GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Suje ile obje arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan ürün aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir?

 • Bilgi
 • Varlık
 • Düşünce
 • Gerçeklik
SORU 2

Felsefi bilginin doğruluğu ve yanlışlığı, bilimlerde olduğu gibi sorgulama konusu yapılamaz. Filozofların bakış açıları, yaratıcı zekaları ve yaşam koşulları farklı olduğundan aynı konuda farklı sonuçlara ulaşabilirler.
Bu durum, felsefi bilginin öncelikle hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Yığılan bir bilgi türü olmasından
 • Evrensel bir bilgi olmasından
 • Akla dayanmasından
 • Öznel olmasından
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak amaçlarındandır?

 • Toplumsal yasaları belirleme
 • İlahi bilgileri insanlara iletme
 • Evreni ve insanı anlama ve açıklama
 • Doğrulara akıl ve akıl yürütme yoluyla ulaşma
SORU 4

Varlığın nedenlerini ve temel ilkelerini sorgulayan tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla uğraşan alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Düalizm
 • Metafizik
 • Apesteriori
 • Fenomenoloji
SORU 5

Bilginin ne olduğunu, kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi dallarını inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aksiyoloji
 • Antropoloji
 • Epistemoloji
 • Fenomenoloji
SORU 6

• Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.
• Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.
• Olguya dayanan bilgi doğru bilgidir.
Yukarıda bir soruya karşılık filozofların farklı cevapları verilmiştir.Filozofların farklı cevap verdikleri bu soru hangisi olabilir?

 • Doğru bilginin ölçütü nedir?
 • Varlığın ana maddesi nedir?
 • Bilgi nesneyi doğru olarak yansıtır mı?
 • İnsan varlığı ve nesneleri kesin olarak bilebilir mi?
SORU 7

Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 • Entüisyonizm → Deneycilik
 • Pragmatizm → Faydacılık
 • Rasyonalizm → Akılcılık
 • Pozitivizm → Olguculuk
SORU 8

• Hiçbir şey var değildir.
• Bir şey olsa bile, bilinemez.
• Bir şey var olsa ve bilinebilse bile, bu bilgi başkalarına aktarılamaz.
Yukarıdaki görüşü savunan filozof ve yaklaşımı hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Kant – Kritisizm
 • Gorgias – Sofizm
 • Platon – Rasyonalizm
 • Comte – Pozitivizm
SORU 9

Varlık anlayışında düalizmi benimseyen, şüpheyi açık – seçik bilgiye ulaşmada araç olarak kullanan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demokritos
 • Descartes
 • Hobbes
 • Hegel
SORU 10

Doğru bilgiye deney, gözlem ve aklın bir arada kullanılarak ulaşılabileceğini savunarak rasyonalizm ve emprizm akımlarının sentezini yapan yaklaşım hangisidir?

 • Kritisizm
 • Septisizm
 • Pragmatizm
 • Entüisyonizm
SORU 11

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı “fayda” açısından bakan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emprizm
 • Pozitivizm
 • Pragmatizm
 • Entüisyonizm
SORU 12

Bilimin tarihsel süreç içinde gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Rönesans’la birlikte felsefe ve bilim, dinin etkisine tekrar girmiştir.
 • Orta çağda İslam dünyasında bilim alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır.
 • İlk çağlarda bilimin mitoloji, din ve büyü ile içi içe olduğu görülür.
 • İlk filozoflar aynı zamanda büyük birer bilim adamıdırlar.
SORU 13

Bilimi, ürün olarak ele alan yaklaşımın temsilcilerinden Rudolf Carnap’a göre; bilime ait metinleri anlamamızı sağlayan “doğrulama” aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

 • Fizikle
 • Felsefeyle
 • Matematikle
 • Sembolik mantıkla
SORU 14

Thomas Kuhn’a göre olağan bilim döneminde, paradigma tarafından çözülemeyen bazı sorunlar ortaya çıkar. Paradigma evren hakkında doyurucu yanıtlar verememeye başlar ve bilim bir bunalım dönemi içine girer.
Kuhn’a göre yaşanan bu bunalım dönemi nasıl aşılır?

 • Takip edilen yöntem gözden geçirilir.
 • Var olan paradigma etrafında sorun çözülmeye çalışılır.
 • Yeni bir paradigma ortaya konularak bilimsel devrim gerçekleşir.
 • Mevcut paradigma farklı bilim insanlarının uygulamasına sunulur.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

 • Genellemeler yapar
 • Eleştiricidir
 • Olgusaldır
 • Özneldir
SORU 16

Bilim insanlığın tüm problemlerini çözemediği gibi teknolojinin kontrolsüz bir biçimde gelişmesiyle insanlığa yeni problemler de getirmiştir. Bilimsel bilgide diğer bilgi türleri gibi bir bilgi türüdür ve diğerlerinden üstün değildir.
Klasik görüşe yapılan bu eleştirinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felsefeyi bilimsel bir yapıya dönüştürmesi
 • Bilimleri birbirlerine indirgemenin imkansız olması
 • Bilime gereğinden fazla değer verilmiş olması
 • Bilimin onu yapan bilim insanından bağımsız olarak düşünülememesi
SORU 17

Thales evrenin ana maddesinin “su” olduğunu, her şeyin sudan oluştuğunu söylerken Anaksimenes ana maddenin “hava” olduğunu Herakleitos ise “ateş” olduğunu savunmuştur.
Yukarıda verilen farklı görüşlerin ortak noktası hangisidir?

 • Varlığın var olup olmadığını ispatlamaya çalışmaları
 • “Varlığın ana maddesi nedir?” sorusuna yanıt aramaları
 • Varlığı tanımlamanın imkansız olduğunu savunmaları
 • Varlığın sürekli bir değişim içinde olduğunu söylemeye çalışmaları
SORU 18

Felsefede hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan öğretiye ne ad verilir?

 • Metafizik
 • Ontoloji
 • Anarşizm
 • Nihilizm
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un varlık konusundaki görüşlerindendir?

 • Her şey sürekli değişim ve dönüşüm içerisindedir.
 • Gerçekte var olan varlıklar idealardır. Nesneler dünyasındaki varlıklar ise ideaların kopyasıdır.
 • Gerçekte var olan idea yani formdur. Form ise bir şeyi her ne ise o şey yapan özdür.
 • Varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır. Maddi varlık dışında bir varlık yoktur.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi materyalizme ait bir düşünce olamaz?

 • Bütün varlıklar cisimseldir.
 • Varlığın ana maddesi maddedir.
 • Madde düşünceden bağımsız olarak vardır.
 • Madde bir hayalden ibarettir var olan her şey zihinseldir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBCAABBACADCDCBDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler