GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 6 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Edebiyatı şiirinin özelliklerinden biridir?

 • A) Toplumsal temalar işlenir.
 • B) Dilde sadeleşme çabaları görülür.
 • C) Parça güzelliğine önem verilir.
 • D) Divan edebiyatından tamamen uzaklaşılır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi Edebiyatı romanının özelliklerinden biridir?

 • A) Kişiler, İstanbul’da yaşayan köklü ailelerdir.
 • B) Teknik yönden zayıftır.
 • C) Doğa betimlemeleri tamamen hayalidir.
 • D) Romantizm akımının etkisindedir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 • A) Tevfik Fikret
 • B) Muallim Naci
 • C) Cenap Şahabettin
 • D) Halit Ziya Uşaklıgil
SORU 4

Serveti Fünun dergisinin eleştiri türünde yazan sanatçılarındandır. Dergi, onun Fransızcadan çevirip yazdığı bir makale dolayısıyla kapatılmıştır. Eleştiri yazılarını “Kavgalarım” adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehmet Rauf
 • B) Ali Canip Yöntem
 • C) Ahmet Vefik Paşa
 • D) Hüseyin Cahit Yalçın
SORU 5

Servet*i Fünun dergisinin kapanmasına neden olan makale aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Edebiyat ve Hukuk
 • B) Şiir ve İnşa
 • C) Dekadanlar
 • D) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
SORU 6

Servetifünun Dönemi sanat anlayışının Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi’nden çok farklı bir anlayışta gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

 • A) Sanatçıların eğitimi
 • B) Siyasi ortam
 • C) Halkın dil anlayışı
 • D) Teknolojik olanaklar
SORU 7

Servet-i Fünun’un bilim dergisi olmaktan çıkıp edebiyat dergisi olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Muallim Naci’nin vefat etmesi
 • B) Tevfik Fikret’in derginin yayın yönetmenliğine getirilmesi
 • C) Osmanlı – Rus Savaşı’nın başlaması
 • D) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
SORU 8

Servetifünun Dönemi Edebiyatı’nın etkili olmasıyla aşağıdaki düşünceyi savunanlardan hangisi güç kazanmıştır?

 • A) Batılı düşünceyi savunanlar
 • B) Divan edebiyatını savunanlar
 • C) Halk edebiyatını savunanlar
 • D) Toplumcu anlayışı savunanlar
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi Edebiyatı için söylenemez?

 • A) “Estetik zevk” öne çıkarılmıştır.
 • B) Sanatta fayda anlayışına karşı çıkmışlardır.
 • C) Edebiyatın sonraki dönemine etkileri olmuştur.
 • D) Uzun yıllar bir grup olarak eser vermişlerdir.
SORU 10

Cenap Şahabettin aşağıdaki türlerden hangisinde eser vermemiştir?

 • A) Şiir
 • B) Roman
 • C) Gezi yazısı
 • D) Makale
SORU 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

 • A) Rübab-ı Şikeste
 • B) Hâluk’un Defteri
 • C) Tamat
 • D) Doksan Beşe Doğru
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi metinlerine örnek değildir?

 • A) Avrupa Mektupları
 • B) Aşk-ı Memnu
 • C) Bize Göre
 • D) Kırk Yıl
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in özelliklerinden biridir?

 • A) Eserlerinde mekan olarak Anadolu’yu kullanmak
 • B) Bireysel temaları işlemek
 • C) Fransızca cümle yapısının kullanımına karşı çıkmak
 • D) Sade bir dille yazmak
SORU 14

Aşağıdaki sanatçı → eserlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 • A) Tiryaki Sözleri → Cenap Şahabettin
 • B) Mai ve Siyah → Halit Ziya Uşaklıgil
 • C) Kırık Hayatlar → Mehmet Rauf
 • D) Hanı Yağma → Tevfik Fikret
SORU 15

“Mensur Şiir” örnekleri edebiyatımızda ilk olarak aşağıdaki dönemlerin hangisinde görülür?

 • A) Tanzimat
 • B) Servetifünun
 • C) Fecriâti
 • D) Millî Edebiyat
SORU 16

Servetifünün Edebiyatı’nın en dikkate değer ismidir. Sanatta yenilik yapmak, Batılı şiiri örnek almak istemiş ve başarmıştır. Eski nazım biçimlerini hiç kullanmamıştır; sone, terzarima gibi Batılı biçimleri tercih etmiştir. Kırılgan biridir, küskün olduğu zamanlarda çekildiği “Aşiyan” adlı evi ile ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevfik Fikret
 • B) Cenap Şahabettin
 • C) Mehmet Rauf
 • D) Ali Ekrem Bolayır
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun özelliklerinden biri değildir?

 • A) Fransız edebiyatını örnek almıştır.
 • B) “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” görüşünü savunmuşlardır.
 • C) Sone ve terzarima gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır.
 • D) Sade ve açık bir dilin kullanılması gerektiğini söylemişlerdir.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde görülen edebi akımlardan biri değildir?

 • A) Parnasizm
 • B) Sembolizm
 • C) Klasisizm
 • D) Realizm
SORU 19

Ahmet Haşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • A) Şiirde müsikinin önemine inanmaktadır.
 • B) Sembolizm akımının etkisindedir.
 • C) Fecriati’nin en büyük şairidir.
 • D) Toplumsal temaları işlemiştir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, Fecriati Bildirisi’nde imzası olup da sonradan Millî Edebiyat’a geçen sanatçılardan biri değildir?

 • A) Ali Canip Yöntem
 • B) Garip hareketi
 • C) Mehmet Fuat Köprülü
 • D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDABBADBCCBCBADCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?