GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Yukarıda gösterilen kayaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 2

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin sertlik derecesi daha düşüktür?

 • Volkan tüfü
 • Mermer
 • Çakıl taşı
 • Granit
SORU 3

İki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması sonucu hangi yeryüzü şekli oluşur?

 • Okyanus ortası yanardağlar
 • Okyanus hendekleri
 • Kırık dağlar
 • Kıvrım sıra dağlar
SORU 4

Haritada işaretli alanlardan hangisi volkanik faaliyetlerin sık görüldüğü yerlerden değildir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 5

Bir bölgede yağış miktarı fazla olmasına rağmen yeraltı su seviyesi düşük ise bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Buzullar
 • Rüzgârlar
 • Jeolojik yapı
 • Matematik konum
SORU 6

Su moleküllerinin Atmosfer, Hidrosfer ve Litosfer içerisindeki genel dolaşımına ne denir?

 • Su döngüsü
 • Yatay hereket
 • Dikey hareket
 • Konveksiyonel akıntı
SORU 7

Üzerinde gür bir bitki örtüsü olmasına rağmen laterit toprakların humus oranının az olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anakayanın etkisi
 • Zamanın etkisi
 • Demir birikiminin fazla olması
 • Canlıların bitki artıklarını tüketmesi
SORU 8

Çukurova, Bafra, Çarşamba vb. delta ovalarımız daha çok hangi toprak türü ile kaplıdır?

 • Alüvyon
 • Terro-rossa
 • Çernezyom
 • Laterit
SORU 9

Bir dağın etek kısmında geniş yapraklı ağaçlar bulunurken, yüksek kısımlarında iğne yapraklı ağaçların görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıcaklık
 • Yağış
 • Toprak
 • Baki
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonudur?

 • Savan
 • Step
 • Tundra
 • Maki
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi modern nüfus sayımlarının amaçları arasında gösterilemez?

 • Asker sayısını belirlemek
 • Nüfus planlamalarını yapmak
 • Nüfus hareketlerini tespit etmek
 • Ülke kaynaklarını doğru kullanmak
SORU 12

Haritada işaretli noktaların hangi ikisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV
 • II ve IV
SORU 13

Beyin göçü veren ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Sanayisi gelişmiştir.
 • Ortalama yaşam süresi kısadır.
 • Yaşlı nüfus oranı yüksektir.
 • Kişi başına düşen milli gelir fazladır.
SORU 14

Bir ülkedeki aktif nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı öncelikle aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 • Ülke tarihi
 • Ülkenin Jeopolitik konumu
 • Ülkenin kalkınma düzeyi
 • Aritmetik nüfus yoğunluğu
SORU 15

I. Üretimin artması
II. Göçlerin artması
III. Kişi başına düşen milli gelirin azalması
Yukarıdakilerden hangileri nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilebilir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • Yalnız III
SORU 16

Türkiye genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilemez?

 • Akarsularımızın akış hızı yüksektir.
 • Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır.
 • Kara yolu yapım maliyeti yüksektir.
 • İklim kısa mesafede değişiklik gösterir.
SORU 17

Akdeniz ile Karadeniz kıyılarımız karşılaştırıldığında aşağıdaki özelliklerden hangisi aynıdır?

 • Sıcaklık ortalaması
 • Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
 • Bitki örtüsü
 • Dağların kıyıya uzanışı
SORU 18

Ülkemizde haritada işaretli oklar yönünde gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • II yönünde yerçekimi artar.
 • I yönünde denizlerin tuzluluk oranı artar.
 • III yönünde yükselti azalır.
 • II yönünde bitki örtüsü zenginleşir.
SORU 19

Ülkemizde Erzurum-Kars platosu üzerinde tarım yapılamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus yoğunluğunun az olması
 • Çernezyom toprakların yaygın olması
 • Sıcaklık ortalamasının düşük olması
 • Tarım teşviklerinin yeterli olması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi tabakaların sıkışıp kırılması sonucu oluşmuş dağ kütlelerimizden değildir?

 • Bozdağlar
 • Küre Dağları
 • Aydın Dağları
 • Yunt Dağları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BAADCADAADADBCBBDCCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler