GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplumun en önemli yapı taşıdır.
 • Kişilerin özgürlüklerini kısıtlar.
 • Bireylere iyi ve güzel davranışlar kazandırır.
 • Neslin sağlıklı bir şekilde çoğalmasını sağlar.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evliliğe bakışını yansıtmaz?

 • Evliliği tavsiye etmiştir.
 • Eşlerden birbirlerinin haklarını gözetmesini istemiştir.
 • Evliliği iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu olarak görmüştür.
 • Her ne sebeple olursa olsun boşanmayı yasaklamıştır.
SORU 3

“Rabb’in sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf’ bile deme; onlara azarlama; ikisine de güzel söz söyle.”
(İsrâ suresi, 23. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Anne ve babaya saygılı davranmalı
 • Anne ve babaya güzel söz söylemeli
 • Anne ve babanın ihtiyaçlarını gidermeli
 • Anne ve babanın her dediğine itaat etmeli
SORU 4

Diyanet İşleri Başkanlığı aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlıdır?

 • Başbakanlık
 • İçişleri Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Kültür Bakanlığı
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?

 • Din konusunda toplumu aydınlatmak
 • İbadet yerlerini yönetmek
 • İslam dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek
 • İmam Hatip Liselerini açmak ve yönetmek
SORU 6

Diyanet İşleri Başkanlığı ne zaman kurulmuştur?

 • 1920
 • 1924
 • 1927
 • 1930
SORU 7

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SORU 8

Kur’anı Kerim’i iyi kavrayan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • Hayatın güzelliklerini anlayabilir.
 • Yaratılıştaki hikmeti fark eder.
 • Dünyayı bırakıp sadece ahirete çalışır.
 • Çevresindeki olup bitenlere duyarlı olur.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmaz?

 • Vaiz
 • Müezzin-Kayyım
 • Kur’an kursu öğreticisi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
SORU 10

Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsir çalışmasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • Kamil Miras
 • Konyalı Mehmet Efendi
 • Babanzade Ahmet Naim
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi müftünün görevidir?

 • Din hizmetlerini ve dini müesseseleri yönetmek
 • Camilerde din hizmetlerini yürütmek
 • Dini konularda fetva yayınlamak
 • Vakit namazlarını cemaate kıldırmak
SORU 12

“… Allah her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”
(Furkân suresi, 2. ayet)
Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • İbadet
 • Estetik
 • İnanç
 • Ahlâk
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi insanın sanatla ilgili değer yargılarını ifade eder?

 • Sevap-Günah
 • İyi-Kötü
 • Güzel-Çirkin
 • Doğru-Yanlış
SORU 14

Aşağıda verilen hadislerden hangisi İslam’ın “Sıla-i rahim”e verdiği önemi dile getirmektedir?

 • Yakınları ile ilişkisini kesen kimse cennete giremez.
 • Çocuklarınıza hoşca davranın ve onları güzel terbiye edin.
 • Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.
 • Sizin en hayırlınız, kadınlara karşı en iyi davrananınızdır.
SORU 15

İslam mimarisinin aşağıdaki önemli eserlerinden hangisi ülkemizde yer almaktadır?

 • Emeviyye Camii
 • Kurtuba Camii
 • Selimiye Camii
 • Kubbetü’s-Sahra Camii
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi külleyenin bölümlerinden biri değildir?

 • Aşevi
 • Şifahane
 • Kümbet
 • Medrese
SORU 17

Aşağıdaki isimlerden hangisi musiki alanında meşhurdur?

 • Dede Efendi
 • Şeyh Galip
 • Hafız Osman
 • Süleyman Çelebi
SORU 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Yesevi’ye aittir?

 • Vesiletü’n-Necat
 • Makalat
 • Divan-ı Hikmet
 • Mesnevi
SORU 19

Hüsnühat sanatı aşağıdaki mimari eserlerin hangisinde daha yoğun olarak kullanılmıştır?

 • Çeşme
 • Cami
 • Şadırvan
 • Kümbet
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi minyatür alanında meşhur bir sanatçıdır?

 • Levni
 • Itrî
 • Nedim
 • Fuzulî
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDDADBBCDDABCACCACBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler