GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

İslamiyetten önce Arap Yarımadası ve daha birçok yerde insani, ahlaki ve dinî değerlerin kaybolduğu dönemi ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?

 • A) İç püskürük kayaçlar
 • B) Hicret
 • C) Cahiliye
 • D) Fütüvvet
SORU 2

Hicret sonrası ilk İslam devleti, aşağıdaki şehirlerin hangisinde kurulmuştur?

 • A) Medine
 • B) Mekke
 • C) Taif
 • D) Hayber
SORU 3

Hz. Muhammed İslamiyeti;
I. Mekke halkına
II. Yakın akrabalarına
III. En yakınındakilerine tebliğe başlamıştır.
Yukarıda karışık olarak verilen olayların doğru sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) I – II – III
 • B) II – III – I
 • C) I – III – II
 • D) III – II – I
SORU 4

Hz. Muhammed’in 632 yılında vefatı sonrasında aşağıdakilerden hangileri sırasıyla halife seçilmişlerdir?

 • A) Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Ömer
 • B) Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Ebubekir
 • C) Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali
 • D) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
SORU 5

İslam dininin getirmiş olduğu adalet ve eşitlik anlayışı aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • A) İslam devletlerinin büyük ve güçlü ordulara sahip olmasına
 • B) İslam dininin hızla geniş coğrafyalara yayılmasına
 • C) İslam devletlerinin ekonomisinin gelişmesine
 • D) Kur’an*ı Kerim’in Arapça yazılmasına
SORU 6

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde;
I. Tek tanrı inancı
II. Cennet ve cehennem inancının olması
III. Emevilerin çok güçlü bir orduya sahip olması
IV. Temizliğe önem verilmesi
V. Güçlü bir ekonomiye sahip olmaları
faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?

 • A) I, II ve III
 • B) III ve V
 • C) II, IV ve V
 • D) I, III ve V
SORU 7

Abbasiler Dönemi’nde Türkler özellikle ________ teşkilatı içerisinde yer aldılar.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Ekonomik
 • B) İdari
 • C) Ordu
 • D) Adli
SORU 8

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yöneticileri Türk olup; yönetilen halkı farklı bir millete mensuptur?

 • A) Tolunoğulları
 • B) Karahanlılar
 • C) Türkiye Selçukluları
 • D) Harzemşahlar
SORU 9

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyük Selçuklular
 • B) Karahanlılar
 • C) Gazneliler
 • D) Harzemşahlar
SORU 10

Gazne Devleti adını, aşağıdakilerin hangisinden alır?

 • A) Kurucusunun isminden
 • B) Kurulduğu bölgeden
 • C) Kurucusunun geldiği sülaleden
 • D) Kurulduğu şehirden
SORU 11

• Türk tarihinde ilk defa sultan unvanını kullanmıştır.
• Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır.
• Gazne Devleti’ne en parlak zamanını yaşatmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gazneli Mahmut
 • B) Sebük Tegin
 • C) Alp Tegin
 • D) İbrahim
SORU 12

Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı’nda aşağıdaki hangi devleti yenerek; resmen kurulmuştur?

 • A) Karahanlılar
 • B) Samanoğulları
 • C) Gazneliler
 • D) Karahitaylar
SORU 13

Türk-İslam devletlerindeki göçebelerin temel geçim kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarım
 • B) Hayvancılık
 • C) Ticaret
 • D) Balıkçılık
SORU 14

Büyük Selçuklu Devleti’nde, hükümdar çocukları olan şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere ne ad verilir?

 • A) Lala
 • B) Hacip
 • C) Atabey
 • D) Naip
SORU 15

Aşağıdaki Türkİslam devletlerinden hangisi Orta Asya’da kurulmamıştır?

 • A) Gazneliler
 • B) Harzemşahlar
 • C) Karahanlılar
 • D) Tolunoğulları 11
SORU 16

Büyük Selçuklu Devleti’nde uygulanan ikta sistemi sayesinde;
I. Büyük ve disiplinli bir ordunun kurulması,
II. Ülkenin eğitim seviyesinin yükseltilmesi,
III. Devletin masraflarının azalması,
IV. Ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanması,
V. Ülkenin turizm potansiyelinin artması
gibi faktörlerden hangileri sağlanmıştır?

 • A) I ve II
 • B) I, III ve IV
 • C) I, II ve V
 • D) II, III, IV ve V
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’nde yaşayan Türk bilginlerinden biri değildir?

 • A) Firdevsi
 • B) Yusuf Has Hacip
 • C) Kaşgarlı Mahmut
 • D) Edip Ahmet Yüknekî
SORU 18

Dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen __________ Medresesi, 1066 tarihinde Bağdat’ta Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Sahnı Seman
 • B) Fatih
 • C) Yağıbasan
 • D) Nizamiye
SORU 19

Kudüs’ü fethederek III. Haçlı Seferi’nin başlamasına yol açan ünlü Türk komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çağrı Bey
 • B) Selahaddin Eyyubi
 • C) Celaleddin Harzemşah
 • D) Satuk Buğra Han
SORU 20

Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak Memluk Devleti’ne son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yavuz Sultan Selim
 • B) Kanuni Sultan Süleyman
 • C) Fatih Sultan Mehmet
 • D) II. Abdülhamit
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADDBBCABDACBCDBADBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?