GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Yakın Doğu’da kurulmuş devletlerden biridir?

 • A) Büyük Selçuklu
 • B) Asya Hun
 • C) Memlûk
 • D) Uygur
SORU 2

1243 Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğratan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Memlûk
 • B) Bizans
 • C) Altın Orda
 • D) İlhanl
SORU 3

Osmanlı Beyliği Bizans ile mücadele ederken gaza ve cihat anlayışıyla gelen _________ adı verilen Türkmen topluluklarının desteğini sağladı.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Tekfur
 • B) Kazasker
 • C) Müsellem
 • D) Gaziyanırum
SORU 4

Edirne, hangi padişah döneminde başkent yapılmıştır?

 • A) Orhan Bey
 • B) I. Murat
 • C) Yıldırım Bayezit
 • D) II. Mehmet
SORU 5

1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit’i esir alarak Osmanlı Devleti’ne yıkılma tehlikesi yaşatan ünlü Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Timur
 • B) Baybars
 • C) Tumanbay
 • D) Attila
SORU 6

Osmanlı devlet teşkilatı ve idari yapısında Müslüman Türk devletlerinin kurumları ile Orta Asya _________ devlet geleneğinin derin bir etkisi bulunmaktadır.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Arap
 • B) Çin
 • C) Türk
 • D) İran
SORU 7

Osmanlı Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?

 • A) Şeyhülislam
 • B) Kazasker
 • C) Nişancı
 • D) Padişah
SORU 8

Osmanlı Devleti’nde Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi olarak kabul edilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Malatya
 • B) Kütahya
 • C) Trabzon
 • D) Van
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde dirlik sahibi kişilerin beslemek zorunda oldukları askerlere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cebelü
 • B) Yeniçeri
 • C) Azap
 • D) Silahtar
SORU 10

II. Bayezit devrinin askerî başarılar açısından sönük geçmesinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fetret Devri
 • B) Çınar Vakası
 • C) Cem Olayı
 • D) Coğrafi Keşifler
SORU 11

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden itibaren, padişahların divanıhümayun toplantılarını izledikleri yere ne ad verilir?

 • A) Enderun
 • B) Kasrıadl
 • C) Birun
 • D) Harem
SORU 12

Bizans İmparatorluğu, aşağıdaki hangi olay sonrasında yıkılmıştır?

 • A) İstanbul’un fethi
 • B) Kösedağ Savaşı
 • C) Fransız ihtilali
 • D) Reform Hareketleri
SORU 13

Öncülüğünü Martin Luther’in yaptığı Reform hareketi, ilk hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Almanya
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde medreselerde ders veren öğretmenlere ne ad verilirdi?

 • A) Müderris
 • B) Müftü
 • C) Kadı
 • D) Kazasker
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticareti korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş teşkilatlardan biri değildir?

 • A) Tulumbacılar
 • B) Derbentçiler
 • C) Menzil Teşkilatı
 • D) Mekkâri Taifesi
SORU 16

Aşağıdaki padişahlardan hangisi, Yavuz Sultan Selim’in ölümü sonrasında Osmanlı tahtına geçmiştir?

 • A) Yıldırım Bayezit
 • B) III. Murat
 • C) Kanuni Sultan Süleyman
 • D) Genç Osman
SORU 17

Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı üstünlüğü, aşağıdaki hangi anlaşmayla sona ermiştir?

 • A) Bucaş
 • B) Zitvatorok
 • C) Serav
 • D) Nasuh Paşa
SORU 18

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi yeniçeriler tarafından katledilmiştir?

 • A) IV. Murat
 • B) III. Mehmet
 • C) Genç Osman
 • D) II. Süleyman
SORU 19

Aşağıdaki hangi antlaşmayla Avrupa’da mezhep savaşı sona ermiştir?

 • A) Vasvar
 • B) Vestfalya
 • C) Kasrışirin
 • D) İstanbul
SORU 20

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk kez bütçe çalışmasını, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yapmıştır?

 • A) Köprülü Mehmet Paşa
 • B) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 • C) Damat İbrahim Paşa
 • D) Tarhuncu Ahmet Paşa
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDBACDBACBADAACBCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?