GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna öncülük eden devlet adamlarından biri değildir?

 • A) Rauf Orbay
 • B) İsmet İnönü
 • C) Kâzım Karabekir
 • D) Ali Fuat Cebesoy
SORU 2

Çok partili hayata geçiş dönemi sırasında kurulan siyasi partilerin ekonomi alanında uygulayacaklarını duyurdukları programları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine ters düşmüştür?

 • A) Laiklik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Devletçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 3

17 Şubat 1926 tarihi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle
 • B) Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla
 • C) Medreselerin kapatılmasıyla
 • D) TBMM’nin açılmasıyla
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, harflerde yeniliğe gidilmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Arap harflerinin öğreniminin zorluğu
 • B) Okuryazar oranının artırılmak istenmesi
 • C) Arap harflerinin Türkçe’nin ses uyumuna uymayışı
 • D) Arapça’nın bilim dalı olmasını engelleme düşüncesi
SORU 5

Atatürk, Kastamonu gezisi sırasında aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılacağına dair işaretler vermiştir?

 • A) Harf
 • B) Şapka
 • C) Takvim
 • D) Ölçü – Tartı
SORU 6

Türkiye’de hangi yıldan itibaren planlı kalkınma politikası izlenmeye başlanmıştır?

 • A) 1923
 • B) 1927
 • C) 1931
 • D) 1934
SORU 7

Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

 • A) Laiklik
 • B) Halkçılık
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 8

Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla Ege Denizi’ndeki Türk denizciliğinin yeniden güç kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • A) Osmanlılar tarafından Kıbrıs Adası’nın fethinin
 • B) Batı Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasının
 • C) Memlük Devleti’nin yıkılmasının
 • D) İstanbul’un fethinin
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden değildir?

 • A) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
 • B) Millî sınırlarımız içinde kalmak
 • C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
 • D) Millî politikayı yürütürken liderin görüşünü dikkate almak
SORU 10

İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında, Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin, aşağıdakilerden hangisine göre yer değiştirmeleri kabul edilmiştir?

 • A) Misakımillîye
 • B) Balkan Antantı’na
 • C) Teşkilâtı Esasiye’ye
 • D) Lozan Barış Antlaşması’na
SORU 11

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Balkan Antantı’nın kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

 • A) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
 • B) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
 • C) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalar izlemesi
 • D) II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’ya atom bombası atması
SORU 12

Atatürk Döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, Türk – Sovyet ilişkilerinde ayrılığın ilk adımını oluşturmuştur?

 • A) Sadabat Paktı’nın kurulması
 • B) Hatay’ın ana vatana katılması
 • C) Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
 • D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, hâkimiyetin kaynağına göre devlet şekillerinden biri değildir?

 • A) Teknokratik
 • B) Teokratik
 • C) Oligarşik
 • D) Monarşik
SORU 14

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün mezarı, aşağıdaki yerlerden hangisindedir?

 • A) Anıtkabir’de
 • B) I. TBMM binasında
 • C) Etnografya Müzesinde
 • D) Çanakkale Millî Parkı’nda
SORU 15

Osmanlı Devleti’nde Müslüman teb’a ile gayrimüslimler, Tanzimat Fermanı’yla eşit haklara sahip olmuşlardır.
Bu uygulama, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?

 • A) Milliyetçilik
 • B) Halkçılık
 • C) Devletçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 16

İstiklal Savaşı’mızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Laiklik
 • B) Devletçilik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 17

II. Dünya Savaşı yıllarında İtalya’daki mevcut iktidarın ideolojisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Liberalizm
 • B) Komünizm
 • C) Nazizm
 • D) Faşizm
SORU 18

II. Dünya Savaşı’nın Müttefik Devletlerce kazanılmasında, aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşa girmesi etkili olmuştur?

 • A) ABD
 • B) Japonya
 • C) Finlandiya
 • D) Sovyetler Birliği
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Halk Partisinden siyasi iktidarı devralan siyasi partidir?

 • A) Demokrat Parti
 • B) Doğruyol Partisi
 • C) Millî Kalkınma Partisi
 • D) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
SORU 20

Kore Sorunu, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda ortaya çıkmıştır?

 • A) I. Dünya
 • B) II. Dünya
 • C) I. Balkan
 • D) II. Balkan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBDCBDDCDAABCDAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?