GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Ahlâki değerleri ifade etmek için kullanılan kavramlar hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Sevap-Günah
 • B) İyi-Kötü
 • C) Helal-Haram
 • D) Güzel-Çirkin
SORU 2

Değerler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Temeli aile ortamında atılır.
 • B) Toplumun manevi ihtiyacını karşılar.
 • C) Toplumu birleştirici rol üstlenir.
 • D) Kanunlarla belirlenir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi millî bir değerdir?

 • A) Bayrak
 • B) Kâbe
 • C) Adalet
 • D) Kur’an
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir değerdir?

 • A) Topkapı Sarayı
 • B) İstiklâl Marşı
 • C) Bayramlaşma
 • D) Yer altı kaynakları
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin etkisiyle oluşmuş bir adettir?

 • A) İsim koymak
 • B) Düğün Yapmak
 • C) Mevlit okutmak
 • D) Cenaze töreni
SORU 6

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!

M. Akif Ersoy
Bu mısralarda hangi değerden söz edilmektedir?

 • A) Kültür
 • B) Bayrak
 • C) Bilim
 • D) Medeniyet
SORU 7

Seçme ve seçilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Siyasi haklar
 • C) Ekonomik haklar
 • D) Sosyal haklar
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerlerden değildir?

 • A) Ülkü birliği
 • B) Hürriyet ve bağımsızlık
 • C) İnsan haklarına saygı
 • D) Bilimsel ve teknolojik yenilikler
SORU 9

Laiklik ilkesi hangi tarihte anayasaya girmiştir?

 • A) 1923
 • B) 1927
 • C) 1932
 • D) 1937
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün laiklik anlayışı ile bağdaşmaz?

 • A) Bilgi
 • B) Hürriyet
 • C) Taassup
 • D) Hoşgörü
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçlarından değildir?

 • A) Bireylerin inanç hürriyetini güvence altına almak
 • B) İnsanları aynı inanç etrafında toplamak
 • C) Dinin istismar edilmesine engel olmak
 • D) Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını önlemek
SORU 12

“Dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında zıtlık olması gerekirdi.”
(Atatürk’ün Balıkesir Hutbesinden)
Bu paragrafta, Atatürk’ün vurguladığı iki kavram hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

 • A) Din-Bilim
 • B) İnanç-İbadet
 • C) Vicdan-Ahlâk
 • D) Bilgi-Cehalet
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam’ı benimsemelerini olumsuz etkilemiştir?

 • A) Türkistan’a giden Müslüman tüccarlar
 • B) Abbasilerin izlediği ılımlı politika
 • C) Türklerde var olan tek tanrı inancı
 • D) Emevilerin ırkçılığa dayalı tutumları
SORU 14

• Asıl adı Numan b. Sabit’tir.
• En önemli eseri Fıkhı Ekber’dir.
• Türkler genel olarak onun fıkhî görüşleriyle amel eder.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmam Şafii
 • B) Ebu Hanife
 • C) Enes b. Malik
 • D) Ahmet b. Hanbel
SORU 15

Aşağıdaki âlimlerden hangisi itikad (inanç) konusunda Türkler üzerinde etkili olmuştur?

 • A) Eş’arî
 • B) Şafii
 • C) Maturidî
 • D) Ahî Evran
SORU 16

Divan-ı Hikmet adlı eser aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?

 • A) Mevlana
 • B) Ahmet Yesevî
 • C) Yunus Emre
 • D) Hacı Bayram Veli
SORU 17

Aşağıdaki Türk büyüklerinden hangisi daha çok, esnaf üzerinde etkili olmuş ve ticaret ahlâkının yerleşmesinde rol oynamıştır?

 • A) Ahî Evran
 • B) Ebu Hanife
 • C) Yunus Emre
 • D) Hacı Bektaş Velî
SORU 18

Aşağıdaki âlimlerden hangisi daha çok tıp alanında çalışmalarıyla bilime katı sağlamıştır?

 • A) Uluğ Bey
 • B) Ali Kuşçu
 • C) Harezmî
 • D) İbni Sina
SORU 19

Kur’an-ı Kerim, Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.
Bu ifadede Türklerin, hangi alanda İslam sanatına yaptıkları katkıya işaret edilmektedir?

 • A) Hat
 • B) Ebru
 • C) Tezhip
 • D) Minyatür
SORU 20

• Müslüman Türk coğrafyacısı ve denizcisidir.
• Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın biçimde çizen ilk kişidir.
Bu bilgiler aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

 • A) Bîrûni
 • B) Farabî
 • C) Piri Reis
 • D) Fahreddin Razi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDADCBBDDCBADBCBADAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler