Türk Edebiyatı 6 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Edebiyatı şiirinin özelliklerinden biridir?

 • Toplumsal temalar işlenir.
 • Dilde sadeleşme çabaları görülür.
 • Parça güzelliğine önem verilir.
 • Divan edebiyatından tamamen uzaklaşılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi Edebiyatı romanının özelliklerinden biridir?

 • Kişiler, İstanbul’da yaşayan köklü ailelerdir.
 • Teknik yönden zayıftır.
 • Doğa betimlemeleri tamamen hayalidir.
 • Romantizm akımının etkisindedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Muallim Naci
 • Cenap Şahabettin
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 4

Serveti Fünun dergisinin eleştiri türünde yazan sanatçılarındandır. Dergi, onun Fransızcadan çevirip yazdığı bir makale dolayısıyla kapatılmıştır. Eleştiri yazılarını “Kavgalarım” adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Rauf
 • Ali Canip Yöntem
 • Ahmet Vefik Paşa
 • Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 5

Servet*i Fünun dergisinin kapanmasına neden olan makale aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edebiyat ve Hukuk
 • Şiir ve İnşa
 • Dekadanlar
 • Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
REKLAM
Soru 6

Servetifünun Dönemi sanat anlayışının Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi’nden çok farklı bir anlayışta gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

 • Sanatçıların eğitimi
 • Siyasi ortam
 • Halkın dil anlayışı
 • Teknolojik olanaklar
Soru 7

Servet-i Fünun’un bilim dergisi olmaktan çıkıp edebiyat dergisi olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Muallim Naci’nin vefat etmesi
 • Tevfik Fikret’in derginin yayın yönetmenliğine getirilmesi
 • Osmanlı – Rus Savaşı’nın başlaması
 • I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
Soru 8

Servetifünun Dönemi Edebiyatı’nın etkili olmasıyla aşağıdaki düşünceyi savunanlardan hangisi güç kazanmıştır?

 • Batılı düşünceyi savunanlar
 • Divan edebiyatını savunanlar
 • Halk edebiyatını savunanlar
 • Toplumcu anlayışı savunanlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi Edebiyatı için söylenemez?

 • “Estetik zevk” öne çıkarılmıştır.
 • Sanatta fayda anlayışına karşı çıkmışlardır.
 • Edebiyatın sonraki dönemine etkileri olmuştur.
 • Uzun yıllar bir grup olarak eser vermişlerdir.
Soru 10

Cenap Şahabettin aşağıdaki türlerden hangisinde eser vermemiştir?

 • Şiir
 • Roman
 • Gezi yazısı
 • Makale
Soru 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

 • Rübab-ı Şikeste
 • Hâluk’un Defteri
 • Tamat
 • Doksan Beşe Doğru
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi metinlerine örnek değildir?

 • Avrupa Mektupları
 • Aşk-ı Memnu
 • Bize Göre
 • Kırk Yıl
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in özelliklerinden biridir?

 • Eserlerinde mekan olarak Anadolu’yu kullanmak
 • Bireysel temaları işlemek
 • Fransızca cümle yapısının kullanımına karşı çıkmak
 • Sade bir dille yazmak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sanatçı → eserlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 • Tiryaki Sözleri → Cenap Şahabettin
 • Mai ve Siyah → Halit Ziya Uşaklıgil
 • Kırık Hayatlar → Mehmet Rauf
 • Hanı Yağma → Tevfik Fikret
Soru 15

“Mensur Şiir” örnekleri edebiyatımızda ilk olarak aşağıdaki dönemlerin hangisinde görülür?

 • Tanzimat
 • Servetifünun
 • Fecriâti
 • Millî Edebiyat
Soru 16

Servetifünün Edebiyatı’nın en dikkate değer ismidir. Sanatta yenilik yapmak, Batılı şiiri örnek almak istemiş ve başarmıştır. Eski nazım biçimlerini hiç kullanmamıştır; sone, terzarima gibi Batılı biçimleri tercih etmiştir. Kırılgan biridir, küskün olduğu zamanlarda çekildiği “Aşiyan” adlı evi ile ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şahabettin
 • Mehmet Rauf
 • Ali Ekrem Bolayır
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun özelliklerinden biri değildir?

 • Fransız edebiyatını örnek almıştır.
 • “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” görüşünü savunmuşlardır.
 • Sone ve terzarima gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır.
 • Sade ve açık bir dilin kullanılması gerektiğini söylemişlerdir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde görülen edebi akımlardan biri değildir?

 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Klasisizm
 • Realizm
Soru 19

Ahmet Haşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Şiirde müsikinin önemine inanmaktadır.
 • Sembolizm akımının etkisindedir.
 • Fecriati’nin en büyük şairidir.
 • Toplumsal temaları işlemiştir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, Fecriati Bildirisi’nde imzası olup da sonradan Millî Edebiyat’a geçen sanatçılardan biri değildir?

 • Ali Canip Yöntem
 • Garip hareketi
 • Mehmet Fuat Köprülü
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDABBADBCCBCBADCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler