GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı insanın Allah’a, topluma ve kendisine karşı görevi ve sorumlulukları vardır. İnsanın Allah katındaki değeri taşıdığı sorumluluğun gereklerine uygun davranmasına bağlıdır.
Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almaz?

 • A) İnsan kimlere karşı sorumludur?
 • B) İnsanın Allah katındaki değerinin ölçüsü nedir?
 • C) İnsanın topluma karşı görevleri nelerdir?
 • D) İnsan hangi özelliklerinden dolayı sorumludur?
SORU 2

Öldüğü günü çok sevdiği yüce Allah’a kavuşma günü olarak görmüş ve bu günü “Şebi Arus” olarak kabul eden mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlana
 • B) Yunus Emre
 • C) Hacı Bektaş Velî
 • D) Hacı Bayram Veli
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi cenazeye karşı dini sorumluluklarımızdan biridir?

 • A) Cenaze namazı kılmak
 • B) Sadaka vermek
 • C) Kur’an okumak
 • D) Mevlit okumak
SORU 4

Hacı Bayram Veli Hazretlerine nispet edilen tasavvuf ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Celvetiyye
 • B) Bektaşilik
 • C) Bayramiyye
 • D) Mevlevilik
SORU 5

Tövbenin içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Pişmanlık
 • B) Büyüklük
 • C) Samimiyet
 • D) Ümit
SORU 6

“Allah’ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip sonra tez elden tövbe edenlerindir. İşte bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca “Ben şimdi tövbe ettim” diyenler ile kafir olarak ölenler için (kabul edilecek) tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.”
(Nisâ suresi, 17 – 18. ayetler)
Bu ayetlerde tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Tövbeyi ancak Allah’ın kabul edeceği
 • B) Günahtan hemen sonra tövbe etmek gerektiği
 • C) Sadece mü’minlerin tövbe edebileceği
 • D) Ümitsizlik halinde yapılan tövbenin geçerli olmadığı
SORU 7

Bağışlama için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yüceliktir
 • B) Acizliktir
 • C) Merhamettir
 • D) Fırsat vermektir
SORU 8

Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki davranışlarından hangisi mü’minler için bağlayıcı değildir?

 • A) Kişisel tercihleri
 • B) Ahlaki tutumları
 • C) İman esasları ile ilgili sözleri
 • D) İbadet ile ilgili uygulamaları
SORU 9

Aşağıdkilerden hangisi Hz. Peygamberin Kur’an’ı açıklama konusunda temel görevlerinden biri değildir?

 • A) Açıklayıcılık
 • B) Destekleyicilik
 • C) Hüküm koyuculuk
 • D) Hükmü iptal etmek
SORU 10

Peygamberimizin şahit olduğu veya kendisine arz edilen bir olaya karşı çıkmaması, onu tasdik etmesine ne denir?

 • A) Fiili sünnet
 • B) Kavli sünnet
 • C) Takriri sünnet
 • D) Müekked sünnet
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte olarak bilinen hadis kitapları arasında yer almaz?

 • A) Sahihi Buhari
 • B) Sahihi Müslim
 • C) Süneni Darimi
 • D) Süneni Tırmizi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

 • A) Siyasi anlaşmazlıkların olması
 • B) Dinin özünden çok dış görünüşüne önem verilmesi
 • C) İnsanların farklı özelliklere sahip olması
 • D) Kuran’ın indirilmesinin yirmi üç yıl sürmesi
SORU 13

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl suresi, 7 – 8. ayetler)
Bu ayetlerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Ahiret hayatı ebedidir.
 • B) İyi ya da kötü her şey karşılık bulacaktır.
 • C) Hesap sırasında adaletten sapma olmaz.
 • D) İnsan kendi, yaptıklarının karşılığını görür.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncede önemli olan ahlâk ilkeleri arasında yer almaz?

 • A) Öfkene hakim ol.
 • B) Asla elindekini yeterli görme.
 • C) Vaktini hayırlı işlerde değerlendir.
 • D) Kendin için istemediğini başkası için de isteme.
SORU 15

“Divanı Hikmet”, “Mesnevi” ve “Makalat” adlı eserler hangi bilim dalıyla ilgilidir?

 • A) Hadis
 • B) Fıkıh
 • C) Siyer
 • D) Tasavvuf
SORU 16

• Kurucusu 1318 yılında Buhara’da doğan imam Bahaeddin’dir.
• İçten ve sessiz olarak Allah’ı zikretmek önemlidir.
• Allah’ı kalbe nakşetmek kavramından ismini alır.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi yorum hangisidir?

 • A) Kadirilik
 • B) Yasevilik
 • C) Nakşibendilik
 • D) Alevilik – Bektaşilik
SORU 17

Hacı Beştaş Veli’nin türbesi aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

 • A) Buhara
 • B) Konya
 • C) Bursa
 • D) Nevşehir
SORU 18

Hacı Bektaş Veli’ni hayatının anlatıldığı “Velayetname” adlı eser hangi tasavvufi oluşumun temel kaynaklarındandır?

 • A) Alevilik – Bektaşilik
 • B) Celvetiyye
 • C) Yesevilik
 • D) Ahilik
SORU 19

Alevilik – Bektaşilik geleneğinde “dua” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Musahiplik
 • B) Gülbenk
 • C) Semah
 • D) Cem
SORU 20

Muharrem ayında dağıtılan “aşure” nin ifade ettikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Ehli beyt sevgisi
 • B) Farklılıkları ön plana çıkarma
 • C) Dayanışma ve yardımlaşma
 • D) Mazlumun yanında yer alma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CAACBCBADCCDABDCDABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?