonrasında Erzincan ve çevresinde kurulan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mengücekliler
 • B) Eretna
 • C) Danişmentliler
 • D) Saltuklular
SORU 18

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Venedikliler ile ilk ticaret antlaşması yapan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Kılıç Arslan
 • B) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • C) I. Alâeddin Keykubad
 • D) I. İzzeddin Keykâvus
SORU 19

Türkiye Selçuklu Devleti’nde donanma komutanına “Melikü’s Sevahil” veya “_________” denilirdi.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) “Mutasavvıf”
 • B) “Emir-i dad”
 • C) “Kadilkudat”
 • D) “Reisü’l Bahr”
SORU 20

• Güçlü ve üstün durumda iken affetmek
• Kızgın iken yumuşak davranmak
• Düşmana iyilik etmek
• Kendisi muhtaç iken bile başkasına vermek
gibi 4 temel prensibe sahip esnaf teşkilatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Atabeylik
 • B) Sipahiler
 • C) Ahilik
 • D) Darül Hikme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADDCBCADCBBADCCABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?