GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden biridir?

 • A) Yönetim, bir yetki faaliyetidir.
 • B) Yönetim, tek kişi faaliyetidir.
 • C) Yönetimde, yönetilenler karar verir.
 • D) Yönetim, tek yönlü bir faaliyettir.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisi’nde etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için uyulması gereken ilkelerden değildir?

 • A) İş bölümü ve uzmanlaşma
 • B) Denetim alanı
 • C) Hiyerarşik yapı
 • D) Yapı ve insan davranışları
SORU 3

• Bir karar sürecidir.
• İşletme için en uygun olanın seçilmesi sürecidir.
• Geleceğe yönelik bir süreçtir.
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisine aittir?

 • A) Koordinasyon
 • B) Yöneltme (Yürütme)
 • C) Planlama
 • D) Denetim
SORU 4

İşletmenin amaçlarına ulaşıp ulaşılamadığının ya da ne ölçüde ulaşıldığının belirlenip, gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması süreci hangi yönetim fonksiyonuna aittir?

 • A) Planlama
 • B) Denetim
 • C) Koordinasyon
 • D) Yöneltme (Yürütme)
SORU 5

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun koşullarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlere ne denir?

 • A) Finans
 • B) finansman
 • C) Finansman fonksiyonu
 • D) Finansal yönetim
SORU 6

Tüketicilerin üretilen malı satın almasının pazarlama açısından sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şekil
 • B) Yer
 • C) Zaman
 • D) Mülkiyet
SORU 7

İşletmeler, aşağıdaki tutundurma faaliyetlerinden hangisini kullanmayı en çok tercih eder?

 • A) Reklam
 • B) Kişisel satış
 • C) Halkla İlişkiler
 • D) Satış teşvik (promosyon)
SORU 8

Bazı işletmelerin toptancı yerine acenta veya komisyoncu vasıtasıyla büyük perakendecilere ulaşmayı tercih ettikleri dağıtım şeklinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tüketici → Acenta → Perakendeci → Üretici
 • B) Üretici → Acenta → Perakendeci → Tüketici
 • C) Tüketici → Acenta → Üretici → Perakendeci
 • D) Üretici → Tüketici→ Acenta → Perakendeci
SORU 9

İşletmelerin üretimde kullanmak için aldıkları her türlü maddi ve maddi olmayan değerler, üretimin hangi temel ögesini oluşturur?

 • A) Girdi
 • B) İşlem
 • C) Çıktı
 • D) Geri Bildirim
SORU 10

Stokların işletme içinde yer alan depo memurları tarafından deneyime dayalı olarak gözden geçirildiği stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ABC yöntemi
 • B) Sabit sipariş miktarı yöntemi
 • C) Gözle kontrol yöntemi
 • D) Stoksuz malzeme yönetim sistemi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ahilik kültüründe Ahi’nin özelliklerden değildir?

 • A) Vicdanını kendi üzerine gözcü koyar.
 • B) Helal kazanç sağlar.
 • C) Yerine ve yeterince harcar.
 • D) Ölçü ve tartıyı kendi isteğine göre ayarlar.
SORU 12

İşletmeye başvuran kişide, işletmenin aradığı özelliklerin bulunup bulunmadığını belirlemek için yüz yüze yapılan görüşmeye ne ad verilir?

 • A) Mülakat
 • B) Zeka testi
 • C) Kabiliyet testi
 • D) İlgi testi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

 • A) Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimi geliştirmek
 • B) Performansı geliştirmek, pekiştirmek
 • C) Personelin iş motivasyonunu ve verimini arttırmak
 • D) İyileştirme için oluşan fikirleri engellemek
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede oryantasyon eğitiminde verilen bilgilerden değildir?

 • A) İşletmenin tanıtımı
 • B) Tanıştırma
 • C) Amirlerin siyasi görüşleri
 • D) İşle ilgili bilgilerin aktarımı
SORU 15

Hizmet içi eğitimi kapsamında işletme personeline yönelik düzenlenen iş dışı eğitimin avantajları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Personelin öğrenme isteğini arttırır.
 • B) Disiplini azaltır.
 • C) Eğitim bilincini geliştirir.
 • D) Teorik bilgileri öğretmek daha kolaydır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin AR-GE faaliyetlerine önem vermelerinin temel nedenlerin değildir?

 • A) Sosyal nedenler
 • B) Örgütsel nedenler
 • C) Sanatsal nedenler
 • D) Pazarla ilgili nedenler
SORU 17

Çalışanın, herhangi bir sebepten dolayı işletmeden ayrılması durumunda işletme tarafından aşağıdakilerden hangisinin ödenmesi zorunludur?

 • A) Kıdem tazminatı
 • B) Asıl ücret
 • C) İhbar ücreti
 • D) Maaş
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez doğal kaynaklardan biridir?

 • A) Toprak
 • B) Rüzgar
 • C) Güneş
 • D) Kömür
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın tüketiciye sağladığı yararlardan biridir?

 • A) Pahalılığa yol açar.
 • B) Alıcıları kalite yönünden aldatır.
 • C) Malları karşılaştırma ve seçme kolaylığı sağlar.
 • D) Tüketicinin can ve mal güvenliğini korumaz.
SORU 20

Bir işletmenin toplumun istediği ve ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri kaliteli bir şekilde üreterek işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine getirecek bir fiyatta sunması aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yerine getirdiğinin bir göstergesidir?

 • A) Gönüllü sorumluluğu
 • B) Ekonomik sorumluluğu
 • C) Hukuksal sorumluluğu
 • D) Kültürel sorumluluğu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCBCDABACDADCBCADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?