Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meclis-i Mebusan
 • İttihat ve Terakki
 • Felah-ı Vatan
 • Jön Türkler
Soru 2

Osmanlı ülkesindeki bütün milletlere Kanunuesasi’yle Mecliste temsil hakkı verilmesinde, aşağıdaki düşüncelerden hangisi etkili olmuştur?

 • Halkçılık
 • Türkçülük
 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
Soru 3

Birinci Dünya Savaşı’nın aşağıdaki cephelerinden hangisi, Almanya’nın kara yoluyla İran ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek amacıyla İngilizler tarafından açılmıştır?

 • Irak
 • Kafkas
 • Çanakkale
 • Suriye-Filistin
Soru 4

Lozan Antlaşması’na göre Rodos Adası, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

 • Fransa
 • İtalya
 • İngiltere
 • Yunanistan
Soru 5

Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin yeni statüsünü tespit etmek amacıyla toplanan konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra Konferansı
 • İstanbul Konferansı
 • San Remo Konferansı
 • Paris Barış Konferansı
REKLAM
Soru 6

• Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.
• Millî varlığa zararlıdırlar.
• Manda ve himaye taraftarıdırlar.
• Düşman devletlerle zaman zaman iş birliği içindedirler.
Verilen özellikler, aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • Millî cemiyetlere
 • İtilaf Devletleri’ne
 • Millî varlığa düşman cemiyetlere
 • Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere
Soru 7

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine dayanarak Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdir?

 • Toros tünelleri işgal edilecek
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak
 • Demir yolları ve haberleşme vasıtaları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak
 • Güvenliklerini tehdit eden bir durumda İtilaf Devletleri, herhangi bir stratejik yeri işgal edebilecek
Soru 8

İskoç yazar Lord Kinross,
“… Kemal Atatürk, yeni bir Türkiye yaratmıştır. … Ülkesini Orta Çağ’dan çağımızın eşiğine, hatta bundan bir adım ileriye getirmiştir.”
sözleriyle Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine atıf yapmıştır?

 • İleri görüşlülüğüne
 • Birleştirme gücüne
 • İnkılapçılığına
 • Millet sevgisine
Soru 9

Mustafa Kemal’in 459 öğrenci arasında sekizinci olarak bitirdiği okul, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul Harp Okulu
 • Manastır Askerî İdadisi
 • Selanik Askerî Rüştiyesi
 • İstanbul Harp Akademisi
Soru 10

İşgallere karşı koyarak vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteğinin bir sonucu olarak Anadolu’da yer yer oluşturulan millî teşkilatlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayımilliye
 • Hareket Ordusu
 • Yıldırım Orduları
 • Kuvayıinzibatiye
Soru 11

Kurtuluş Savaşı’nın ilk siyasi belgesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Wilson İlkeleri
 • Amasya Genelgesi
 • Misakımillî Kararları
 • Amasya Görüşmeleri
Soru 12

Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM’nin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla çıkarılan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takrir-i Sükûn Kanunu
 • Başkomutanlık Kanunu
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu
Soru 13

Türk tarihinde, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan I. TBMM’nin açılmasına kadar geçen döneme ne ad verilir?

 • Kongreler Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Millî Mücadele Dönemi
 • Meclis Hükûmeti Dönemi
REKLAM
Soru 14

Misakımillî’ye temel olan “Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür, parçalanamaz.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
 • Amasya Görüşmelerinde
 • Erzurum Kongresi’nde
 • Amasya Genelgesi’nde
Soru 15

Temsil Heyeti’ne Millî Mücadele’yi sevk ve idare yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

 • Misakımillî’yle
 • Sivas Kongresi’yle
 • Havza Genelgesi’yle
 • Cumhuriyetin ilanıyla
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Elviyei Selase” olarak kabul edilen şehirlerden değildir?

 • Kars
 • Batum
 • Ardahan
 • Erzurum
Soru 17

TBMM’nin İkinci İnönü galibiyeti sonrasında TBMM ile olan ilişkisini düzelterek ilerletmek isteyen ve bu amaçla da Malta’da tuttuğu Türk esirleri serbest bırakan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • İngiltere
 • Almanya
 • Rusya
Soru 18

“Türk kuvvetlerinin _________ Savaşı’nı kazanmasından sonra İtilaf Devlet leri, Londra’da bir konferans düzenlemeye karar vermişlerdir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Dumlupınar
 • Sakarya
 • I. İnönü
 • II. İnönü
Soru 19

TBMM, aşağıdaki kişilerden hangisini 8 Kasım 1920’de Moskova’ya büyükelçi olarak atamıştır?

 • Ali Fuat Cebesoy
 • Kâzım Karabekir
 • İsmet İnönü
 • Refet Bele
Soru 20

Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan ilk inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğe son verilmesi
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABDCDCAABDACBDBCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?