GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Yakın Doğu’da kurulmuş devletlerden biridir?

 • Büyük Selçuklu
 • Asya Hun
 • Memlûk
 • Uygur
SORU 2

1243 Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğratan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memlûk
 • Bizans
 • Altın Orda
 • İlhanl
SORU 3

Osmanlı Beyliği Bizans ile mücadele ederken gaza ve cihat anlayışıyla gelen _________ adı verilen Türkmen topluluklarının desteğini sağladı.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Tekfur
 • Kazasker
 • Müsellem
 • Gaziyanırum
SORU 4

Edirne, hangi padişah döneminde başkent yapılmıştır?

 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • Yıldırım Bayezit
 • II. Mehmet
SORU 5

1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit’i esir alarak Osmanlı Devleti’ne yıkılma tehlikesi yaşatan ünlü Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Timur
 • Baybars
 • Tumanbay
 • Attila
SORU 6

Osmanlı devlet teşkilatı ve idari yapısında Müslüman Türk devletlerinin kurumları ile Orta Asya _________ devlet geleneğinin derin bir etkisi bulunmaktadır.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Arap
 • Çin
 • Türk
 • İran
SORU 7

Osmanlı Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?

 • Şeyhülislam
 • Kazasker
 • Nişancı
 • Padişah
SORU 8

Osmanlı Devleti’nde Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi olarak kabul edilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malatya
 • Kütahya
 • Trabzon
 • Van
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde dirlik sahibi kişilerin beslemek zorunda oldukları askerlere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebelü
 • Yeniçeri
 • Azap
 • Silahtar
SORU 10

II. Bayezit devrinin askerî başarılar açısından sönük geçmesinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetret Devri
 • Çınar Vakası
 • Cem Olayı
 • Coğrafi Keşifler
SORU 11

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden itibaren, padişahların divanıhümayun toplantılarını izledikleri yere ne ad verilir?

 • Enderun
 • Kasrıadl
 • Birun
 • Harem
SORU 12

Bizans İmparatorluğu, aşağıdaki hangi olay sonrasında yıkılmıştır?

 • İstanbul’un fethi
 • Kösedağ Savaşı
 • Fransız ihtilali
 • Reform Hareketleri
SORU 13

Öncülüğünü Martin Luther’in yaptığı Reform hareketi, ilk hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Almanya
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde medreselerde ders veren öğretmenlere ne ad verilirdi?

 • Müderris
 • Müftü
 • Kadı
 • Kazasker
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticareti korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş teşkilatlardan biri değildir?

 • Tulumbacılar
 • Derbentçiler
 • Menzil Teşkilatı
 • Mekkâri Taifesi
SORU 16

Aşağıdaki padişahlardan hangisi, Yavuz Sultan Selim’in ölümü sonrasında Osmanlı tahtına geçmiştir?

 • Yıldırım Bayezit
 • III. Murat
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Genç Osman
SORU 17

Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı üstünlüğü, aşağıdaki hangi anlaşmayla sona ermiştir?

 • Bucaş
 • Zitvatorok
 • Serav
 • Nasuh Paşa
SORU 18

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi yeniçeriler tarafından katledilmiştir?

 • IV. Murat
 • III. Mehmet
 • Genç Osman
 • II. Süleyman
SORU 19

Aşağıdaki hangi antlaşmayla Avrupa’da mezhep savaşı sona ermiştir?

 • Vasvar
 • Vestfalya
 • Kasrışirin
 • İstanbul
SORU 20

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk kez bütçe çalışmasını, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yapmıştır?

 • Köprülü Mehmet Paşa
 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 • Damat İbrahim Paşa
 • Tarhuncu Ahmet Paşa
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDBACDBACBADAACBCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler