GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsan haklarının özü ve esasıdır.
 • Bir başkasına devredilebilir.
 • Kişiyi ve toplumu geliştirir.
 • Yasalarla güvence altına alınır.
SORU 2

Sağlık hakkı aşağıda verilen haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • Yaşama hakkı
 • Ekonomik hak
 • Eğitim hakkı
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 3

“İlim ve hikmet, Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.”
Bu hadiste aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine işaret edilmiştir?

 • Düşünce özgürlüğü
 • Eğitim hakkı
 • İfade özgürlüğü
 • İbadet hakkı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez?

 • İnsanın düşündüğünü söz ve yazı ile ifade etmesi
 • İnsanın kanaatini başkasıyla paylaşabilmesi
 • İnsanın beden, ruh ve sosyal yönden iyilik içerisinde olması
 • İnsanın, kişisel ve toplumsal yaşama ilişkin sorunlara çözümler üretmesi
SORU 5

“De ki; O Kur’an, Rabb’inizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • İbadet hakkı
 • İnanç özgürlüğü
 • Düşünce özgürlüğü
 • İfade özgürlüğü
SORU 6

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi özel yaşamın gizliliği hakkı ile ilgili değildir?

 • “Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.” (Hucurât suresi, 12. ayet)
 • “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir.” (Zümer suresi, 18. ayet)
 • “Bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helal değildir.” (Hadisi Şerif)
 • “Müslümanlara eziyet etmeyiniz ve onların gizli taraflarını araştırmayınız.” (Hadisi Şerif)
SORU 7

Kişinin hayatını devam ettirebilmesi için gereken maddi imkânları elde edebilme hakkıdır.
Bu tanım aşağıdaki haklardan hangisine aittir?

 • Ekonomik haklar
 • Yaşama hakkı
 • İbadet hakkı
 • Eğitim hakkı
SORU 8

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanın ayrılmaz parçasıdır.
 • Devlet tarafından güvence altına alınmıştır.
 • Başkasının özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde kullanılamaz.
 • Hak ve özgürlükler hiçbir şekilde sınırlandırılamaz.
SORU 9

Kul hakkının affı aşağıdakilerden hangisiyle olur?

 • Tövbe etmekle
 • Aynı günahı tekrar işlememekle
 • Haksızlığa uğrayanın bağışlamasıyla
 • İbadetleri düzenli yerine getirmekle
SORU 10

Taassup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bilinçli bireyler yetiştirir.
 • Dinin özüyle uyuşmaz.
 • Eğitimle ortadan kaldırılabilir.
 • Dinin yozlaşmasına sebep olur.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dine bakışını yansıtmaz?

 • Vicdan işidir.
 • Vazgeçilmez bir kurumdur.
 • Milletlerin devamını sağlar.
 • Körü körüne bağlanmaktır.
SORU 12

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin kaynaklarından biridir?

 • Rüya
 • Duygu
 • İlham
 • Vahiy
SORU 13

Din-bilim ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Din, bilimi teşvik eder.
 • Din ve bilim birbiriyle çatışmaz.
 • Din sadece ahiretle, bilim ise dünya ile ilgilidir.
 • Dinin kaynağı vahiy, bilimin kaynağı ise akıldır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi aklı ve bilimi teşvik eden ayet ve hadislere örnek olmaz?

 • “Kulları içinde ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar.” (Fâtır suresi, 28. ayet)
 • “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartılır.” (Hadisi Şerif)
 • “Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Hadisi Şerif)
 • “Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse de onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)
SORU 15

Medreselerde ders okutmakla görevli hocalara ne ad verilir?

 • Müftü
 • Müfessir
 • Müderris
 • Mütefekkir
SORU 16

• Abbasiler tarafından kurulmuştur.
• Felsefe ve fen ilimlerinin okutulduğu eğitim kurumlarıdır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suffe
 • Küttap
 • Beytü’lHikme
 • Nizamiye Medresesi
SORU 17

Aşağıda verilen Müslüman bilim adamlarından hangisi matematik bilimine yaptığı katkılarla tanınmaktadır?

 • “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.” (Hud suresi, 6. ayet)
 • Harezmî
 • Zemahşerî
 • Taberî
SORU 18

Piri Reis aşağıda verilen alanlardan hangisinde bilime katkı sağlamıştır?

 • Coğrafya
 • Fizik
 • Tefsir
 • Tıp
SORU 19

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin çalışmaları diğerlerinden farklı bir alandadır?

 • Bîrûni
 • Buhari
 • Uluğ Bey
 • Ali Kuşçu
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın yaşama hakkına verdiği önemi ifade eder?

 • “Dinde zorlama yoktur. Hakikat, iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
 • “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz…” (Bakara suresi, 21. ayet)
 • “Ey inananlar! Mallarınızı aranızda haksızlık yaparak değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet)
 • “Kim bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibidir.” (Mâide suresi, 32. ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABCBBADCADDCDCCBABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler