Coğrafya 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zonal toprakların temel özelliğidir?

 • Organik madde bakımından zengin olmaları
 • Oluştukları yerde yağış miktarlarının az olması
 • Üzerlerinde küçükbaş hayvancılığının yaygın olması
 • Ana kayanın bulunduğu yerde çözünerek oluşmuş olmaları
Soru 2

Ülkemizde III. ve IV. jeolojik zamanlarda gelişmiş olan kalıntı bitki türlerine ne ad verilir?

 • Garig
 • Relikt
 • Sığla
 • Endemik
Soru 3

• 15-20 metre boyunda Batı ve Güney Anadolu’da yaygındır.
• Gençlik döneminde yuvarlak, yaşlılık döneminde şemsiye biçiminde tepeye sahiptir.
• Tohumları yetiştiği yerlerdeki köylüler için gelir kaynağıdır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan ağaç türünün adı nedir?

 • Kızılçam
 • Kayın
 • Sarıçam
 • Fıstık çamı
Soru 4

Ülkemizin sıcak su kaynakları bakımından zengin olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Ova ve platoların geniş yer tutması
 • Ortalama yükseltisinin 1132 m. olması
 • Aktif bir tektonik yapıya sahip olması
 • Dağların doğu-batı yönde uzanması
Soru 5

Ülkemizde orman alanları genellikle kıyı bölgelerde yoğundur. Bu durumun temel sebebi nedir?

 • Nem
 • Sıcaklık
 • Basınç
 • Rüzgâr
REKLAM
Soru 6

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanlardan hangisinde dağınık yerleşme tipi daha yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 7

Batı Karadeniz’de yaygın olan, birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği kır yerleşmesine ne ad verilir?

 • Divan
 • Mezra
 • Çiftlik
 • Kom
Soru 8

Ülkemizin nüfus piramidinin tabanı 1990 yılına kadar geniş iken, son dönemlerde tabanında daralma görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • Okur-yazar oranının artmasından
 • Nüfus artış hızının düşmesinden
 • Kırdan kente göç hızının artmasından
 • Kırsal nüfus miktarının giderek azalmasından
Soru 9

Aşağıdaki nüfus özelliklerinden hangisi bir ülkenin gelişmişlik durumu hakkında bilgi vermez?

 • Eğitim durumu
 • Nüfusun ekonomik sektörlere dağılımı
 • Nüfusun cinsiyete göre dağılımı
 • Kır ve kent nüfus oranları
Soru 10

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde ülkemizin nüfus artış hızı daha düşüktür?

 • 1925-1930
 • 1940-1945
 • 1955-1960
 • 1980-1985
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarından biridir?

 • İş gücü sayısının artması
 • Konut ihtiyacının artması
 • Bağımlı nüfusun artması
 • Refah seviyesinin düşmesi
Soru 12

15. yüzyılın sonlarında başlayan coğrafi keşiflerin İspanya ve Portekiz’in kontrolünde gelişmesinin en önemli sebebi bu ülkelerin hangi özelliği olmuştur?

 • Nüfus özellikleri
 • Coğrafi konumları
 • İklim özellikleri
 • Teknolojik seviyeleri
Soru 13

Sümerler M.Ö. 600 yılında aşağıdakilerden hangisini icat etmişlerdir?

 • Pusulayı
 • Kağıdı
 • Matbaayı
 • Yazıyı
REKLAM
Soru 14

Panama Kanalı’nın açılması hangi boğazın öneminin azalmasına neden olmuştur?

 • Hürmüz
 • Kiel
 • Macellan
 • Malakka
Soru 15

Aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi daha hızlı gelişmiştir?

 • Hava yolu
 • Deniz yolu
 • Kara yolu
 • Demir yolu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin zararlarını azaltmaya yönelik önlemlerden biri olamaz?

 • Sivil savunma eğitimleri yapmak
 • Konut ve yapıları yeterince sağlam yapmak
 • Ülke nüfusunu belli bölgelerde yoğunlaştırmak
 • Afet riski olan alanların uzağına yerleşmek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın sonuçlarından biridir?

 • Göçlere neden olur.
 • Yeraltı suları yükselir.
 • Hayvan türleri artar.
 • Hidrolojik denge korunur.
Soru 18

Aşağıdaki ülkelerin hangisi deniz yolu taşımacılığından daha fazla gelir elde etmektedir?

 • Portekiz
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
 • Dedikodu yapılması
 • Bangladeş
Soru 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kasırgalar yaşanmaz?

 • ABD
 • Türkiye
 • Çin
 • Endonezya
Soru 20

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen alanların hangisinde deprem riski daha azdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDCACABCBADDCACAABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?