GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

• Kanun Kitabı
• Nebiler Kitabı
• Yazılar Kitabı
Bu verilenler aşağıdakilerden hangisinin bölümleridir?

 • A) İncil
 • B) Zebur
 • C) Tevrat
 • D) Suhuf
SORU 2

Kelime olarak gizli konuşma, îma, fısıldama, işaret etme gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vahiy
 • B) Ayet
 • C) Hadis
 • D) Sure
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran temel niteliklerden biri değildir?

 • A) Son ilahi kitap olması.
 • B) Tüm insanlığa gönderilmiş olması.
 • C) Günümüze kadar bozulmadan gelmesi.
 • D) Allah tarafından gönderilmiş olması.
SORU 4

Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy ile alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Cebrail tarafından getirilmiştir.
 • B) Hira mağarasında indirilmiştir.
 • C) 610 yılı, Ramazan ayında indirilmiştir.
 • D) İlk inen ayetler Kadir Suresinde yer alır.
SORU 5

Vahyin indiriliş sürecinin 23 yıl sürmesi aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenemez?

 • A) Yazılıp ezberlenmesini
 • B) Ortaya çıkan problemlerin çözülmesini
 • C) Hükümlerinin benimsenmesini
 • D) Müslümanlara yapılan baskı ve işkencelerin durmasını
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavramlardan değildir?

 • A) Hatim
 • B) Cüz
 • C) Hizb
 • D) Sure
SORU 7

“… Kur’an-ı güzel bir şekilde tane tane oku.”
(Müzzemmil Suresi, 4. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangilerine vurgu yapılmıştır?

 • A) Hatim – Hafızlık
 • B) Aşır – Mukabele
 • C) Tecvit – Tertil
 • D) Meal – Tefsir
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara peygamber göndermesinin sebeplerinden biri değildir?

 • A) Allah hakkında bilgilendirmek.
 • B) Peygamber olmanın zorluklarını anlatmak.
 • C) İnsanlara yaratılış amacını bildirmek.
 • D) İbadet esaslarını ve yollarını öğretmek.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf verilen peygamberlerdendir?

 • A) Hz. İbrahim
 • B) Hz. İsmail
 • C) Hz. Yakup
 • D) Hz. Yusuf
SORU 10

“Ey Resülum sana Rabb’inden indirilmiş olanı duyur. Eğer bunu yapmazsan görevini yapmamış olursun…”
(Maide Suresi, 67. ayet)
Bu ayette peygamberlerin niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Sıdk
 • B) Emanet
 • C) Tebliğ
 • D) Fetanet
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Mekke’de yaşadığı olaylardan biri değildir?

 • A) Boykot hadisesi
 • B) Mescidi Nebi’nin inşası
 • C) Kâbe hakemliği
 • D) Taif Ziyareti
SORU 12

I. Kardeşlik Anlaşması
II. Medine Sözleşmesi
III. Ashabı Suffe Okulu
IV. Nüfus Sayımı
Bu çalışmalardan toplumsal barışa yönelik olanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) I ve IV
 • D) II ve III
SORU 13

“… İnsanlara doğru yolu gösteren, hidayeti açıklayan, hakkı ve batılı birbirinden ayırt eden Kur’an, Ramazan ayında indirilmiştir…”
(Bakara Suresi, 185. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

 • A) Kur’an insanlara rehberdir.
 • B) Kur’an doğru ve yanlışı ayırt etmiştir.
 • C) Kur’an doğru yolu bulmaya yardımcı olmuştur.
 • D) Kur’an Kadir gecesinde indirilmiştir.
SORU 14

Bir Müslümandan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

 • A) İhtiyacı olanlara yardım etmesi
 • B) Yaptıklarına karşılık beklemesi
 • C) Yaptığı iyilikleri başa kakması
 • D) Harcamalarında savurgan davranması
SORU 15

Aşağıdaki sözlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • A) İnsanların en hayırlısı ahlakı güzel olandır. (Hz. Muhammed)
 • B) Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. (Hz. Muhammed)
 • C) Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı. (Hz. Ayşe)
 • D) Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. (Hz. Muhammed)
SORU 16

Hz. Peygamber; günahkar bir kadının, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su verdiği için Allah tarafından bağışlandığını bildirmiştir.
Bu olayda kadının hangi ahlaki özelliği ön plana çıkmıştır?

 • A) Merhameti
 • B) Adaleti
 • C) Doğruluğu
 • D) Cesareti
SORU 17

“Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa ziyana uğrayanlardandır.”
(Münafikun Suresi, 9. ayet)
Bu ayette verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mal sahibi olmak dinden uzaklaştırır.
 • B) Çocuklara sevgi ve merhamet gösterilmelidir.
 • C) Mal ve çocuk sahipleri ziyana uğrarlar.
 • D) Sahip olduklarımız Allah’ı anmaya engel olmamalıdır.
SORU 18

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…”
(Mülk Suresi, 2. ayet)
Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnsanların sınava tâbi olduğu.
 • B) Müminlerin kurtuluşa ereceği.
 • C) Her canlının bir gün öleceği.
 • D) Her insanın iyilik yapması gerektiği.
SORU 19

Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini açıklayan ve yorumlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tecvid
 • B) Tefsir
 • C) Kıraat
 • D) Tasavvuf
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ilminin amaçları arasında yer almaz?

 • A) İnanç alanındaki farklılaşmanın nedenlerini açıklamak.
 • B) Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak.
 • C) Sünneti seniyyeye yapışmak ve bidatlardan kaçınmak.
 • D) Fâni olan herşeyden yüz çevirip, bâki olana bağlanmak.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADDDACBACBADABADABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?