GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Hak
 • B) Görev
 • C) Eşitlik
 • D) Özgürlük
SORU 2

’’Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.’’
Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarındandır?

 • A) Grev hakkı
 • B) Basın özgürlüğü
 • C) Sendika kurma hakkı
 • D) Kamu hizmetlerine girme hakkı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili söylendiğinde yanlış olur?

 • A) Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi
 • B) Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
 • C) Devleti yönetenlere ayrıcalıklı davranılması
 • D) Vatandaşların ‘’nimette ve külfette’’ eşit olmaları
SORU 4

• Kuvvetler ayrımı
• Demokratik rejim
• Kanun önünde eşitlik
• İdarenin hukuka bağlığı
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

 • A) Totaliter devlet
 • B) Hukuk devleti
 • C) Sosyal devlet
 • D) Yasa devleti
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

 • A) Kanun önünde eşitlik
 • B) İnanç ve ibadet özgürlüğü
 • C) Mahkemelerin bağımsızlığı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 6

Yargı organının yasama organını denetlemesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

 • A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • B) Anayasa mahkemesi
 • C) Yargıtay
 • D) Meclis
SORU 7

1921 Anayasasının temel özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Kuvvetler birliği esasına dayanması
 • B) Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemesi
 • C) Temel hakların güvenceye kavuşturulması
 • D) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin temel ilkelerindendir?

 • A) Yasalar karşısında bazı bireylerin ayrıcalıklı olması
 • B) Devletin başlı başına bir amaç olması
 • C) Halk egemenliğine dayanması
 • D) Kuvvetler birliğini esas alması
SORU 9

Türkiye’de seçme ve seçilme yaşı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 18-18
 • B) 18-20
 • C) 18-25
 • D) 20-30
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çoğulculuk ilkesiyle çelişir?

 • A) Kültürel tekelciliği dışlaması
 • B) Birden fazla siyasi partinin olması
 • C) Hoşgörü ve farklılıklara saygılı olunması
 • D) Azınlıkta kalanların haklı talep ve isteklerinin göz ardı edilmesi
SORU 11

• İlk Osmanlı anayasası özelliğini taşır.
• Anayasa ile ‘’meclisi Umumi’’ adında bir meclis kurulmuştur.
• ‘’Meclis-i Ayan’’ ve ‘’Meclis-i Mebusan’’ adında iki meclisten oluşur.
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin temel özelliklerindendir?

 • A) 1924 Anayasası
 • B) 1921 Anayasası
 • C) 1908 II. Meşrutiyet
 • D) 1876 Kanuni Esasi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ve insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?

 • A) Toplumda hoşgörüsüzlüğün artması.
 • B) Torpil ve adam kayırmacılığın azalması
 • C) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulması.
 • D) Devletin eğitim, sağlık ve yatırımlara yeterli kaynak aktarması.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardandır?

 • A) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
 • B) Apartheid’a Karşı Grup
 • C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
SORU 14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Mahkemenin aracılığı ile taraflar arasında dostça çözüm süreci başlatılabilir.
 • B) Mahkemeye başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.
 • C) Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklindedir.
 • D) Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.
SORU 15

Çevre kirliliğinin önlenmesi için uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası PEN Kulübü
 • B) Türk Demokrasi Vakfı
 • C) Green Peace
 • D) Mazlumder
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan sorunlardandır?

 • A) Uluslararası terör
 • B) Bölgeler arası dengeli kalkınma
 • C) Bilim ve teknolojinin dengeli kullanımı
 • D) Hukuk kurallarının toplumsal değişime anında cevap vermesi.
SORU 17

15. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan, Antik çağın eleştirici ve sorgulayıcı tutumuna yönelen anlamı yeniden doğuş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnkılap
 • B) Devrim
 • C) Rönesans
 • D) Reform
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçlarından değildir?

 • A) Başka ülkelerin egemenliğine girmek
 • B) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
 • C) Vatanın bağımsızlığını gerçekleştirmek
 • D) Toplumun yapısına uygun kurumları oluşturmak
SORU 19

Birlikte yaşama duygusu zayıf olan toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Ülkeyi başarıya ulaştırma çabasının azalması
 • B) İç savaş çıkma ihtimalinin artması
 • C) İnsan hakları ihlallerinin artması
 • D) Hoşgörünün artması
SORU 20

• Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak
• Kuru kuruya taklitçilik yapmamak
• Çağın gereklerine uygun kurum ve kuralları oluşturmak
Verilen özellikler aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin temel amaçlarındandır?

 • A) Laiklik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBDBACCDDABCCACADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?