GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürün dinamik bir unsur olduğuna örnektir?

 • A) Bir ülke nüfusunun zaman içinde değişimi
 • B) Küresel ısınmaya bağlı sıcaklıkların yükselmesi
 • C) Az katlı konut tipinden çok katlıya geçilmesi
 • D) Tarihi ve doğal zenginliklerin korunmaya alınması
SORU 2

Yukarıda verilen küresel ticaret şemasında soru işareti ile gösterilen yere öncelikle aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Pazar
 • B) Sermaye
 • C) Reklam
 • D) İş gücü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın önemli orman ürünleri üretim alanlarından biridir?

 • A) Orta Asya
 • B) Amazon Havzası
 • C) Kuzey Afrika
 • D) Avustralya’nın iç kısımları
SORU 4

Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin gelişmesine aşağıdakilerden hangisi daha çok katkı sağlar?

 • A) Ham madde üretiminin artması
 • B) Dünya genelinde nüfus artış hızının düşmesi
 • C) Ulaşım sistemlerindeki teknolojik gelişmeler
 • D) Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artması
SORU 5

Aşağıdaki turizm faaliyetlerinden hangisi sportif aktiviteler grubunda değerlendirilemez?

 • A) Kongre
 • B) Alpinizm
 • C) Kamping
 • D) Kanotaj
SORU 6

• Dünyanın yedi harikasından biridir.
• M.Ö. 350’de Halikarnas yakınlarında yapılmıştır.
• Taşları Bodrum Kalesi’nin yapımında kullanılmıştır.
Yukarıda bahsedilen tarihi yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Artemis Tapınağı
 • B) İskenderiye Feneri
 • C) Zeus Heykeli
 • D) Kral Mozoles’in Mezarı
SORU 7

Aşağıda verilenlerin hangisinde Japonya’nın beşeri özelliklerinden bahsedilmiştir?

 • A) Büyük Okyanus’ta adalar grubundan oluşan bir devlettir.
 • B) Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 70’i dağlıktır.
 • C) Muson iklimi görülür, ancak kuzeye gidildikçe sıcaklıklar düşer.
 • D) Günümüzde ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biridir.
SORU 8

18. yüzyılda İngiltere’nin diğer ülkelere göre ekonomik ve toplumsal alanda daha önde olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sanayileşme sürecini başlatmaları
 • B) Sanata önem vermeleri
 • C) Tarımsal üretimi arttırmaları
 • D) Ulaşım sistemlerini geliştirmeleri
SORU 9

Hindistan’ın en önemli tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elma
 • B) Çeltik
 • C) Mısır
 • D) Muz
SORU 10

2. Dünya Savaşı’nı kazanan ülkeler arasında savaş sonunda çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek, barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 1945’te kurulan örgütün adı nedir?

 • A) Avrupa Birliği
 • B) Birleşmiş Milletler
 • C) Uluslararası Para Fonu
 • D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
SORU 11

Tarım arazilerinin giderek değerlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A) Sanayinin gelişmesinin
 • B) Erozyonun hızlanmasının
 • C) Nüfusun sürekli artmasının
 • D) Sulu tarımın yaygınlaşmasının
SORU 12

Aşağıdaki ülkelerden hangisi nükleer enerji üretimine diğerlerinden daha sonra başlamıştır?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) Rusya
 • D) ABD
SORU 13

Sıcak su kaynaklarından yararlanılarak üretilen enerji türüne ne ad verilir?

 • A) Hidroelektrik enerjisi
 • B) Nükleer enerji
 • C) Jeotermal enerji
 • D) Rüzgar enerjisi
SORU 14

Gelişmiş ülkeler doğal kaynaklarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine daha fazla önem verir?

 • A) Ham madde üretimini arttırmayı
 • B) Dış satımdan elde edeceği döviz miktarına
 • C) Ham maddeyi işleyecek enerji kaynağının teminine
 • D) Doğal çevrenin korunmasına yönelik önlemlere
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre sorunlarından biri değildir?

 • A) Yer altı ve yer üstü sularını kirletmesi
 • B) Asit yağmurlarına neden olması
 • C) Toprakta zehirli madde birikimini artırması
 • D) Doğal arazi yapısını değişikliğe uğratması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal kaynağın işletilebilirliğini daha çok etkiler?

 • A) Verimlilik – Rezerv
 • B) Nüfus – İklim
 • C) Coğrafi konum – Yükselti
 • D) Teknolojik araçlar – Ulaştırma
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha tehlikeli bir çevre sorunudur?

 • A) Küresel ısınma
 • B) Denetimsiz kentleşme
 • C) Katı atıkların çoğalması
 • D) Hayvan türlerinin azalması
SORU 18

Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar öncelikle aşağıdaki sektörlerden hangisini etkiler?

 • A) Turizm
 • B) Hayvancılık
 • C) Ulaşım
 • D) Tarım
SORU 19

Atıkların geri dönüşümde kullanılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yeni iş alanları açmak
 • B) Sanayi üretimini arttırmak
 • C) Enerji maliyetini düşürmek
 • D) Doğal kaynakların aşırı tüketimini önlemek
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi radyasyon yayan yapay kaynaklardan değildir?

 • A) Nükleer silahlar
 • B) X ışını makineler
 • C) Hidroelektrik santraller
 • D) Radyoaktif izotop kullanımı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABCADDABBCACDBAACDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?