GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi zonal toprakların temel özelliğidir?

 • A) Organik madde bakımından zengin olmaları
 • B) Oluştukları yerde yağış miktarlarının az olması
 • C) Üzerlerinde küçükbaş hayvancılığının yaygın olması
 • D) Ana kayanın bulunduğu yerde çözünerek oluşmuş olmaları
SORU 2

Ülkemizde III. ve IV. jeolojik zamanlarda gelişmiş olan kalıntı bitki türlerine ne ad verilir?

 • A) Garig
 • B) Relikt
 • C) Sığla
 • D) Endemik
SORU 3

• 15-20 metre boyunda Batı ve Güney Anadolu’da yaygındır.
• Gençlik döneminde yuvarlak, yaşlılık döneminde şemsiye biçiminde tepeye sahiptir.
• Tohumları yetiştiği yerlerdeki köylüler için gelir kaynağıdır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan ağaç türünün adı nedir?

 • A) Kızılçam
 • B) Kayın
 • C) Sarıçam
 • D) Fıstık çamı
SORU 4

Ülkemizin sıcak su kaynakları bakımından zengin olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Ova ve platoların geniş yer tutması
 • B) Ortalama yükseltisinin 1132 m. olması
 • C) Aktif bir tektonik yapıya sahip olması
 • D) Dağların doğu-batı yönde uzanması
SORU 5

Ülkemizde orman alanları genellikle kıyı bölgelerde yoğundur. Bu durumun temel sebebi nedir?

 • A) Nem
 • B) Sıcaklık
 • C) Basınç
 • D) Rüzgâr
SORU 6

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanlardan hangisinde dağınık yerleşme tipi daha yaygındır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 7

Batı Karadeniz’de yaygın olan, birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği kır yerleşmesine ne ad verilir?

 • A) Divan
 • B) Mezra
 • C) Çiftlik
 • D) Kom
SORU 8

Ülkemizin nüfus piramidinin tabanı 1990 yılına kadar geniş iken, son dönemlerde tabanında daralma görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Okur-yazar oranının artmasından
 • B) Nüfus artış hızının düşmesinden
 • C) Kırdan kente göç hızının artmasından
 • D) Kırsal nüfus miktarının giderek azalmasından
SORU 9

Aşağıdaki nüfus özelliklerinden hangisi bir ülkenin gelişmişlik durumu hakkında bilgi vermez?

 • A) Eğitim durumu
 • B) Nüfusun ekonomik sektörlere dağılımı
 • C) Nüfusun cinsiyete göre dağılımı
 • D) Kır ve kent nüfus oranları
SORU 10

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde ülkemizin nüfus artış hızı daha düşüktür?

 • A) 1925-1930
 • B) 1940-1945
 • C) 1955-1960
 • D) 1980-1985
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarından biridir?

 • A) İş gücü sayısının artması
 • B) Konut ihtiyacının artması
 • C) Bağımlı nüfusun artması
 • D) Refah seviyesinin düşmesi
SORU 12

15. yüzyılın sonlarında başlayan coğrafi keşiflerin İspanya ve Portekiz’in kontrolünde gelişmesinin en önemli sebebi bu ülkelerin hangi özelliği olmuştur?

 • A) Nüfus özellikleri
 • B) Coğrafi konumları
 • C) İklim özellikleri
 • D) Teknolojik seviyeleri
SORU 13

Sümerler M.Ö. 600 yılında aşağıdakilerden hangisini icat etmişlerdir?

 • A) Pusulayı
 • B) Kağıdı
 • C) Matbaayı
 • D) Yazıyı
SORU 14

Panama Kanalı’nın açılması hangi boğazın öneminin azalmasına neden olmuştur?

 • A) Hürmüz
 • B) Kiel
 • C) Macellan
 • D) Malakka
SORU 15

Aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi daha hızlı gelişmiştir?

 • A) Hava yolu
 • B) Deniz yolu
 • C) Kara yolu
 • D) Demir yolu
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin zararlarını azaltmaya yönelik önlemlerden biri olamaz?

 • A) Sivil savunma eğitimleri yapmak
 • B) Konut ve yapıları yeterince sağlam yapmak
 • C) Ülke nüfusunu belli bölgelerde yoğunlaştırmak
 • D) Afet riski olan alanların uzağına yerleşmek
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın sonuçlarından biridir?

 • A) Göçlere neden olur.
 • B) Yeraltı suları yükselir.
 • C) Hayvan türleri artar.
 • D) Hidrolojik denge korunur.
SORU 18

Aşağıdaki ülkelerin hangisi deniz yolu taşımacılığından daha fazla gelir elde etmektedir?

 • A) Portekiz
 • B) Güney Afrika Cumhuriyeti
 • C) Dedikodu yapılması
 • D) Bangladeş
SORU 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kasırgalar yaşanmaz?

 • A) ABD
 • B) Türkiye
 • C) Çin
 • D) Endonezya
SORU 20

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem riski daha azdır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCACABCBADDCACAABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?