GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İnsan haklarının özü ve esasıdır.
 • B) Bir başkasına devredilebilir.
 • C) Kişiyi ve toplumu geliştirir.
 • D) Yasalarla güvence altına alınır.
SORU 2

Sağlık hakkı aşağıda verilen haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Yaşama hakkı
 • B) Ekonomik hak
 • C) Eğitim hakkı
 • D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 3

“İlim ve hikmet, Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.”
Bu hadiste aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine işaret edilmiştir?

 • A) Düşünce özgürlüğü
 • B) Eğitim hakkı
 • C) İfade özgürlüğü
 • D) İbadet hakkı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez?

 • A) İnsanın düşündüğünü söz ve yazı ile ifade etmesi
 • B) İnsanın kanaatini başkasıyla paylaşabilmesi
 • C) İnsanın beden, ruh ve sosyal yönden iyilik içerisinde olması
 • D) İnsanın, kişisel ve toplumsal yaşama ilişkin sorunlara çözümler üretmesi
SORU 5

“De ki; O Kur’an, Rabb’inizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) İbadet hakkı
 • B) İnanç özgürlüğü
 • C) Düşünce özgürlüğü
 • D) İfade özgürlüğü
SORU 6

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi özel yaşamın gizliliği hakkı ile ilgili değildir?

 • A) “Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.” (Hucurât suresi, 12. ayet)
 • B) “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir.” (Zümer suresi, 18. ayet)
 • C) “Bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helal değildir.” (Hadisi Şerif)
 • D) “Müslümanlara eziyet etmeyiniz ve onların gizli taraflarını araştırmayınız.” (Hadisi Şerif)
SORU 7

Kişinin hayatını devam ettirebilmesi için gereken maddi imkânları elde edebilme hakkıdır.
Bu tanım aşağıdaki haklardan hangisine aittir?

 • A) Ekonomik haklar
 • B) Yaşama hakkı
 • C) İbadet hakkı
 • D) Eğitim hakkı
SORU 8

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İnsanın ayrılmaz parçasıdır.
 • B) Devlet tarafından güvence altına alınmıştır.
 • C) Başkasının özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde kullanılamaz.
 • D) Hak ve özgürlükler hiçbir şekilde sınırlandırılamaz.
SORU 9

Kul hakkının affı aşağıdakilerden hangisiyle olur?

 • A) Tövbe etmekle
 • B) Aynı günahı tekrar işlememekle
 • C) Haksızlığa uğrayanın bağışlamasıyla
 • D) İbadetleri düzenli yerine getirmekle
SORU 10

Taassup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bilinçli bireyler yetiştirir.
 • B) Dinin özüyle uyuşmaz.
 • C) Eğitimle ortadan kaldırılabilir.
 • D) Dinin yozlaşmasına sebep olur.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dine bakışını yansıtmaz?

 • A) Vicdan işidir.
 • B) Vazgeçilmez bir kurumdur.
 • C) Milletlerin devamını sağlar.
 • D) Körü körüne bağlanmaktır.
SORU 12

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin kaynaklarından biridir?

 • A) Rüya
 • B) Duygu
 • C) İlham
 • D) Vahiy
SORU 13

Din-bilim ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Din, bilimi teşvik eder.
 • B) Din ve bilim birbiriyle çatışmaz.
 • C) Din sadece ahiretle, bilim ise dünya ile ilgilidir.
 • D) Dinin kaynağı vahiy, bilimin kaynağı ise akıldır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi aklı ve bilimi teşvik eden ayet ve hadislere örnek olmaz?

 • A) “Kulları içinde ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar.” (Fâtır suresi, 28. ayet)
 • B) “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartılır.” (Hadisi Şerif)
 • C) “Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Hadisi Şerif)
 • D) “Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse de onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)
SORU 15

Medreselerde ders okutmakla görevli hocalara ne ad verilir?

 • A) Müftü
 • B) Müfessir
 • C) Müderris
 • D) Mütefekkir
SORU 16

• Abbasiler tarafından kurulmuştur.
• Felsefe ve fen ilimlerinin okutulduğu eğitim kurumlarıdır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Suffe
 • B) Küttap
 • C) Beytü’lHikme
 • D) Nizamiye Medresesi
SORU 17

Aşağıda verilen Müslüman bilim adamlarından hangisi matematik bilimine yaptığı katkılarla tanınmaktadır?

 • A) “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.” (Hud suresi, 6. ayet)
 • B) Harezmî
 • C) Zemahşerî
 • D) Taberî
SORU 18

Piri Reis aşağıda verilen alanlardan hangisinde bilime katkı sağlamıştır?

 • A) Coğrafya
 • B) Fizik
 • C) Tefsir
 • D) Tıp
SORU 19

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin çalışmaları diğerlerinden farklı bir alandadır?

 • A) Bîrûni
 • B) Buhari
 • C) Uluğ Bey
 • D) Ali Kuşçu
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın yaşama hakkına verdiği önemi ifade eder?

 • A) “Dinde zorlama yoktur. Hakikat, iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
 • B) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz…” (Bakara suresi, 21. ayet)
 • C) “Ey inananlar! Mallarınızı aranızda haksızlık yaparak değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet)
 • D) “Kim bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibidir.” (Mâide suresi, 32. ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABCBBADCADDCDCCBABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?