GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 4 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Ülkemizde 1963 yılından sonra nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikaların uygulamasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kentlere göçü yavaşlatmak
 • B) Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
 • C) Gıda üretimini arttırmak
 • D) Askeri gücü azaltmak
SORU 2

Türkiye’de aşağıda verilen yaş gruplarının hangisinde nüfus miktarı daha azdır?

 • A) 0-4
 • B) 15-19
 • C) 30-34
 • D) 60-64
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma projesi kapsamında yer alan bir bölgenin, güçlü yönleri arasında yer alır?

 • A) İş gücü potansiyelinin yüksek olması
 • B) Doğal afet riskinin fazla olması
 • C) Yer şekillerinin engebeli olması
 • D) Tarımsal verimin düşük olması
SORU 4

Yukarıdaki haritada, numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi GAP’ın uygulandığı bölgeyi göstermektedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 5

ZBK projesinin uygulandığı bölgede hakim ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Madencilik
 • B) Turizm
 • C) Hayvancılık
 • D) El sanatları
SORU 6

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumunu etkilemez?

 • A) SSCB’nin dağılması
 • B) Türkiye’deki il sayısının artması
 • C) KKTC’nin kurulması
 • D) Petrol boru hatlarının yer değiştirmesi
SORU 7

Türkiye, Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının kullanımıyla ilgili sorunları hangi ülkelerle yaşamaktadır?

 • A) Gürcistan – Ermenistan
 • B) Rusya Federasyonu – İran
 • C) Suriye – Irak
 • D) Bulgaristan – Yunanistan
SORU 8

1999’da uluslararası finansal sistemlerle ilgili konularda görüş alışverişi ve işbirliği yapmak amacıyla kurulan örgütün adı nedir?

 • A) BM
 • B) G20
 • C) İKÖ
 • D) NATO
SORU 9

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi Türkiye’nin Jeopolitik önemine daha çok katkı sağlamıştır?

 • A) Doğal gaz
 • B) Linyit
 • C) Toprak
 • D) Rüzgar
SORU 10

2010 yılı Dünya İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu’na göre, haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde insani gelişme endeksi daha yüksektir

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 11

Nijerya’nın en önemli zenginlik kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pirinç
 • B) Pamuk
 • C) Kauçuk
 • D) Petrol
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki sıcak çatışma bölgelerinden biri değildir?

 • A) Orta Doğu
 • B) Batı Avrupa
 • C) Kuzey Afrika
 • D) Kafkasya
SORU 13

Günümüzde, Dünya’daki her 10 tişörtten 2’si, her 10 oyuncaktan 4’ü, her 10 gemiden 3’ü Çin’de üretilmektedir.
Verilen bilgiden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Çin enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.
 • B) Çinde iş gücü sıkıntısı yaşanmaktadır.
 • C) Çin tarım sektörüne yeterince önem vermemiştir.
 • D) Çin dünyadaki büyük sanayi ülkelerinden biridir.
SORU 14

Orta Doğu’da yaşanan su sorunlarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarihi nedenler
 • B) Bölge nüfusunun artması
 • C) Su kaynaklarının ortak kullanıma açık olması
 • D) Ülkelerin teknolojik birikiminin düşük olması
SORU 15

Hürmüz Boğazı aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin sevkiyatında önemli bir çıkış kapısıdır?

 • A) Linyit
 • B) Petrol
 • C) Uranyum
 • D) Taş kömürü
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisinde habitatın tanımı verilmiştir?

 • A) Belli bir canlı türünün yaşadığı bölgeden ayrılıp başka bölgeye yerleşmesidir.
 • B) Bir canlının zaman içinde biyolojik olarak değişime uğraması olayıdır.
 • C) Bir canlının doğal olarak yaşayıp, çoğaldığı, neslini devam ettirdiği yerdir.
 • D) Bir bölgenin üzerinde canlıların yaşadığı doğal ortamın kirlenerek özelliğini kaybetmesidir.
SORU 17

Doğal afetlere karşı günümüzde alınan önlemlerin eskisine oranla daha başarılı olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus miktarının artması
 • B) Teknolojinin gelişmesi
 • C) Afetlerin daha az yaşanması
 • D) İklim özelliklerinin değişmesi
SORU 18

Aşağıdaki göllerden hangisi kurutularak tarım arazisine dönüştürülmüştür?

 • A) Çıldır Gölü
 • B) Manyas Gölü
 • C) Amik Gölü
 • D) Beyşehir Gölü
SORU 19

• 1903 yılında Afrika’da memeli hayvanları korumak amacıyla kurulmuştur.
• Kruger ve Serengeti Milli parklarının yapımında etkin rol oynamıştır.
• Merkezi Cambridge’tir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen çevresel örgütün adı nedir?

 • A) Green Peace
 • B) Dünya Dostları
 • C) Dünya Vahşi Yaşam Fonu
 • D) Uluslararası Fauna ve Flora
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi dünya doğal miras eserlerinin korunmasına katkı yapmaz?

 • A) Ormanlarımızı genişletmek
 • B) Yenilenebilir enerji kullanmak
 • C) Az yakıt tüketen araçlar kullanmak
 • D) Tarım alanlarını yapılaşmaya açmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDADABCBAADBDCBCBCDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?