Türk Edebiyatı 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevleri arasında yer almaz?

 • Siyasi ve sosyal olayların edebi eserleri nasıl etkilediğini incelemek
 • Şair ve yazarların yaşamlarını incelemek
 • Özelliklerini dikkate alarak edebiyatı dönemlere ayırmak
 • Siyasi olayları tarihi oluş sırasına göre aktarmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının yaygın olarak kabul gören tarihi dönemlerinden biri değildir?

 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslami Dönem Türk Edebiyatı
 • Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
Soru 3

Aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 • Türk edebiyatının gelişiminde tarihi gelişmelerin etkili olmadığı görülür.
 • Edebi eserlerde tarihi olaylar anlatılır.
 • Tarihi olaylar edebiyat dönemlerinin bölümlenmesinde etkilidir.
 • Uygarlık tarihi, bir milletin yaşadığı tarihi, siyasi, sosyal, kültürel değişimi anlatır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin sağladığı yararlardan biri değildir?

 • Farklı dönemlerdeki edebi zevkleri tanımak
 • Kültürel birikimi tanıtmak ve aktarmak
 • Bir toplumun siyasi tarihini öğrenmek
 • Toplumların düşünce yapılarını ve görüşlerini öğrenmek
Soru 5

Ertuğrul Bey’in vefatından sonra idaresi altındaki çok sayıda aşiretlerden – ki bu aşiretlerin Ertuğrul’un idaresi altında toplanmalarının kendisinin uç beyi ve Oğuzların en şerefli boyu olan Kayılara mensup olmalarının da dahli vardır – kişisel yetenek ve cesareti sebebi ile kendisinin bağlı olduğu Kayı aşireti Ertuğrul’un küçük oğlu Osman Bey’e bağlandı. Osman Bey, 1258’de Söğüt’te doğmuştu. Buna göre aşiret beyi olduğu zaman yirmi üç yaşında demektir.
Bu parça anlatım özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alıntılanmış olabilir?

 • Edebi metin
 • Tarihi metin
 • Bilimsel metin
 • Felsefi metin
REKLAM
Soru 6

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir etkisi olmamıştır?

 • Alfabe değişimi
 • Göktürklerin yıkılması
 • Din değişimi
 • Edebi zevk değişimi
Soru 7

Bir toplumdaki edebi ürünleri, türlerin gelişimini değerlendiren, ürünlerin ortaya çıktığı toplumun tarihiyle, ekonomiksosyal yapısıyla ilişkisini inceleyen, dönemsel ayrımlarla öğrenilmesini kolaylaştıran bilime (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Edebiyat Tarihi
 • medeniyet tarihi
 • kültür tarihi
 • Sanat Tarihi
Soru 8

Özellikleri ve yakınlıkları dikkate alındığında aşağıdaki bilim dallarından hangisi edebiyat tarihçisinin ilgi alanı içinde en uzak yere sahiptir?

 • Tarih
 • Kimya
 • Felsefe
 • Sosyoloji
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü dönemine ait bir özellik değildir?

 • Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • İlk mesnevi ve koşma örnekleri bu dönemde verilmiştir.
 • Cesaret, aşk, doğa sevgisi, işlenen başlıca konulardır.
 • Şiirler “şaman, oyun, baksı, ozan” adı verilen sanatçılar tarafından söylenmiştir.
Soru 10

Kar buz kamug erüşti (Kar buz tümü eridi)
Taglar suvı akıştı (Dağların suyu akıştı)
Kökşin bulıt örüşti (Mavi bulut yükseldi)
Kayguk bolup egrişür (Kayık gibi sallanır)

Bu dizeler için aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Söyleyeni bellidir.
 • Teması doğadır.
Soru 11

“Sagu” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Söyleyeni belli değildir.
 • Sevilen kişilerin ölümüne üzüntüyü anlatır.
 • Zengin uyak kullanılır.
 • Yug adı verilen törenlerde söylenir.
Soru 12

• Aç ne yimes, tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)
• Kanıg kan bile yumas. (Kanı kanla yıkamazlar.)
• Yırak yir savın arkış keltürür. (Uzak yerin haberini kervan getirir.)
Yukarıda verilen özlü sözler, aşağıdaki ürünlerden hangisine örnektir?

 • Sav
 • Sagu
 • Tekerleme
 • Koşuk
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi nazım türlerinden biri değildir?

 • Destan
 • Semai
 • Sav
 • Sagu
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

 • Göç Destanı
 • Şu Destanı
 • Gılgamış Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
Soru 15

Göktürkler bir savaşta hile yapan düşmana yenilmiş, hakanlarıyla birlikte kılıçtan geçirilmişlerdir. Yalnız, hakanın oğlu Kayan ile yeğeni Nüküz kadınları yanlarına alarak kaçmış; ince, sıkışık, karlı bir geçitten bir dağlar ardı ülkesine sığınmışlardır. Bu bilinmez dağ ülkesi aşılmaz sarp tepelerle çevrilmiş geniş bir yurttur. Göktürkler bu yeşil yurtta dört yüzyıl kalıp çoğalırlar. Sonunda burası onlara dar gelmeye başlayınca çıkmak için çareler ararlar. Nihayet içlerinden bir demirci çıkar; bir demir madeni var, eğer onu eritirsek yol buluruz, der.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göç Destanı
 • Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Manas Destanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “koşuk” için söylenemez?

 • İslamiyet öncesi sözlü dönem ürünlerinden biridir.
 • Başka toplumların dilinden etkilenmiştir.
 • Genellikle aşk, tabiat gibi konular işlenir.
 • Sanatsız ve yalın bir söyleyişin olduğu görülür.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nın özelliklerinden biri değildir?

 • Türk adının geçtiği ilk metindir.
 • Yazıtlar, Uygur alfabesi ile yazılmıştır.
 • Türk edebiyatının yazılı ilk metinleridir.
 • II. Göktürk Devleti zamanında yazılmıştır.
Soru 18

Destanlar ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Olağanüstü olaylara yer verilir.
 • Kahramanlar, üstün nitelikleri olan kişilerdir.
 • Toplum yaşamından izler bulunur.
 • Süslü ve ağır bir anlatıma yer verilir.
Soru 19

İnsanoğullarının üzerine atalarım, dedelerim Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk devletini ve yasalarını düzenleyivermişler. Dört bucak hep düşman imiş. Ordular sevk ederek dört bucaktaki halkları hep almış bağımlı kılmışlar. Doğuda Kingan dağlarına kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar (halklarını) yerleştirmişler. İki sınır arasında pek örgütsüz Göktürkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerlermiş. Akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş.
(Orhun Yazıtları)
Yukarıdaki metin Orhun Yazıtları’ndan alıntılanmıştır.
Konusu ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu metinden aşağıdakilerden hangisine dair bilgi edinilemez?

 • Türkçenin dil özellikleri
 • Türklerin sosyal yaşamı
 • Dönemin mimari özellikleri
 • Türklerin siyasi tarihi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı dönem özelliklerinden biri değildir?

 • Göktürk alfabesi kullanılmıştır.
 • Bilge Kağan adına dikilen yazıt yazılı ürünlerden biridir.
 • Metinler siyasi, dini içeriklidir.
 • İslamiyet öncesi dönemden günümüze yazılı ürün kalmamıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBBABBCCABCBBBDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler