GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Meclis-i Mebusan
 • B) İttihat ve Terakki
 • C) Felah-ı Vatan
 • D) Jön Türkler
SORU 2

Osmanlı ülkesindeki bütün milletlere Kanunuesasi’yle Mecliste temsil hakkı verilmesinde, aşağıdaki düşüncelerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Halkçılık
 • B) Türkçülük
 • C) İslamcılık
 • D) Osmanlıcılık
SORU 3

Birinci Dünya Savaşı’nın aşağıdaki cephelerinden hangisi, Almanya’nın kara yoluyla İran ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek amacıyla İngilizler tarafından açılmıştır?

 • A) Irak
 • B) Kafkas
 • C) Çanakkale
 • D) Suriye-Filistin
SORU 4

Lozan Antlaşması’na göre Rodos Adası, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

 • A) Fransa
 • B) İtalya
 • C) İngiltere
 • D) Yunanistan
SORU 5

Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin yeni statüsünü tespit etmek amacıyla toplanan konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Londra Konferansı
 • B) İstanbul Konferansı
 • C) San Remo Konferansı
 • D) Paris Barış Konferansı
SORU 6

• Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.
• Millî varlığa zararlıdırlar.
• Manda ve himaye taraftarıdırlar.
• Düşman devletlerle zaman zaman iş birliği içindedirler.
Verilen özellikler, aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • A) Millî cemiyetlere
 • B) İtilaf Devletleri’ne
 • C) Millî varlığa düşman cemiyetlere
 • D) Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere
SORU 7

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine dayanarak Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdir?

 • A) Toros tünelleri işgal edilecek
 • B) İstanbul ve Çanakkale Boğazları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak
 • C) Demir yolları ve haberleşme vasıtaları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak
 • D) Güvenliklerini tehdit eden bir durumda İtilaf Devletleri, herhangi bir stratejik yeri işgal edebilecek
SORU 8

İskoç yazar Lord Kinross,
“… Kemal Atatürk, yeni bir Türkiye yaratmıştır. … Ülkesini Orta Çağ’dan çağımızın eşiğine, hatta bundan bir adım ileriye getirmiştir.”
sözleriyle Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine atıf yapmıştır?

 • A) İleri görüşlülüğüne
 • B) Birleştirme gücüne
 • C) İnkılapçılığına
 • D) Millet sevgisine
SORU 9

Mustafa Kemal’in 459 öğrenci arasında sekizinci olarak bitirdiği okul, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstanbul Harp Okulu
 • B) Manastır Askerî İdadisi
 • C) Selanik Askerî Rüştiyesi
 • D) İstanbul Harp Akademisi
SORU 10

İşgallere karşı koyarak vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteğinin bir sonucu olarak Anadolu’da yer yer oluşturulan millî teşkilatlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuvayımilliye
 • B) Hareket Ordusu
 • C) Yıldırım Orduları
 • D) Kuvayıinzibatiye
SORU 11

Kurtuluş Savaşı’nın ilk siyasi belgesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Wilson İlkeleri
 • B) Amasya Genelgesi
 • C) Misakımillî Kararları
 • D) Amasya Görüşmeleri
SORU 12

Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM’nin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla çıkarılan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Takrir-i Sükûn Kanunu
 • B) Başkomutanlık Kanunu
 • C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
SORU 13

Türk tarihinde, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan I. TBMM’nin açılmasına kadar geçen döneme ne ad verilir?

 • A) Kongreler Dönemi
 • B) Cumhuriyet Dönemi
 • C) Millî Mücadele Dönemi
 • D) Meclis Hükûmeti Dönemi
SORU 14

Misakımillî’ye temel olan “Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür, parçalanamaz.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
 • B) Amasya Görüşmelerinde
 • C) Erzurum Kongresi’nde
 • D) Amasya Genelgesi’nde
SORU 15

Temsil Heyeti’ne Millî Mücadele’yi sevk ve idare yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

 • A) Misakımillî’yle
 • B) Sivas Kongresi’yle
 • C) Havza Genelgesi’yle
 • D) Cumhuriyetin ilanıyla
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi “Elviyei Selase” olarak kabul edilen şehirlerden değildir?

 • A) Kars
 • B) Batum
 • C) Ardahan
 • D) Erzurum
SORU 17

TBMM’nin İkinci İnönü galibiyeti sonrasında TBMM ile olan ilişkisini düzelterek ilerletmek isteyen ve bu amaçla da Malta’da tuttuğu Türk esirleri serbest bırakan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) İngiltere
 • C) Almanya
 • D) Rusya
SORU 18

“Türk kuvvetlerinin _________ Savaşı’nı kazanmasından sonra İtilaf Devlet leri, Londra’da bir konferans düzenlemeye karar vermişlerdir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Dumlupınar
 • B) Sakarya
 • C) I. İnönü
 • D) II. İnönü
SORU 19

TBMM, aşağıdaki kişilerden hangisini 8 Kasım 1920’de Moskova’ya büyükelçi olarak atamıştır?

 • A) Ali Fuat Cebesoy
 • B) Kâzım Karabekir
 • C) İsmet İnönü
 • D) Refet Bele
SORU 20

Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan ilk inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Saltanatın kaldırılması
 • B) Halifeliğe son verilmesi
 • C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDABDCDCAABDACBDBCAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?