GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Kur’an ve Sünnet gibi fıkhi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimselere ne ad verilir?

 • Müfessir
 • Müçtehit
 • Muhaddis
 • Murakıp
SORU 2

Borçlar, alımsatım, kira ve sözleşme gibi mali konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?

 • Ukûbat
 • Münâkehât
 • Muâmelât
 • Ferâiz
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlünün konuları arasında yer almaz?

 • Kaynaklardan nasıl hüküm çıkarılacağını belirlemek
 • Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını belirlemek
 • Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu belirlemek
 • Karşılaşılan meseleler hakkında haram, mekruh gibi hükümler vermek
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin yararlandığı temel İslam bilimlerinden biri değildir?

 • Felsefe
 • Siyer
 • Kelam
 • Hadis
SORU 5

Fıkıh usûlüne dair yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

 • El-Muvafakat
 • Kulağa ilaç damlatmak
 • Er-Risale
 • El-Usûl
SORU 6

“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”
Bu hadis fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?

 • Helallerde genişlik
 • Haramlarda sınırlılık
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Hükümlerde tedricilik
SORU 7

Aşağıdaki fıkhi uygulamalardan hangisi tedricilik ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

 • İçkinin üç aşamada yasaklanması
 • Namazın iki vakitten beş vakte çıkması
 • Zekât mecbur değilken zorunlu hale gelmesi
 • Hastalık, yolculuk gibi durumlarda ibadetlerde kolaylık getirilmesi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Medine Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer alır?

 • Cihat, aile, miras, ceza vb. konularda ilkeler konulmuştur.
 • Kur’an’ın yaklaşık üçte biri nazil olmuştur.
 • Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir.
 • Fıkhi hükümler azdır.
SORU 9

Rey ekolünün temelleri aşağıdaki sahabelerin hangisi tarafından atılmıştır?

 • İbn Ömer
 • İbn Mesut
 • İbn Abbas
 • Cünüplük halinde
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Tabiiler Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer almaz?

 • Tedvin edilen hadisler, fıkhi konulara göre düzenlenmiştir.
 • Fıkıh ilmiyle ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
 • Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
 • Şûra içtihadı ile hükümler verilmiştir.
SORU 11

İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Zufer hangi mezhebin en tanınmış isimleridir ?

 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Şafilîk
 • “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 12

• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da adlandırılır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanbeli mezhebi
 • Maliki mezhebi
 • Şafi Mezhebi
 • Caferi mezhebi
SORU 13

Vücub ehliyeti ne zaman başlar?

 • Doğmakla
 • Akıllı olmakla
 • Ergenlik çağına girmekle
 • On sekiz yaşına girmekle
SORU 14

Aşağıdaki durumların hangisi kişiden mükellefiyeti kaldıran müktesep arızalardan biri değildir?

 • Bilgisizlik
 • Sarhoşluk
 • Bunaklık
 • Savurganlık
SORU 15

Şari’in yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği fiillere ne denir ?

 • Farz
 • Sünnet
 • Mübah
 • Müstehab
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sünneti gayri müekkededir?

 • Ezan okumak
 • Kamet getirmek
 • Farz namazları cemaatle kılmak
 • İkindi namazının sünnetini kılmak
SORU 17

Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler sünnet ve müstehab kavramlarının yerine aşığıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

 • Vacip
 • Mendup
 • Mübah
 • Makbul
SORU 18

İnsanların özürlerinden dolayı geçici olarak konulmuş hükümlere ne denir?

 • Azimet
 • Ruhsat
 • Sahih
 • Fâsid
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi icma ile belirlenmiş durumlardan biri değildir?

 • Sünnetin dinin temel kaynaklarından kabul edilmesi
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • Alkollü içeceklerin haram kılınması
 • Cuma vaktinde iki ezan okunması
SORU 20

İçtihat ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Müçtehit sahabeler sorunları istişare yoluyla çözmüşlerdir.
 • İçtihat sonucu verilen hüküm kesin ve tek doğru değildir.
 • Hz. Muhammed (sav.) döneminde içtihada gerek görülmemiştir.
 • İçtihatla verilen hükümler bağlayıcı değildir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDACCDABDADACADBBCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler