Tarih 2 - 2015 1. Dönem

Soru 1

İslâmiyet’in doğuşu sırasında Avrupa’da egemen olan din, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zerdüştlük
 • Hristiyanlık
 • Haniflik
 • Musevilik
Soru 2

Aşağıdaki imparatorluklardan hangisi, 375 Kavimler Göçü sırasında Doğu – Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır?

 • Roma
 • Pers
 • İskender
 • Çin
Soru 3

Cahiliye Dönemi’nde Arabistan’da konuşma ve yazı dili olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • Farsça
 • Türkçe
 • İngilizce
 • Arapça
Soru 4

Hz. Muhammed’in süt annesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meryem
 • Amine
 • Ümmü Eymen
 • Halime
Soru 5

Hz. Muhammed’e Nur Dağı’nda ilk vahyin geldiği mağara, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevr
 • Beldibi
 • Hira
 • Karain
SORU R
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların, Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk askerî başarıdır?

 • Hendek
 • Bedir
 • Mute
 • Tebük
Soru 7

632 yılında vefat eden Hz. Muhammed’in kabri, aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

 • Mekke
 • Taif
 • Medine
 • Riyad
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilim dalıdır?

 • Kelam
 • Tefsir
 • Hadis
 • Fıkıh
Soru 9

Aşağıdakilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları olarak kabul edilirler?

 • İstemi Kağan – Bumin Kağan
 • Bilge Kağan – Kültigin
 • Osman Bey – Orhan Bey
 • Çağrı Bey – Tuğrul Bey
Soru 10

1071 Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
 • Bizans
 • Abbasiler
Soru 11

Türk – İslam devletlerinde gelirleri hayır kurumlarına aktarılan topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkta
 • Vâkıf
 • has
 • Mülk
Soru 12

Dünyada ilk üniversite olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi, aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır?

 • Tahran
 • Bağdat
 • İstanbul
 • Bakü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu hükümdarlarından biri değildir?

 • Yıldırım Bayezit
 • Alparslan
 • Melikşah
 • Sencer
SORU R
Soru 14

Gazne Devleti’ne en güçlü dönemini yaşatan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sebük Tigin
 • Mesut
 • İsmail
 • Mahmut
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çöllerde yaşayan Araplara verilen isimdir?

 • Hanif
 • Medeni
 • Bedevî
 • Ensâr
Soru 16

“Allah’ın Arslanı” ve “Haydar’ı Kerrar” unvanları ile anılan sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ömer
 • Hz Osman
 • Hz. Ali
 • Hz. Talha
Soru 17

Malazgirt Zaferi sonrasında Erzincan ve çevresinde kurulan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mengücekliler
 • Eretna
 • Danişmentliler
 • Saltuklular
Soru 18

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Venedikliler ile ilk ticaret antlaşması yapan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Kılıç Arslan
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • I. Alâeddin Keykubad
 • I. İzzeddin Keykâvus
Soru 19

Türkiye Selçuklu Devleti’nde donanma komutanına “Melikü’s Sevahil” veya “_________” denilirdi.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • “Mutasavvıf”
 • “Emir-i dad”
 • “Kadilkudat”
 • “Reisü’l Bahr”
Soru 20

• Güçlü ve üstün durumda iken affetmek
• Kızgın iken yumuşak davranmak
• Düşmana iyilik etmek
• Kendisi muhtaç iken bile başkasına vermek
gibi 4 temel prensibe sahip esnaf teşkilatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabeylik
 • Sipahiler
 • Ahilik
 • Darül Hikme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDCBCADCBBADCCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?