GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Orta Asya’da sert ve karasal bir iklimin hüküm sürmesi, yağışların yetersiz olması; yazların sıcak ve kurak, kışların ise dondurucu ve fırtınalı geçmesi sebebiyle Türklerin başlıca geçim kaynağı;
I. Tarım
II. Ticaret
III. Hayvancılık
faaliyetlerinden hangileri olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 2

Türk ana yurdunda rastlanan en eski kültür Abakan veya _________ adıyla anılırdı.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Afanasyevo
 • B) Tagar
 • C) Karasuk
 • D) Taştık
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’daki Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması
 • B) Nüfusun artması ve otlakların yetersizliği
 • C) Boylar arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar
 • D) Boyların bağımsızlığının tehlikeye düşmesi
SORU 4

Aşağıdaki toplumlardan hangisi, tarihte “bozkırın kuyumcuları” olarak anılmıştır?

 • A) Oğuzlar
 • B) Persler
 • C) İskitler
 • D) Sümerler
SORU 5

Tarihte bilinen ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uygur Devleti
 • B) Hazar Devleti
 • C) Türgiş Devleti
 • D) Büyük Hun Devleti
SORU 6

MÖ 214 yılında tamamlanan Çin Seddi, aşağıdaki hangi kavmin Çin’e akınlarını durdurmak amacıyla yapılmıştır?

 • A) Almanlar
 • B) İngilizler
 • C) Fransızlar
 • D) Türkler
SORU 7

• Babasını tahttan indirip “şanyü” unvanıyla tahta çıkmış,
• Türk tarihinde orduyu onluk sisteme göre düzenleyerek ilk düzenli orduyu kurmuş,
• Çin’e sefer düzenleyerek Çin’i vergiye bağlamış
olan ünlü Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teoman
 • B) İradıcedit
 • C) Bilge Kağan
 • D) Kutluk Kağan
SORU 8

Ak Hun Devleti, aşağıdaki hangi iki devletin ittifakı sonrasında yıkılmıştır?

 • A) Sasani – Kök Türk
 • B) Sasani – Bizans
 • C) Bizans – Kök Türk
 • D) Kök Türk – Çin 6
SORU 9

Türklerin Çin esaretinde yaşamasını kabul edemeyen ve otuz dokuz arkadaşıyla Çin sarayını basarak Çin imparatorunu kaçırmayı planlayan efsanevi Türk kahramanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kara Murat
 • B) Tarkan
 • C) Kürşad
 • D) Köroğlu
SORU 10

Moğolların Türkleşmesinde rol oynayan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hazarlar
 • B) Peçenekler
 • C) Kırgızlar
 • D) Uygurlar
SORU 11

Oğuzlar, İslamiyet’i kabul ettikten sonra aşağıdaki hangi isim ile anılmışlardır?

 • A) Sabar
 • B) Türgiş
 • C) Türkmen
 • D) Kıpçak
SORU 12

Orta Asya’da yaşayan Türkler coğrafi, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı MÖ XVI. yüzyıldan itibaren Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının değişik bölgelerine göç etmişlerdir.Türklerin yaptığı bu göçler neticesinde;
I. Türk kültürü farklı bölgelere yayılmıştır.
II. Göç edilen yerlerde kültürel ve siyasi yapıda değişiklikler görülmüştür.
III. Göç edilen bölgelerde önemli iklim değişiklikleri yaşanmıştır.
IV. Göç ettikleri bölgelerde Budizm’i yaymışlardır.
Yukarıdaki hangi numaralı cümleler yanlıştır?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) I ve III
 • D) II, III ve IV
SORU 13

Gök Tanrı dinine inanan Türk toplulukları zamanla farklı dinleri kabul etmişlerdir. _________ dışındaki dinleri benimseyen Türk toplulukları ise zamanla Türklük özelliklerini yitirmişlerdir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) İslamiyet
 • B) Şamanizm
 • C) Maniheizm
 • D) Hristiyanlık
SORU 14

Türk hukuku ilk kez kimler tarafından yazılı hâle getirilmiştir?

 • A) Hazarlar
 • B) Uygurlar
 • C) Peçenekler
 • D) Kırgızlar
SORU 15

Türkler tarih boyunca;
I. Uygur
II. Kök Türk
III. Kiril
IV. Arap
V. Latin
alfabelerinden hangilerini kullanmışlardır?

 • A) Yalnız II
 • B) I, II ve III
 • C) I, IV ve V
 • D) I, II, III, IV ve V
SORU 16

Türk devletlerinde madeni paralar ilk defa aşağıdaki hangi iki devlet zamanında kullanılmaya başlanmıştır?

 • A) Avrupa Hun – Uygur
 • B) Büyük Hun – Kök Türkler
 • C) Türgişler – Uygur
 • D) Kök Türkler – Türgişler
SORU 17

Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi döneminde mimaride önemli değişiklikler yaşanmıştır?

 • A) Büyük Hun
 • B) Kök Türkler
 • C) Uygurlar
 • D) Avrupa Hun
SORU 18

Türklerin millî sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Demircilik – Madencilik
 • B) Resim – Heykelcilik
 • C) Marangozluk – Dokumacılık
 • D) Minyatürcülük – Oymacılık
SORU 19

Türk devletlerinde benimsenmiş olan “Halk devlet için değil, devlet halk içindir.” anlayışıyla aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

 • A) Ordu
 • B) Bilgi
 • C) Ekonomi
 • D) Yönetim
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Türk topluluklarının inandığı dinler arasında yer almaz?

 • A) İslamiyet
 • B) Musevilik
 • C) Şintoizm
 • D) Hristiyanlık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BAACDDBACDCBABDDCABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?