GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Allah’ın önceden bilip takdir ettiği olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ne denir?

 • A) Kader
 • B) Kaza
 • C) İrade
 • D) Tevekkül
SORU 2

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramların hangisinden bahsetmektedir?

 • A) Rızık
 • B) Ecel
 • C) Kader
 • D) İrade
SORU 3

Hayır ve şer hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Hayrı da şerri de Allah yaratır.
 • B) İslam, insanı şerden uzaklaşmaya yöneltir.
 • C) Allah, insanlara hayır olanı emretmiştir.
 • D) Şer, Allah’ın iradesi ve takdiri dışında gerçekleşir.
SORU 4

Rızık ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi İslam’ın kader anlayışına uygun bir tutumdur?

 • A) Allah çalışmamın karşılığını bana verecektir.
 • B) Niçin çalışayım! Rızkım varsa bir gün mutlaka beni bulur.
 • C) Ben evimden çıkmasam da Allah benim rızkımı verir.
 • D) Rızık Allah tarafından yaratıldığına göre çalışmanın bir anlamı yoktur.
SORU 5

“… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine güvenenleri sever.”
(Âli İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımından söz edilmektedir?

 • A) İbadet
 • B) Tedbir
 • C) Tevekkül
 • D) Cüzi irade
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerle ilgili ilkelerden biri olamaz?

 • A) Gösterişten uzak olmak
 • B) İsteklilik ve samimiyet
 • C) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
 • D) Toplumun beğenisini kazanmak
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde samimi ve içten olmayı ifade eden bir kavram değildir?

 • A) Riya
 • B) Takva
 • C) İhlâs
 • D) İhsan
SORU 8

Farz ibadetlerin yerine getirilmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

 • A) Sabırlı olmak
 • B) Samimi olmak
 • C) Gizli yapmak
 • D) Kolayı tercih etmek
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerdeki kolaylığa örnek verilemez?

 • A) Su bulunmadığında teyemmüm ile abdest alınması
 • B) Hasta veya yaşlılıktan dolayı ayakta duramayanların oturarak namaz kılması
 • C) Zengin Müslümanların malının kırkta birini zekât olarak vermesi
 • D) Yolculuk durumunda dört rekâtlık farz namazın iki rekât olarak kılınması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisinde ibadetin toplumsal yararı dile getirilmiştir?

 • A) Yardım etme düşüncesini geliştirir.
 • B) Birlik ve beraberliği artırır.
 • C) Kötü alışkanlıklardan uzak tutar.
 • D) Kişinin iç huzurunu güçlendirir.
SORU 11

Hz. Muhammed (sav.)’in doğum günü olarak kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlit
 • B) Regaip
 • C) Kadir
 • D) Miraç
SORU 12

Hz. Muhammed (sav.), kendisini ziyarete gelen Necranlı Hristiyanların Mescid-i Nebi’nin içinde ibadet etmelerine izin vermiştir.
Peygamberimizin bu tutumu onun hangi özelliği ile ilişkilidir?

 • A) Merhameti
 • B) Sabrı
 • C) Hoşgörüsü
 • D) Adaleti
SORU 13

Hz. Muhammed (sav.), İslam’ın on üç yıllık Mekke Döneminde müşriklerin her türlü baskı ve zorlamaları karşısında davasından vazgeçmemiştir. Azimli bir şekilde insanları İslam’a davet etmiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)’in hangi yönüne işaret edilmektedir?

 • A) Güvenirliğine
 • B) Kararlılığına
 • C) Merhametine
 • D) Hoşgörüsüne
SORU 14

Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.

Bu dörtlükte Hz. Muhammed (sav.) için öne çıkan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Özlem
 • B) Saygı
 • C) Övgü
 • D) Bağlılık
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in soyunu ifade eden bir kavram değildir?

 • A) Ehl-i Beyt
 • B) Seyyid
 • C) Şerif
 • D) Şeyh
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?

 • A) Düşünce zenginliği getirmiştir.
 • B) Ekonomik rahatlık sağlamıştır.
 • C) Tasavvufi oluşumları ortaya çıkarmıştır.
 • D) Dini hayatta kolaylık sağlamıştır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi itikadîsiyasî mezheplerden biridir?

 • A) Haricîlik
 • B) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
 • C) Caferilik
 • D) Malikilik
SORU 18

Büyük günah işleyen ne mümindir ne de kâfirdir. Yani iman ile küfür arasında bir yerdedir.
Bu düşünce aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • A) Şiîlik
 • B) Eş’arilik
 • C) Maturidilik
 • D) Mutezile
SORU 19

• İyi ve kötünün aklın bilgisi dâhilinde olduğunu söylemiştir.
• Büyük günah işleyen bir kimsenin dinden çıkmayacağını savunmuştur.
• Hanefiler itikatta onun görüşlerini benimsemişlerdir.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Numan b. Sabit
 • B) İmam Maturidi
 • C) Cafer-i Sadık
 • D) İmam Eş’ari
SORU 20

El-Ümm ve ER-Risale adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • A) İmam Ebu Hanife
 • B) İmam İdris eş-Şafii
 • C) İmam Enes b. Malik
 • D) İmam Ahmet b. Hanbel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDACDACCBACBADBADBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?