GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

İslam tarihi bilimi;
I. Dört Halife Dönemi siyasi olayları
II. Müslüman Türk devletlerinden Gaznelilerin faaliyetleri
III. Günümüz İslam coğrafyasındaki devletler
IV. Endülüs Emevilerinin meydana getirdiği medeniyet
gibi konulardan hangilerini araştırma konusu yapar?

 • A) Yalnız I
 • B) I, II ve III
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 2

“Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. …”
(Bakara Suresi, 217. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi ayete konu olan ve savaşılmasının yasaklandığı haram aylardan biri değildir?

 • A) Recep
 • B) Şaban
 • C) Zilkade
 • D) Zilhicce
SORU 3

Aşağıdaki eser → yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • A) Kitabü’l – Harac →ž Ebu Yusuf
 • B) Kitabü’l – Meğazi ž → İbn Sa’d
 • C) Kitabü’t – Tabakat →ž İbn İshak
 • D) Tarihu’l – Umem ve’l – Mülûk ž→ Belâzuri
SORU 4

İslam tarihinin dil bilimi ile olan ilişkisini, aşağıdaki bilim dallarından hangisi sağlar?

 • A) Arkeoloji
 • B) Sosyoloji
 • C) Filoloji
 • D) Kronoloji
SORU 5

Taif şehri, İslam dininin doğduğu yıllarda aşağıdaki hangi kabilenin yurdu idi?

 • A) Evs
 • B) Sakîf
 • C) Hazreç
 • D) Kaynuka
SORU 6

Hz. Muhammed kaç yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “ilk dört Müslümanlar” olarak anılan kişilerden değildir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Hatice
 • C) Hz. Hamza
 • D) Hz. Ebubekir
SORU 8

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Allah’ın ilahi hitabına muhatap olmasına ne ad verilir?

 • A) Miraç
 • B) Akabe
 • C) Hilye
 • D) İsra
SORU 9

Aşağıdaki yerlerden hangisinin Müslümanlarca ele geçirilmesi, bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç olmuştur?

 • A) Taif
 • B) Mekke
 • C) Hayber
 • D) Kudüs
SORU 10

Hz. Muhammed’in vefatıyla İslam dünyasında ortaya çıkan ilk sorun, aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 • A) Yalancı peygamberler
 • B) Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
 • C) Halife seçimi
 • D) Türbe inşaatı
SORU 11

Mescid-i Nebevi, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?

 • A) İskenderiye
 • B) Bağdat
 • C) Kudüs
 • D) Medine
SORU 12

Mekke müşriklerinin İsra hadisesini kendisine ilettiklerinde “O söylüyorsa doğrudur.” sözüyle imanda sadakatin zirvesine ulaşan halife, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ebubekir
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, Halife Hz. Ömer Dönemi olaylarındandır?

 • A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
 • B) Mısır ve İran’ın ele geçirilmesi
 • C) Araplar arasında iç savaşların başlaması
 • D) Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması
SORU 14

Aşağıdaki Emevi halifelerinden hangisi, İslam’ın Müslüman olmayanlar arasında, barış ortamında ve tebliğ yoluyla yayılmasını arzu etmiştir?

 • A) I. Velid
 • B) Muaviye
 • C) Ömer bin Abdülaziz
 • D) Süleyman bin Abdülmelik
SORU 15

İstanbul’da bulunan Eyüp Sultan Türbesi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Eyyüb el-Ensarî’ye
 • B) Muhammed Eyüb Han’a
 • C) Eyüp peygamber’e
 • D) Şeyh Eyüp’e
SORU 16

Emevilerin Avrupa’daki ilerleyişlerinin son bulmasına neden olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sıffin Savaşı
 • B) Yermük Savaşı
 • C) Puvatya Savaşı
 • D) Nihavend Savaşı
SORU 17

Cami mimarisine minare ve mihrap ekleme geleneği, aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

 • A) Harzemşahlarla
 • B) Osmanlılarla
 • C) Abbasilerle
 • D) Emevilerle
SORU 18

Ubeydullah Mehdi tarafından 909 yılında Kuzey Afrika’da kurulmuş olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İhşidîler
 • B) Samanîler
 • C) Fatımîler
 • D) Büveyhîler
SORU 19

Abbasi halifesi Memun’un Bağdat’ta kurdurduğu bilim merkezinin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Beyt-i Seyfi
 • B) Beyt-i Şitevî
 • C) Beytü’l – Lahm
 • D) Beytü’l – Hikme
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin dağılma ve yıkılma sebepleri arasında yer almaz?

 • A) Abbasilerin ırkçı bir politika izlemeleri
 • B) Moğolların Ön Asya’ya yürümesi
 • C) Batınîlerin çalışmaları
 • D) Şiîlerin faaliyetleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACBCCABCDDBCACDCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?