GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

İnsanı evrendeki diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akıl
 • B) İrade
 • C) Düşünme
 • D) Sorumluluk
SORU 2

• Tanrının varlığını kabul etmezler.
• Evrenin kendiliğinden var olduğunu savunurlar.
Bu bilgiler aşağıda verilen inanma biçimlerinden hangisine aittir?

 • A) Monoteizm
 • B) Ateizm
 • C) Politeizm
 • D) Satanizm
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilahi bir din değildir?

 • A) İslamiyet
 • B) Hristiyanlık
 • C) Hinduizm
 • D) Yahudilik
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi insanların vahiyden uzaklaşmalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir?

 • A) Çok tanrılı inançlar ortaya çıkar.
 • B) Doğa ve çevre bilinci zayıflar.
 • C) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler terk edilir.
 • D) Toplumun birlik ve beraberlik duygusu yok olur.
SORU 5

İnsanlarda, yaptıklarının hesabını verme bilincinin oluşmasında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha çok etkilidir?

 • A) Kader inancı
 • B) Melek inancı
 • C) Ahiret inancı
 • D) Peygamber inancı
SORU 6

İtaat, kulluk, tapınma ve boyun eğme gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İman
 • B) İhsan
 • C) Takva
 • D) İbadet
SORU 7

“İman edip iyi işler yapanlar cennet bahçelerindedir. Rab’lerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.”
(Şûrâ suresi, 22. ayet)
Bu ayette ibadetin kişiye sağladığı faydalardan hangisi dile getirilmektedir?

 • A) İnsanı ümitsizlikten koruyacağı
 • B) Allah’a olan inancı pekiştireceği
 • C) İbadet eden insanın ahirette ödüllendirileceği
 • D) İnsanda sorumluluk bilincini geliştireceği
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi ibadettemizlik ilişkisi bağlamında ele alınamaz?

 • A) Dişleri fırçalamak
 • B) Abdest almak
 • C) Kin tutmamak
 • D) Selam vermek
SORU 9

Usulune uygun abdest alan bir kişi yüzünü yıkadıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapar?

 • A) Kolları yıkar.
 • B) Başını mesheder.
 • C) Ağza ve burna su verir.
 • D) Kulakları ve enseyi mesheder.
SORU 10

“… Biz bunlara (putlara) sadece bizi Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz…”
(Zümer suresi, 3. ayet)
Ayette dile getirilen ifade aşağıda verilen inanç gruplarından hangisine aittir?

 • A) Hanifler
 • B) Hristiyanlar
 • C) Müşrikler
 • D) Yahudiler
SORU 11

İslam öncesi Arap toplumunun yaşadığı döneme “cahiliye dönemi” denilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kötü alışkanlık ve davranışların yaygın olması
 • B) İnsanların çoğunun okuryazar olmaması
 • C) Toplumda Allah inancının bulunmaması
 • D) Kabileler arası savaşların sürekli devam etmesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muham med (sav.)’in sütkardeşidir?

 • A) Halime
 • B) Mariye
 • C) Şeyma
 • D) Rukiye
SORU 13

Hz. Muhammed (sav.)’e inen ilk ayetler hangi surede yer alır?

 • A) Alak
 • B) İhlâs
 • C) Yâsîn
 • D) Müddessir
SORU 14

Hz. Muhammed (sav.)’in, insanları, İslam’a gizli bir şekilde davet ettiği üç yıllık dönem hangi ayetle son bulmuştur?

 • A) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Alak suresi, 1. ayet)
 • B) “Ey örtünüp bürünen kalk da uyar.” (Müddessir suresi, 1 ve 2. ayetler)
 • C) “Sana emrolunanı açıkça söyle.” (Hicr suresi, 94. ayet)
 • D) “De ki: O Allah birdir, tekdir.” (İhlâs suresi, 1. ayet)
SORU 15

Medine’den gelen bir grup Müslüman’ın Peygamberimizle görüşüp daha sonra kendisine bağlılık yemini ettikleri ve peş peşe iki yıl gerçekleşen bu olay İslam tarihinde hangi isimle anılmaktadır?

 • A) Akabe Biatları
 • B) Fetretü’lVahiy
 • C) Senetü’lVüfut
 • D) Hicret
SORU 16

Hz. Muhammed (sav.)’in kabrine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kâbe
 • B) Suffe
 • C) Mescidi Nebi
 • D) Ravzai Mutahhara
SORU 17

Kur’anı Kerim’in parça parça indirilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenemez?

 • A) Yazılmasını
 • B) Anlaşılmasını
 • C) Ezberlenmesini
 • D) Kitap haline getirilmesini
SORU 18

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Vahiy kâtipleri tarafından yazılmıştır.
 • B) Hz. Ömer zamanında kitap haline getirilmiştir.
 • C) Zeyd b. Sabit, Kur’anı Kerim’i çoğaltmakla görevlendirilmiştir.
 • D) İndirilme süreci 23 yılda tamamlanmıştır.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili bir kavram değildir?

 • A) Mushaf
 • B) Hatim
 • C) Mukabele
 • D) Tecvit
SORU 20

“Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”
(A’râf suresi, 199. ayet)
Bu ayet Kur’an’ın ana konularından hangisine örnek olur?

 • A) İnanç
 • B) İbadet
 • C) Ahlâk
 • D) Tarih
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCACDCDACACACADDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?