GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Kur’an ve Sünnet gibi fıkhi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimselere ne ad verilir?

 • A) Müfessir
 • B) Müçtehit
 • C) Muhaddis
 • D) Murakıp
SORU 2

Borçlar, alımsatım, kira ve sözleşme gibi mali konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?

 • A) Ukubat
 • B) Münakehat
 • C) Muamelat
 • D) Feraiz
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlünün konuları arasında yer almaz?

 • A) Kaynaklardan nasıl hüküm çıkarılacağını belirlemek
 • B) Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını belirlemek
 • C) Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu belirlemek
 • D) Karşılaşılan meseleler hakkında haram, mekruh gibi hükümler vermek
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin yararlandığı temel İslam bilimlerinden biri değildir?

 • A) Felsefe
 • B) Siyer
 • C) Kelam
 • D) Hadis
SORU 5

Fıkıh usûlüne dair yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

 • A) El-Muvafakat
 • B) Kulağa ilaç damlatmak
 • C) Er-Risale
 • D) El-Usûl
SORU 6

“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”
Bu hadis fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?

 • A) Helallerde genişlik
 • B) Haramlarda sınırlılık
 • C) Mükellefiyette kolaylık
 • D) Hükümlerde tedricilik
SORU 7

Aşağıdaki fıkhi uygulamalardan hangisi tedricilik ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

 • A) İçkinin üç aşamada yasaklanması
 • B) Namazın iki vakitten beş vakte çıkması
 • C) Zekât mecbur değilken zorunlu hale gelmesi
 • D) Hastalık, yolculuk gibi durumlarda ibadetlerde kolaylık getirilmesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Medine Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer alır?

 • A) Cihat, aile, miras, ceza vb. konularda ilkeler konulmuştur.
 • B) Kur’an’ın yaklaşık üçte biri nazil olmuştur.
 • C) Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir.
 • D) Fıkhi hükümler azdır.
SORU 9

Rey ekolünün temelleri aşağıdaki sahabelerin hangisi tarafından atılmıştır?

 • A) İbn Ömer
 • B) İbn Mesut
 • C) İbn Abbas
 • D) Cünüplük halinde
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Tabiiler Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer almaz?

 • A) Tedvin edilen hadisler, fıkhi konulara göre düzenlenmiştir.
 • B) Fıkıh ilmiyle ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
 • C) Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
 • D) Şûra içtihadı ile hükümler verilmiştir.
SORU 11

İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Zufer hangi mezhebin en tanınmış isimleridir ?

 • A) Hanefilik
 • B) Malikilik
 • C) Şafilîk
 • D) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 12

• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da adlandırılır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hanbeli mezhebi
 • B) Maliki mezhebi
 • C) Şafi Mezhebi
 • D) Caferi mezhebi
SORU 13

Vücub ehliyeti ne zaman başlar?

 • A) Doğmakla
 • B) Akıllı olmakla
 • C) Ergenlik çağına girmekle
 • D) On sekiz yaşına girmekle
SORU 14

Aşağıdaki durumların hangisi kişiden mükellefiyeti kaldıran müktesep arızalardan biri değildir?

 • A) Bilgisizlik
 • B) Sarhoşluk
 • C) Bunaklık
 • D) Savurganlık
SORU 15

Şari’in yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği fiillere ne denir ?

 • A) Farz
 • B) Sünnet
 • C) Mübah
 • D) Müstehab
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sünneti gayri müekkededir?

 • A) Ezan okumak
 • B) Kamet getirmek
 • C) Farz namazları cemaatle kılmak
 • D) İkindi namazının sünnetini kılmak
SORU 17

Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler sünnet ve müstehab kavramlarının yerine aşığıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

 • A) Vacip
 • B) Mendup
 • C) Mübah
 • D) Makbul
SORU 18

İnsanların özürlerinden dolayı geçici olarak konulmuş hükümlere ne denir?

 • A) Azimet
 • B) Ruhsat
 • C) Sahih
 • D) Fâsid
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi icma ile belirlenmiş durumlardan biri değildir?

 • A) Sünnetin dinin temel kaynaklarından kabul edilmesi
 • B) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • C) Alkollü içeceklerin haram kılınması
 • D) Cuma vaktinde iki ezan okunması
SORU 20

İçtihat ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Müçtehit sahabeler sorunları istişare yoluyla çözmüşlerdir.
 • B) İçtihat sonucu verilen hüküm kesin ve tek doğru değildir.
 • C) Hz. Muhammed (sav.) döneminde içtihada gerek görülmemiştir.
 • D) İçtihatla verilen hükümler bağlayıcı değildir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDACCDABDADACADBBCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?