GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Yukarıda gösterilen kayaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 2

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin sertlik derecesi daha düşüktür?

 • A) Volkan tüfü
 • B) Mermer
 • C) Çakıl taşı
 • D) Granit
SORU 3

İki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması sonucu hangi yeryüzü şekli oluşur?

 • A) Okyanus ortası yanardağlar
 • B) Okyanus hendekleri
 • C) Kırık dağlar
 • D) Kıvrım sıra dağlar
SORU 4

Haritada işaretli alanlardan hangisi volkanik faaliyetlerin sık görüldüğü yerlerden değildir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 5

Bir bölgede yağış miktarı fazla olmasına rağmen yeraltı su seviyesi düşük ise bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Buzullar
 • B) Rüzgârlar
 • C) Jeolojik yapı
 • D) Matematik konum
SORU 6

Su moleküllerinin Atmosfer, Hidrosfer ve Litosfer içerisindeki genel dolaşımına ne denir?

 • A) Su döngüsü
 • B) Yatay hereket
 • C) Dikey hareket
 • D) Konveksiyonel akıntı
SORU 7

Üzerinde gür bir bitki örtüsü olmasına rağmen laterit toprakların humus oranının az olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anakayanın etkisi
 • B) Zamanın etkisi
 • C) Demir birikiminin fazla olması
 • D) Canlıların bitki artıklarını tüketmesi
SORU 8

Çukurova, Bafra, Çarşamba vb. delta ovalarımız daha çok hangi toprak türü ile kaplıdır?

 • A) Alüvyon
 • B) Terro-rossa
 • C) Çernezyom
 • D) Laterit
SORU 9

Bir dağın etek kısmında geniş yapraklı ağaçlar bulunurken, yüksek kısımlarında iğne yapraklı ağaçların görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sıcaklık
 • B) Yağış
 • C) Toprak
 • D) Baki
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonudur?

 • A) Savan
 • B) Step
 • C) Tundra
 • D) Maki
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi modern nüfus sayımlarının amaçları arasında gösterilemez?

 • A) Asker sayısını belirlemek
 • B) Nüfus planlamalarını yapmak
 • C) Nüfus hareketlerini tespit etmek
 • D) Ülke kaynaklarını doğru kullanmak
SORU 12

Haritada işaretli noktaların hangi ikisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) II ve IV
SORU 13

Beyin göçü veren ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Sanayisi gelişmiştir.
 • B) Ortalama yaşam süresi kısadır.
 • C) Yaşlı nüfus oranı yüksektir.
 • D) Kişi başına düşen milli gelir fazladır.
SORU 14

Bir ülkedeki aktif nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı öncelikle aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 • A) Ülke tarihi
 • B) Ülkenin Jeopolitik konumu
 • C) Ülkenin kalkınma düzeyi
 • D) Aritmetik nüfus yoğunluğu
SORU 15

I. Üretimin artması
II. Göçlerin artması
III. Kişi başına düşen milli gelirin azalması
Yukarıdakilerden hangileri nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilebilir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) Yalnız III
SORU 16

Türkiye genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilemez?

 • A) Akarsularımızın akış hızı yüksektir.
 • B) Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır.
 • C) Kara yolu yapım maliyeti yüksektir.
 • D) İklim kısa mesafede değişiklik gösterir.
SORU 17

Akdeniz ile Karadeniz kıyılarımız karşılaştırıldığında aşağıdaki özelliklerden hangisi aynıdır?

 • A) Sıcaklık ortalaması
 • B) Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
 • C) Bitki örtüsü
 • D) Dağların kıyıya uzanışı
SORU 18

Ülkemizde haritada işaretli oklar yönünde gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • A) II yönünde yerçekimi artar.
 • B) I yönünde denizlerin tuzluluk oranı artar.
 • C) III yönünde yükselti azalır.
 • D) II yönünde bitki örtüsü zenginleşir.
SORU 19

Ülkemizde Erzurum-Kars platosu üzerinde tarım yapılamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus yoğunluğunun az olması
 • B) Çernezyom toprakların yaygın olması
 • C) Sıcaklık ortalamasının düşük olması
 • D) Tarım teşviklerinin yeterli olması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi tabakaların sıkışıp kırılması sonucu oluşmuş dağ kütlelerimizden değildir?

 • A) Bozdağlar
 • B) Küre Dağları
 • C) Aydın Dağları
 • D) Yunt Dağları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BAADCADAADADBCBBDCCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?