GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin, devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulabileceği” anlayışıyla hareket ettikleri fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Feodalizm
 • B) Sosyalizm
 • C) Makyavelizm
 • D) Kapitalizm
SORU 2

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

 • A) Lale Devri
 • B) Tanzimat Devri
 • C) Meşrutiyet Devri
 • D) Fetret Devri
SORU 3

Sanayi İnkılabı sonrasında en büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

 • A) Fransa
 • B) İtalya
 • C) Rusya
 • D) İngiltere
SORU 4

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Demirbaş Şarl
 • B) Bismarck
 • C) Metternich
 • D) George Washington
SORU 5

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için _________ olarak kabul edilmiştir.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Aydınlanma Çağı
 • B) Ayaklanmalar yüzyılı
 • C) Akıl Çağı
 • D) Demokrasi yüzyılı
SORU 6

III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatların tümüne “_________” adı verilirdi.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Sekbanıcedit
 • B) İradıcedit
 • C) Eşkinci
 • D) Boğaz
SORU 7

Osmanlı Divan teşkilatında bulunan reisülküttabın görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mali işler
 • B) Eğitim ve adalet işleri
 • C) Dış işleri
 • D) Donanma işleri
SORU 8

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kurultay
 • B) Babıali
 • C) Meclis
 • D) Divan
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığı ilk belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Magna Carta
 • B) Kanunuesasi
 • C) İnsan Hakları Bildirgesi
 • D) Baraj yapmanın
SORU 10

Askerî amaçlarla da olsa Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır?

 • A) II. Mahmut
 • B) I. Mustafa
 • C) Abdülaziz
 • D) Abdülmecit
SORU 11

II. Mahmut Dönemi’nde
• Devlet memurlarının elbiselerinin yerli kumaştan yapılması
• Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması
• Türk tüccar ve esnafa kolaylık sağlanması
gibi faaliyetlerle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

 • A) Askerî açıdan Avrupa’nın önüne geçmek
 • B) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
 • C) Ülkenin ekonomi ve sanayisinin kalkınmasını sağlamak
 • D) Ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek
SORU 12

Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Sırp ve Rum azınlığın milliyetçilik fikri doğrultusunda isyan çıkartmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında yaşanmıştır?

 • A) Fransız ihtilali
 • B) Londra Konferansı
 • C) Tersane Konferansı
 • D) Meşrutiyetin ilanı
SORU 13

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Yunanistan bağımsız hâle gelmiştir?

 • A) Bükreş
 • B) Amasya
 • C) Kütahya
 • D) Edirne
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez hangi olay ile seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 • A) Ayastefanos Antlaşması’yla
 • B) Kanunuesasi’nin ilanıyla
 • C) Senediittifak ile
 • D) Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış fikir akımlarından biri değildir?

 • A) Osmanlıcılık
 • B) Şarkiyatçılık
 • C) Batıcılık
 • D) Türkçülük
SORU 16

İtalya’nın 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmesinde;
I. Ham madde arayışı
II. Pazar arayışı
III. Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanmak
IV. Bölgedeki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

 • A) I ve III
 • B) II ve IV
 • C) I ve II
 • D) I ve IV
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletler arasında yer almaz?

 • A) Fransa
 • B) Sırbistan
 • C) Bulgaristan
 • D) Karadağ
SORU 18

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde başarı kazanmıştır?

 • A) Kanal
 • B) Irak
 • C) Çanakkale
 • D) SuriyeFilistin
SORU 19

I. Dünya Savaşı sonunda;
• Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti’nin büyük devletlerin çıkarlarını koruması
• Sömürgeciliğin manda ve himaye şeklinde devam etmesi
• İmzalanan antlaşmaların ağır hükümler taşıması
durumları, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • A) Olimpiyat oyunlarının
 • B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
 • C) Önemli teknolojik buluşların
 • D) II. Dünya Savaşı’nın
SORU 20

1 Kasım 1922’de ________ kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Anayasanın
 • B) Saltanatın
 • C) Aşar vergisinin
 • D) Medreselerin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADDBDCBDACADBBCACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?