GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Hukuk kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Bir ülkede temel hakların yasalarla vatandaşlara tanınmamış olması o ülkede yaşayan insanların bu haklara sahip olmadıkları anlamına gelir.
 • B) Haklar yürürlükteki hukuk düzenine bağlı olarak toplumdan topluma, zamandan zamana değişebilir.
 • C) Sorumlulukların yerine getirilmesine bakılmaksızın bireyler tüm haklarını kullanabilmelidir.
 • D) Yasa ve yönetmeliklerle kişilere verilen hakların geri alınması mümkün değildir.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişi olarak kabul edilmez?

 • A) TCDD
 • B) IHH
 • C) Kızılay
 • D) Vatandaş Ahmet
SORU 3

Kişilerin devletten ve toplumdan isteyecekleri haklara isteme hakları denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu haklardandır?

 • A) Seçme ve seçilme hakkı
 • B) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • D) Vatandaşlık hakkı
SORU 4

Herhangi bir konuda mağdur olan, devletin ya da kişilerin demokrasi ve insan haklarına aykırı davranış ve uygulamalarına maruz kalan kişilerin mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirerek mağduriyetlerinin kaldırılmasını isteme hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • D) Dilekçe hakkı
SORU 5

Varlık nedeni kamu düzeninin sağlanması olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumsal kurallar
 • B) Ahlak kuralları
 • C) Hukuk kuralları
 • D) Din kuralları
SORU 6

Kanunların nasıl uygulanacağını gösteren, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tüzük
 • B) Yönerge
 • C) Anayasa
 • D) Yönetmelik
SORU 7

Adaleti, şerefli yaşama, herkese payına düşeni verme ve kimseye zarar vermeme olarak tanımlayan düşünür hangisidir?

 • A) Grotius
 • B) Platon
 • C) Hobbes
 • D) Kant
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?

 • A) Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması
 • B) Üniter devlet yapısı ve laiklik
 • C) Yasaların sadece yasama ve yürütme organlarını bağlaması
 • D) Yurtta ve dünyada barış
SORU 9

“Hukuk devleti” “polis devleti” nin karşıtı olarak kullanılan bir ifadedir.
Burada “polis devleti” kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

 • A) Kamu düzenini sağlamak için hukuka uyan devlet.
 • B) Sorunların çözümünde devleti hakem olarak gören anlayış.
 • C) Kişilerin davranışlarına müdahalede bulunmayan devlet.
 • D) Kamu düzenini sağlamak için hukuk dışı yollara başvuran devlet.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

 • A) Kuvvetler ayrımı
 • B) Kanun önünde eşitlik
 • C) İdarenin hukuka bağlılığı
 • D) Yargının yürütmeye bağlılığı 44
SORU 11

Sosyal devlet; kişiler, sosyal sınıf ve zümreler ile farklı din ve mezheplere mensup olanları öncelikle yasalar karşısında eşit muamele görmelerini sağlama ve kişilerin mensup oldukları sınıf, zümre, ırk, din veya mezhep nedeniyle ya da sahip oldukları ekonomik güçten dolayı ayrıcalıklı muamele görmelerini engellemeye çalışması sosyal devletin aşağıda verilen görevlerinden öncelikle hangisinin gereği olan uygulamalardır?

 • A) Ekonomik büyüme ve kalkınma
 • B) Tam istihdam ve işsizlikle mücadele
 • C) Sosyal denge ve barışı sağlamak
 • D) Sosyal güvenlik
SORU 12

Anayasaya göre, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnsan Hakları İnceleme Kurulu
 • B) Yüksek Denetleme Kurulu
 • C) Devlet Denetleme Kurulu
 • D) Kamu Güvenliği Kurulu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

 • A) Demokrasilerde hükümetin siyasal gücü anayasa ile sınırlıdır.
 • B) Demokrasi çoğunluğun tüm istek ve taleplerinin karşılandığı bir yönetim biçimidir.
 • C) Yasama, yürütme ve yargı organları birbirlerinin alanlarına müdahale edemeyecek biçimde ayrılmışlardır.
 • D) Demokrasilerde insanlar yasalar önünde ve kamu hizmetinden yararlanma bakımından eşit sayılırlar.
SORU 14

Bir yönetim biçimi olarak demokrasiyi ilk uygulayan uygarlık olarak Yunanlılar kabul edilir.
Eski Yunan’da uygulanan demokrasiye ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Atina dışında yaşayanlar da oy kullanabiliyordu.
 • B) Atina meclisi aynı zamanda yargılama görevini de yürütüyordu.
 • C) Mutlak anlamda ekonomik ve politik bir eşitlik sağlanıyordu.
 • D) Toplumun yarısını oluşturan kadınların oy kullanma hakları yoktu.
SORU 15

Siyasi Partiler Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar.
 • B) Usulüne uygun olarak kurulmuş her parti seçimlere katılabilir.
 • C) Bir siyasi partinin kurulabilmesi için en az kırk Türk vatandaşı gereklidir.
 • D) Siyasi partiler Anayasada yasaklanmış faaliyetler içinde bulundukları zaman İdare Mahkemesinin kararıyla kapatılabilirler.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardandır?

 • A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • B) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
 • C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • D) Uluslararası Hukuk Komisyonu
SORU 17

I. İç hukuk yolları tüketilmeden mahkemeye başvuru yapılmaz.
II. Yargıçlar seçildikleri ülkeden bağımsız olarak görev yaparlar.
III. Birleşmiş Milletlere üye ülkelerden şeçilen yargıçlar görevlendirilir.
IV. Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin özelliklerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 • A) Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmaması
 • B) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • C) Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması
 • D) Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi
SORU 19

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 • A) Reform
 • B) Gelişme
 • C) Devrim
 • D) İnkılap
SORU 20

Atatürk ilkelerinden “Laiklik” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • A) Egemenliğin millete ait olması
 • B) Din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olması
 • C) Ülkede yaşayan tüm vatandaşların eşit olması
 • D) Ülke kalkınmasının millet ve devlet işbirliği ile gerçekleştirilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBDCADCDDCCBDABCAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?