GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin, devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulabileceği” anlayışıyla hareket ettikleri fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Feodalizm
 • Sosyalizm
 • Makyavelizm
 • Kapitalizm
SORU 2

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

 • Lale Devri
 • Tanzimat Devri
 • Meşrutiyet Devri
 • Fetret Devri
SORU 3

Sanayi İnkılabı sonrasında en büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

 • Fransa
 • İtalya
 • Rusya
 • İngiltere
SORU 4

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demirbaş Şarl
 • Bismarck
 • Metternich
 • George Washington
SORU 5

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için _________ olarak kabul edilmiştir.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Aydınlanma Çağı
 • Ayaklanmalar yüzyılı
 • Akıl Çağı
 • Demokrasi yüzyılı
SORU 6

III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatların tümüne “_________” adı verilirdi.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Sekbanıcedit
 • İradıcedit
 • Eşkinci
 • Boğaz
SORU 7

Osmanlı Divan teşkilatında bulunan reisülküttabın görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mali işler
 • Eğitim ve adalet işleri
 • Dış işleri
 • Donanma işleri
SORU 8

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurultay
 • Babıali
 • Meclis
 • Divan
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığı ilk belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Magna Carta
 • Kanunuesasi
 • İnsan Hakları Bildirgesi
 • Baraj yapmanın
SORU 10

Askerî amaçlarla da olsa Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır?

 • II. Mahmut
 • I. Mustafa
 • Abdülaziz
 • Abdülmecit
SORU 11

II. Mahmut Dönemi’nde
• Devlet memurlarının elbiselerinin yerli kumaştan yapılması
• Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması
• Türk tüccar ve esnafa kolaylık sağlanması
gibi faaliyetlerle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

 • Askerî açıdan Avrupa’nın önüne geçmek
 • Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
 • Ülkenin ekonomi ve sanayisinin kalkınmasını sağlamak
 • Ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek
SORU 12

Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Sırp ve Rum azınlığın milliyetçilik fikri doğrultusunda isyan çıkartmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında yaşanmıştır?

 • Fransız ihtilali
 • Londra Konferansı
 • Tersane Konferansı
 • Meşrutiyetin ilanı
SORU 13

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Yunanistan bağımsız hâle gelmiştir?

 • Bükreş
 • Amasya
 • Kütahya
 • Edirne
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez hangi olay ile seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 • Ayastefanos Antlaşması’yla
 • Kanunuesasi’nin ilanıyla
 • Senediittifak ile
 • Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış fikir akımlarından biri değildir?

 • Osmanlıcılık
 • Şarkiyatçılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
SORU 16

İtalya’nın 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmesinde;
I. Ham madde arayışı
II. Pazar arayışı
III. Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanmak
IV. Bölgedeki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

 • I ve III
 • II ve IV
 • I ve II
 • I ve IV
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletler arasında yer almaz?

 • Fransa
 • Sırbistan
 • Bulgaristan
 • Karadağ
SORU 18

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde başarı kazanmıştır?

 • Kanal
 • Irak
 • Çanakkale
 • SuriyeFilistin
SORU 19

I. Dünya Savaşı sonunda;
• Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti’nin büyük devletlerin çıkarlarını koruması
• Sömürgeciliğin manda ve himaye şeklinde devam etmesi
• İmzalanan antlaşmaların ağır hükümler taşıması
durumları, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • Olimpiyat oyunlarının
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
 • Önemli teknolojik buluşların
 • II. Dünya Savaşı’nın
SORU 20

1 Kasım 1922’de ________ kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Anayasanın
 • Saltanatın
 • Aşar vergisinin
 • Medreselerin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADDBDCBDACADBBCACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler