Felsefe 2 - 2015 2. Dönem

Soru 1

Ahlak felsefesinin temel kavramlarından hangisinin anlamı yanlış olarak verilmiştir?

 • Vicdan: Bireyi eylemleri hakkında bir yargıda bulunmaya zorlayan duygu.
 • Sorumluluk: İnsanların kendi eylemlerinin sonucunu üstlenmesi.
 • İyi: Değer verilen beklentilere uygun olan davranışlar.
 • Özgürlük: İyi olana yönelme.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ” İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?” sorusuna verilen yanıtlardan değildir?

 • Bir eylem iyi ideasına uygunsa iyidir.
 • İnsan kararlarında ve eylemlerinde özgür değildir.
 • Birey iyi ve kötü arasındaki seçimini kendi iradesiyle yapar.
 • İnsan aklını kullanarak ve bilgi birikimini artırarak özgürleşebilir.
Soru 3

I. Kural koyucudur.
II. Yaptırım gücü yoktur.
III. Toplumdan topluma değişebilir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ahlâk yargılarının özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kişi vicdanı karşısında evrensel ahlâk yasasının varlığını kabul eden felsefi yaklaşımlarındandır?

 • Entüisyonizm
 • Hedonizm
 • Anarşizm
 • Egoizm
Soru 5

Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eden düşünürlerden Sokrates’e göre “mutluluk” nasıl sağlanır?

 • İyi ideasına uygun olan davranışlarla
 • Acıdan kaçıp hazza yaklaşarak
 • Bilgide temellenen erdemle
 • Eylemlerdeki denge ve uyumla
SORU R
Soru 6

En yüksek iyi mutluluktur. İnsana en yüksek mutluluğu veren bilgide Tanrının bilgisidir. Çünkü ona göre, evrendeki tek gerçeklik Tanrıdır ve evrenin temel yasaları Tanrının özünün yasalarıdır. Bu yasalara uygun davranmak iyi, davranmamak ise kötüdür.
Yukarıda verilen görüşler hangi düşünüre aittir?

 • İbni Haldun
 • Anaksimenes
 • Sokrates
 • Farabî
Soru 7

Devletin iktidar gücünü hiçbir iç veya dış baskı olmadan kullanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meşruiyet
 • Egemenlik
 • Bürokrasi
 • Sivil toplum
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularındandır?

 • Bireyin temel hakları nelerdir?
 • Estetik olarak nitelenen bir tecrübe türü var mıdır?
 • İnsan yaratılışı bakımından bencil mi yoksa özgeci midir?
 • Evren yaratılmış mıdır yoksa öncesiz sonrasız bir oluşum mudur?
Soru 9

Max Weber’e göre liderin, olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanılan ve toplum için her zaman doğru olanı yapacağı düşüncesine dayanan egemenlik biçimi hangisidir?

 • Rasyonel otorite
 • Geleneksel otorite
 • Demokratik otorite
 • Karizmatik otorite
Soru 10

Sağlıklı bir devlet yapılanması için hiyerarşik olarak örgütlenmiş bürokratik yapı kaçınılmazdır. Fakat bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde, bürokraside zaman kaybına neden olan aşırı kırtasiyecilikten vazgeçilerek bürokrasinin toplumsal hayatı kolaylaştıran bir yapıya dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Bürokrasiden vazgeçmek mümkündür.
 • Bürokratik yapı günün koşullarına göre yeniden dizayn edilmelidir.
 • Bürokrasinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak mümkün değildir.
 • Bürokrasi aşırı kırtasiyecilik yüzünden devlet yapısını tehdit etmektedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri için söylendiğinde yanlış olur?

 • Sivil toplum örgütleri toplumların gelişmişliğine önemli katkıda bulunur.
 • Toplumun kendi çıkarlarını korumak amacıyla kurduğu örgütlenmelerdir.
 • Devlet desteği olmadan sivil toplum örgütleri başarılı olamazlar.
 • Güçlü sivil toplum örgütlenmeleri devletleri yönlendirme gücüne sahip olur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un tasarladığı ideal devletinin özelliklerinden değildir?

 • Yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı.
 • Askerlerin kiminle evleneceğini devlet belirler.
 • Kadın erkek eşitliği yoktur.
 • Özel mülkiyet yoktur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, ideal düzen arayışlarıyla ilgili olarak yazılmış ütopik bir eserdir?

 • Hükümdar
 • Yeni Dünya
 • Kutadgu Bilig
 • Kanunların Ruhu
SORU R
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sanatı oyun olarak açıklayan görüşe uygun bir açıklamadır?

 • Sanat insanı gündelik hayatın kaygılarından uzaklaştırır.
 • Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle ortaya çıkar.
 • Doğada mükemmellik yoktur, sanat ise mükemmelliğe ulaşmak ister.
 • Sanat eseri sanatçının kendi yeteneği ve hayal gücüyle ortaya çıkar.
Soru 15

İnsanlar tarafından oluşturulmuş ve insanda estetik bir haz oluşturan yapıtlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Estetik özne
 • Sanat eseri
 • Estetik tavır
 • Estetik haz
Soru 16

Mecnun’a Leyla için “Bunca çaba bunca mücadele bu kara kuru kız için miydi ? “dediklerinde “Siz bir de onu benim gözlerimle bir görün” demiş.
Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

 • Güzellik her dönemin ortak problemi olmuştur.
 • Güzellik estetik özneden bağımsız olarak vardır.
 • Güzelliğin algılanması bireysel duygulara bağlıdır.
 • Güzellik kavramı bireyin aldığı sanat eğitimine göre değişir.
Soru 17

Yaratıcının kendi varlığını, insan için hayatın anlamını, neyin iyi neyin kötü olduğunu dolaylı ya da doğrudan peygamberler aracılığıyla insanlara duyurması hangi kavramla ifade edilir?

 • Kutsal
 • Vahiy
 • İbadet
 • İman
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

 • Evren yaratılmış mıdır?
 • Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 • Ölümden sonra başka bir yaşam var mıdır?
 • Devletin varlık nedeni nedir?
Soru 19

• Tanrı ilk neden olarak evreni yaratmıştır.
• Tanrı evrene müdahale etmemektedir.
• Vahiy, peygamber, kutsal kitap gibi kavramları kabul etmezler.
Yukarıda verilenler Tanrının varlığına ilişkin hangi yaklaşıma aittir?

 • Deizm
 • Teizm
 • Ateizm
 • Panteizm
Soru 20

Din felsefesi dinin doğasını, dinsel inancın anlamını, dinin insan yaşamındaki yerini açıklamak, sorgulamak ve eleştirmek amacındadır. Nesnellik, akla dayanmak ve tutarlı olmak din felsefesinin dinlere bakış tarzını oluşturur.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Din felsefesinin dine rasyonel olarak yaklaşması gerektiği
 • Din felsefesinin belirli bir dini temel alarak açıklamalarını yaptığı
 • Bilimin dinsel bilgileri esas kabul etmesi gerektiği
 • Dinin felsefenin verilerinden yararlanması gerektiği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACACDBADBCCBABCBDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?