GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Hiçbir ekonomik faaliyette bulunmadan elde edilen mallara ne denir?

 • A) Üretim malı
 • B) Tüketim malı
 • C) Ekonomik mal
 • D) Serbest mal
SORU 2

Bir ihtiyaca cevap veren malın miktarı ne kadar az olursa, ________ o kadar çok olur.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) miktarı
 • B) faydası
 • C) üretimi
 • D) tüketimi
SORU 3

Sermaye = (Mevcutlar + ________..) – (Borçlar)
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Amortisman
 • B) Faydacılık – Kuşkuculuk
 • C) Genellemeler yapma
 • D) Alacaklar
SORU 4

İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri meydana getirmek ve malların faydasını artırmak için yapılan faaliyetlere ne denir?

 • A) Üretim
 • B) Tüketim
 • C) Fayda
 • D) Dağıtım
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasının özelliklerindendir?

 • A) Tek alıcının olması
 • B) Çok sayıda alıcının olması
 • C) Çok sayıda satıcının olması
 • D) Satıcıların rekabet içinde olması
SORU 6

İkame yasası gereği, et fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin aşağıdaki mallardan hangisine talepleri artması beklenir?

 • A) Giyecek
 • B) Bulgur
 • C) Tavuk
 • D) İçecek
SORU 7

Bir ülkenin bir yıl içinde ürettiği toplam mal ve hizmet üretiminin parasal değerine ne denir?

 • A) Temelli gelir
 • B) Millî gelir
 • C) Gerçek gelir
 • D) İtibari gelir
SORU 8

Üretim faaliyeti sonucunda girişimcinin payı olan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ücret
 • B) Faiz
 • C) Kâr
 • D) Rant
SORU 9

Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne denir?

 • A) Arz
 • B) Deflasyon
 • C) Enflasyon
 • D) Talep
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • A) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
 • B) Altyapı işlerinin yapılması
 • C) Yeşil alanların artması
 • D) Nüfusun aşırı artması
SORU 11

Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir?

 • A) Miras
 • B) Bağış
 • C) Ücret
 • D) Sadaka
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır?

 • A) Alınan ücretin satın alma gücü
 • B) Parça başına hesaplanan ücret
 • C) Zaman birimine göre hesaplanan ücret
 • D) İşçinin çalışmasına karşılık aldığı para miktarı
SORU 13

Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.
Bu durum, gelirin hangi özelliğine örnek olur?

 • A) Gelirin para ile ifade edilmesine
 • B) Gelirin sürekli ve düzenli olmasına
 • C) Gelirin kişilerin ekonomik güçlerini artırmasına
 • D) Gelirin üretime katılmanın karşılığı olmasına
SORU 14

Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne denir?

 • A) Vasıflı emek
 • B) Objektif emek
 • C) Vasıfsız emek
 • D) Subjektif emek
SORU 15

Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

 • A) Sermayenin
 • B) Üretimin
 • C) Gelirin
 • D) Giderin
SORU 16

Türkiye’de kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İş Bankası
 • B) Ziraat Bankası
 • C) Vakıflar Bankası
 • D) Merkez Bankası
SORU 17

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür…”
Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • A) Hizmet
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Ulaşım
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir?

 • A) Piyasada tekel oluşturması
 • B) İşletmeleri daha aktif hâle getirmesi
 • C) Yeni üretim yöntemlerini kullandırması
 • D) Genel olarak fiyatların düşmesini sağlaması
SORU 19

Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır?

 • A) Devletin bir yıl içinde topladığı vergiler
 • B) Bir yıl içinde mal ve hizmete yapılan harcamalar
 • C) Üretim faktörlerinin bir yıl içinde elde ettiği gelirler
 • D) Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmet miktarları
SORU 20

Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına __________ dağılım denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) kişisel
 • B) mesleksel
 • C) sektörel
 • D) fonksiyonel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDABCBCCDCACAADBADD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?