Türk Edebiyatı 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bilip sözlese sözce biligke sanur
Bilgisiz sözi öz başına yiyür
(Bilerek söylenen söz bilgi sayılır
Bilgisizin sözü kendi başını yer)

İki neng bile er karımaz özi
Bir edgü kılınçlı bir edgü sözi
(İnsan iki şey ile korur kendini
Bir iyi işi, bir de iyi sözü)

Yukarıdaki düzelerin konu ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmış olabilir?

 • Muhakemet’l Lugateyn
 • Divanü Lügati’tTürk
 • Kutadgu Bilig
 • Divanı Hikmet
Soru 2

I. Ansiklopedi niteliğinde ilk Türkçe sözlüktür.
II. İslamiyet öncesi döneme ait şiirlere yer verilmiştir.
III. Türkçenin bilinen ilk yazılı metnidir.
IV. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
Divanü Lügati’t-Türk ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslami döneme geçişte görülen ilk eserlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Dini değerlere bağlılığı anlatmak
 • Arapça sözcüklere yer vermek
 • Hakaniye lehçesiyle yazılmış olmak
 • İslamiyet öncesi şiirin şekil özelliklerini bütünüyle korumak
Soru 4

XIII. ve XIV. yy. da Anadolu bölgesinde gelişen Türk edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Halkın anlayabileceği bir Türkçe kullanılmıştır
 • Ürünler genellikle dini ve kahramanlık konuludur.
 • Siyasi çalkantıların edebiyata etkisi olmuştur.
 • Hece ölçüsü ile ilk ürünler bu dönemde verilmiştir.
Soru 5

İlahi türü ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hece ölçüsünün 7’li, 8’li kalıpları kullanılır.
 • Allah, peygamber, din sevgisi anlatılır.
 • Ezgili bir söyleyişi vardır.
 • Söyleyeni belli değildir.
REKLAM
Soru 6

Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Eser, 12 hikâyeden oluşur.
 • Eserin yazarı Dede Korkut adlı kişidir.
 • Hikâyelerde Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları anlatılır.
 • Hikâyeler düz yazı ve şiir karışık olarak yazılmıştır.
Soru 7

“Danişmendname” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Halkın kolay anlayabileceği bir dille yazılmıştır.
 • Aruz ölçüsünün kalıplarıyla yazıya geçirilmiştir.
 • Eser, Çağatay Türkçesiyle yazıya geçirilmiştir.
 • Danışmend Gazi’nin İslamiyet uğruna verdiği mücadeleler anlatılmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Nazım birimi beyittir
 • En az 33, en fazla 99 beyitten oluşur
 • Uyak düzeni aa/bb/cc … biçimindedir.
 • En uzun nazım biçimidir.
Soru 9

XIII. ve XIV. yy. da Anadolu’da siyasi gelişmelerin, çalkantıların çok olması insanları daha çok dini alana yöneltmiştir.
Bu durum aşağıdaki edebi gelişmelerden hangisinin oluşmasına neden olmuştur?

 • Destan dönemi Türk edebiyatının oluşumuna
 • Modern Türk edebiyatının oluşumuna
 • Divan edebiyatının oluşumuna
 • Tasavvufi Türk edebiyatının oluşumuna
Soru 10

Dede Korkut Hikâyeleri’nin dil özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Türkçe cümle özellikleri taşımaktadır.
 • Benzetme ve tekrarlamaların hiç kullanılmadığı görülür.
 • Anlatımda bir destansılık görülür.
 • İslamiyet etkisiyle Arapça sözcüklerin kullanıldığı görülmektedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının İslami dönemdeki ayrımlarından biri değildir?

 • Anonim halk edebiyatı
 • Âşık edebiyatı
 • Tekke edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Soru 12

Aşağıda Kudatgu Bilig’te yer alan kahramanlar ve onların simgelemesi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Öğdilmiş – Akıl
 • Kün Toğdı – adalet
 • Ay Toldı – mutluluk
 • Bilge Kağan – Cesaret
Soru 13

Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuş islami ilimlerini ve tasavvuf bilgilerini Buhara bölgesinde edinmiş bulunan [....................], tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü, “hikmet” adlı şiirleriyle Türk dünyasının manevi hayatını etkilemiş nadir kişilerdendir.
Bu parçada özellikleri tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dede Korkut
 • Ahmet Yesevî
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yunus Emre
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 13. ile 19. yy.arasında etkili olan divan edebiyatı’na verilen adlardan biridir?

 • Dinî edebiyat
 • Yazılı edebiyat
 • Klasik Edebiyat
 • Modern edebiyat 28
Soru 15

İslamiyet etkisindeki dönemde oluşturulan ilk edebi ürünler [.......................] lehçesi ile oluşturulmuştur.

 • Karahanlı
 • Oğuz
 • Azeri
 • Türkmen
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı’nın özelliklerinden biridir?

 • Geniş halk kitlelerince benimsenmiştir.
 • İslamiyet öncesi Şamanizm inancına uygun yapılır.
 • Yalın bir dil kullanılır.
 • Oluşumunda Arap ve Fars edebiyatları etkili olmuştur.
Soru 17

Destan dönemi ile İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemlerinde aşağıdakilerden hangisinde bir değişim görülmez?

 • Nazım birimi
 • Ölüm teması
 • Nazım biçimi
 • Ölçü
Soru 18

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Mutlak farz → Zekât
 • Mukayyed farz → Hac
 • Farz-ı ayn → Beş vakit namaz
 • Farz-ı kifaye → Ramazan orucu
Soru 19

I. Cömertlik, cimrilik, kibir, iyi huy gibi ahlaki konularda öğütler verir.
II. Beyit ve dörtlükler biçiminde karışık olarak yazılmıştır.
III. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
Numaralandırılmış cümlelerde özellikleri tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göktürk Yazıtları
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Dede Korkut Hikâyeleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Soru 14 yy. divan edebiyatı sanatçılarından Ahmedi’ye ait bir eserdir?

 • İskendername
 • Leyla ve Mecnun
 • Kanuni Mersiyesi
 • Yusuf ile Züleyha
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDDDBCBDBDDBCADBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler