GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Türkler, aşağıdaki bölgelerin hangisinde İslamiyet’in yayılmasında baş etken olmuşlardır?

 • A) Mısır – Libya
 • B) Suriye – Irak
 • C) Çin – Moğolistan
 • D) Balkanlar – Hindistan
SORU 2

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Abbasi halifesini siyasi yönden kendine bağlamıştır?

 • A) Gazne Devleti
 • B) Osmanlı Devleti
 • C) Karahanlı Devleti
 • D) Büyük Selçuklu Devleti
SORU 3

İslamiyet, Türkler arasında aşağıdaki savaşların hangisinden sonra yayılmaya başlamıştır?

 • A) Talas
 • B) Kösedağ
 • C) Yassıçimen
 • D) Dandanakan
SORU 4

Aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde Türk yurtlarına yapılan fetih hareketlerine ara verilmek zorunda kalınmıştır?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Ali
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 5

Türklere, Arap ve Farslardan daha çok güvendiği için Arap ve Fars unsurunun siyasi baskılarına karşı bir denge unsuru olarak Türklerden oluşan askerî birlikler kuran Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu’l Abbas Abdullah
 • B) Harun Reşid
 • C) Me’mun
 • D) Mutasım
SORU 6

Haçlı Seferleri’nin dinî nedenlerinden en önemlisi Kudüs’ü Müslümanların elinden geri almaktı.
Aşağıdaki seferlerden hangisi bu amacından saparak Bizans İmparatorluğu üzerine gerçekleşmiştir?

 • A) I. Haçlı Seferi
 • B) II. Haçlı Seferi
 • C) III. Haçlı Seferi
 • D) IV. Haçlı Seferi
SORU 7

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Ankara’nın Balıkhi sa rı mıntıkasındaki köylerin hasılatını Mekke’ye vakfetmiştir?

 • A) II. Murat
 • B) II. Mehmet
 • C) II. Bayezit
 • D) II. Süleyman
SORU 8

Gaznelilerin din âlimleri ve sufilere yakınlık göstermeleri, meşhur sufilerin Gazne topraklarında toplanmalarına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgeye gelen sufilerden değildir?

 • A) es-Sülemî
 • B) el-Kindî
 • C) ed-Dekkak
 • D) el-Gürgânî
SORU 9

İslam dünyasında ilk büyük medreseyi kuranlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emeviler
 • B) Gazneliler
 • C) Harzemşahlar
 • D) Büyük Selçuklular
SORU 10

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin açıklanıp yorumlanması, aşağıdaki İslamî bilimlerden hangisinin kapsamına girer?

 • A) Hadis
 • B) Fıkıh
 • C) Tefsir
 • D) Kelam
SORU 11

“--I-- en meşhur bahçelerinden biri olan Cennetü’l Arif, bugünkü adıyla Generalife, 13. asrın sonlarında bölgede hüküm sürmüş olan --II-- zamanından kalma bir abidedir.”
Verilen cümlede numaralandırılarak boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

I -- > II

 • A) Mısır’ın -- > Ihşidîler
 • B) Endülüs’ün -- > Nasriler
 • C) Bulgaristan’ın -- > Ogurlar
 • D) Hindistan’ın -- > Babürlüler
SORU 12

Ganimetin beşte biri, Hz. Muham med ve Dört Halife Dönemleri’nde toplum yararına harcan ması için Beytü’l Mal’a ayrılırken, aşağıdaki hangi devlet döneminde bu gelirler, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaya başlanmıştır?

 • A) Gazneliler
 • B) Emeviler
 • C) Abbasiler
 • D) Osmanlılar
SORU 13

İslam’ın ilk dönemlerinde bir eğitim kurumu olarak hizmet veren küttaplar, aynı işlevi Selçuklularda hangi isim altında devam ettirmiştir?

 • A) Sıbyan Mektebi
 • B) Darülfünun
 • C) Rüştiye
 • D) İdadi
SORU 14

Aristo felsefesinin yanlışlarını eleştirmek için felsefeyi öğrenen düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Râzi
 • B) Harezmî
 • C) Biruni
 • D) Gazali
SORU 15

“Hadimü harameynişşerifeyn” (İki kutsal bölgenin hizmetkârı) unvanlı Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Selim
 • B) II. Selim
 • C) III. Selim
 • D) I. Süleyman
SORU 16

Özellikle Nijerya, Mali, Çad, Nijer, Senegal ve Gambia gibi Batı Afrika ülkelerinde İslamiyet’in yayılması için çaba gösteren İslami tarikatlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Rifaiye – Üveysiye
 • B) Kadiriye – Ticaniye
 • C) Halvetiye – Şazeliye
 • D) Senusiyye – Bayramiyye
SORU 17

Sırplarla yapılan uzun mücadelelerden sonra 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Balkan devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arnavutluk
 • B) Bosna-Hersek
 • C) Kosova
 • D) Makedonya
SORU 18

Paris’te 2007 yılında, aşağıdaki ülkelerden hangisi için “Uluslararası Bağışçılar Konferansı” düzenlenmiştir?

 • A) Mısır
 • B) Filistin
 • C) Nahcivan
 • D) Bosna-Hersek
SORU 19

Yedi yıldızlı Burç el-Arap Hoteli, aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?

 • A) Lübnan
 • B) Kuveyt
 • C) Suudi Arabistan
 • D) Birleşik Arap Emirliği
SORU 20

Topraklarının % 80’inin ünlü Karakum Çölü ile kaplı olan Türkî cumhuriyeti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırgızistan
 • B) Kazakistan
 • C) Türkmenistan
 • D) Azerbaycan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDABCDABDCBBADABCBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?