Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna öncülük eden devlet adamlarından biri değildir?

 • Rauf Orbay
 • İsmet İnönü
 • Kâzım Karabekir
 • Ali Fuat Cebesoy
Soru 2

Çok partili hayata geçiş dönemi sırasında kurulan siyasi partilerin ekonomi alanında uygulayacaklarını duyurdukları programları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine ters düşmüştür?

 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 3

17 Şubat 1926 tarihi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle
 • Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla
 • Medreselerin kapatılmasıyla
 • TBMM’nin açılmasıyla
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, harflerde yeniliğe gidilmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • Arap harflerinin öğreniminin zorluğu
 • Okuryazar oranının artırılmak istenmesi
 • Arap harflerinin Türkçe’nin ses uyumuna uymayışı
 • Arapça’nın bilim dalı olmasını engelleme düşüncesi
Soru 5

Atatürk, Kastamonu gezisi sırasında aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılacağına dair işaretler vermiştir?

 • Harf
 • Şapka
 • Takvim
 • Ölçü – Tartı
REKLAM
Soru 6

Türkiye’de hangi yıldan itibaren planlı kalkınma politikası izlenmeye başlanmıştır?

 • 1923
 • 1927
 • 1931
 • 1934
Soru 7

Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 8

Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla Ege Denizi’ndeki Türk denizciliğinin yeniden güç kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • Osmanlılar tarafından Kıbrıs Adası’nın fethinin
 • Batı Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasının
 • Memlük Devleti’nin yıkılmasının
 • İstanbul’un fethinin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden değildir?

 • Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
 • Millî sınırlarımız içinde kalmak
 • Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
 • Millî politikayı yürütürken liderin görüşünü dikkate almak
Soru 10

İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında, Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin, aşağıdakilerden hangisine göre yer değiştirmeleri kabul edilmiştir?

 • Misakımillîye
 • Balkan Antantı’na
 • Teşkilâtı Esasiye’ye
 • Lozan Barış Antlaşması’na
Soru 11

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Balkan Antantı’nın kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

 • II. Dünya Savaşı’nın çıkması
 • Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
 • Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalar izlemesi
 • II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’ya atom bombası atması
Soru 12

Atatürk Döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, Türk – Sovyet ilişkilerinde ayrılığın ilk adımını oluşturmuştur?

 • Sadabat Paktı’nın kurulması
 • Hatay’ın ana vatana katılması
 • Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, hâkimiyetin kaynağına göre devlet şekillerinden biri değildir?

 • Teknokratik
 • Teokratik
 • Oligarşik
 • Monarşik
REKLAM
Soru 14

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün mezarı, aşağıdaki yerlerden hangisindedir?

 • Anıtkabir’de
 • I. TBMM binasında
 • Etnografya Müzesinde
 • Çanakkale Millî Parkı’nda
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde Müslüman teb’a ile gayrimüslimler, Tanzimat Fermanı’yla eşit haklara sahip olmuşlardır.
Bu uygulama, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?

 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 16

İstiklal Savaşı’mızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laiklik
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 17

II. Dünya Savaşı yıllarında İtalya’daki mevcut iktidarın ideolojisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Liberalizm
 • Komünizm
 • Nazizm
 • Faşizm
Soru 18

II. Dünya Savaşı’nın Müttefik Devletlerce kazanılmasında, aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşa girmesi etkili olmuştur?

 • ABD
 • Japonya
 • Finlandiya
 • Sovyetler Birliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Halk Partisinden siyasi iktidarı devralan siyasi partidir?

 • Demokrat Parti
 • Doğruyol Partisi
 • Millî Kalkınma Partisi
 • Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
Soru 20

Kore Sorunu, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda ortaya çıkmıştır?

 • I. Dünya
 • II. Dünya
 • I. Balkan
 • II. Balkan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBDCBDDCDAABCDAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?