GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Yabancı sermayeli kuruluş olarak Bursa ilimizde kurulan ve sebze çorbaları üreten Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. adlı işletme hangi ülkeye aittir?

 • A) Japonya
 • B) İsviçre
 • C) ABD
 • D) İngiltere
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi lidere yönelik bir özelliktir?

 • A) Koruyucudur.
 • B) İşi doğru yapar.
 • C) Denetime güvenir.
 • D) Mevcut durumu sorgular.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir?

 • A) Uyuma
 • B) Yeme – İçme
 • C) Kitap okuma
 • D) Giyinme
SORU 4

Tacir olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • A) Haksız rekabet yapmamalı
 • B) Bir ticaret unvanı kullanmamalı
 • C) Ticari örf ve adetlere uymamalı
 • D) Bir iş adamı gibi hareket etmemeli
SORU 5

Anonim şirketin kuruluşu için en az kaç gerçek ve tüzel kişi gerekir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
SORU 6

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

 • A) Kâr elde etmek
 • B) Personeline yeterli ücret vermek
 • C) Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet sunmak
 • D) Uzun vadedeki büyümeyi hedeflemek
SORU 7

Bir ürününün Avrupa Birliği ülkesine girişi için üzerinde bulunması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CE
 • B) TSE
 • C) ISO
 • D) HACCP
SORU 8

İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hukuk
 • B) işletme
 • C) İstatistik
 • D) Ekonomi
SORU 9

Devlet Malzeme Ofisi aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlıdır?

 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Millî Savunma Bakanlığı
 • C) Adalet Bakanlığı
 • D) Sağlık Bakanlığı
SORU 10

Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • B) Ekonomik ve teknik bir birimdir.
 • C) Üretim faktörleri bir arada düşünülemez.
 • D) İnsanların ihtiyaç ve istekleri esas alınır.
SORU 11

Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kâr, gelirler ile giderler arasındaki olumlu farktır.
 • B) Kâr, işletmeler için gelişme ve büyüme göstergesidir.
 • C) Kâr, işletmelerin yaşamını sürdürmesi ve gelişmesini sağlamaz.
 • D) Kâr, çalışanlar için bir özendirme ve teşvik aracıdır.
SORU 12

Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Psikoloji
 • B) Hukuk
 • C) Ekonomi
 • D) İstatistik
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir?

 • A) Risk alabilmeli
 • B) İyi bir yönetici olabilmeli
 • C) Rekabetçi düşünebilmeli
 • D) Organizasyon yapabilmeli
SORU 14

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Mallar -- > Hizmetler

 • A) Devredilebilir. -- > Devredilemez.
 • B) Müşteri sürecin bir parçasıdır. -- > Müşteri süreçten ayrıdır.
 • C) Sermaye yoğundur. -- > Emek yoğundur.
 • D) Tekniktir. --- > İnsan odaklıdır.
SORU 15

Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir?

 • A) Fotoğraf
 • B) İlan gazetesi
 • C) İmza sirküleri
 • D) Ana sözleşme
SORU 16

Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

 • A) İş gücünün miktarı
 • B) İş gücünün niteliği
 • C) İş gücünün maliyeti
 • D) İş gücünün yönetimi
SORU 17

Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi” hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?

 • A) Girdi seçimini doğru yapmak
 • B) Kaynakları doğru kullanmak
 • C) Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • D) Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir?

 • A) Yenilikçidir.
 • B) Denetime güvenir.
 • C) Mevcut durumu sorgular.
 • D) İnsana güvenir.
SORU 19

Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üretim
 • B) İhtiyaç
 • C) Verimlilik
 • D) Tüketim
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?

 • A) Maliyeti düşürür.
 • B) Verimliliği artırır.
 • C) Seri imalata imkan verir.
 • D) Can ve mal güvenliği sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCABAABABCDBBADDBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?