GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bilimiyle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.
 • B) Dinleri hak-batıl şeklinde ayırarak inceler.
 • C) Dinlerin, inanç, ibadet ve ahlak sistemlerini inceler.
 • D) Dinlerin doğuşlarını ve gelişmelerini inceler.
SORU 2

• Dinin görünen (dışa akseden) yönlerini sistematik olarak inceler.
• Dinin tarihi gelişimini dikkate almaksızın dini olguları, görünen yönleriyle konu edinir.
• Çeşitli dinlerin ibadet, ayin, yer, zaman, şahsiyet ve kutsallarını inceler.
Hakkında bilgi verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Din Fenomolojisi
 • B) Din Sosyolojisi
 • C) Din Psikolojosi
 • D) Din felsefesi
SORU 3

Müfessirler çalışmalarında aşağıdaki konulardan hangisi için Karşılaştırmalı Dinler Tarihi biliminden faydalanmamışlardır?

 • A) Garibu’l Kur’an olarak bilinen kelimelerin hangi dilden geldikleri
 • B) Kur’an’da geçen kıssaların zaman ve yerleri
 • C) İmanın şartlarının belirlenmesi
 • D) İsrailiyat olarak bilinen konuların ayırt edilmesi
SORU 4

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi alanında yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi Biruni’ye aittir?

 • A) Kitab’ut Tahkik Mali’l-Hint
 • B) Dinler Tarihine Giriş
 • C) Tarih’i Edyan
 • D) Dinler Tarihi
SORU 5

Evrimci görüşü savunanlar aşağıdaki inançlardan hangisini dinin kaynağı olarak göstermemişlerdir?

 • A) Atalar kültü
 • B) Animizm
 • C) Totemizm
 • D) Monoteizm
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman alimlerin dinin kaynağı ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?

 • A) Dinler ilahi ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 • B) Din, Hz. Adem’le başlayıp Hz. Muhammed’le tamamlanmıştır.
 • C) Din, Allah’ın peygamberler vasıtasıyla bildirdiği ilahi kurallardır.
 • D) Hristiyanlık ve Yahudilik değiştirildikleri için beşeri dinlerdendir.
SORU 7

Yahudilere göre Yahudiliğin tarihi aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

 • A) Hz. İbrahim
 • B) Hz. İshak
 • C) Hz. Yakup
 • D) Hz. Yusuf
SORU 8

Yahudi tarihine göre Kudüs’ü aşağıdakilerden hangisi fethetmiştir?

 • A) Hz. Musa
 • B) Hz. Yûşâ
 • C) Hz. Davut
 • D) Hz. Süleyman
SORU 9

Hz. Süleyman’ın Kudüs’de inşa ettirdiği mabedin İslam geleneğindeki adı nedir?

 • A) Beyt’ül -Atik
 • B) Beyt’ül- İzze
 • C) Beyt’ül -Mamur
 • D) Beyt’ul- Makdis
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”de yer almaz?

 • A) Çalmayacaksın
 • B) Öldürmeyeceksin
 • C) Zina yapmayacaksın
 • D) Gıybet etmeyeceksin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslam dininin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) İbadethanelerinde resim bulundurulmaması
 • B) Kutsal günlerde çalışılmaması
 • C) Domuz etinin haram olması
 • D) Sünnet olmak
SORU 12

Hristiyanlığa; teslis, evharistiya ve ilk günah tasavvuru gibi fikirleri aşağıdakilerden hangisi getirmiştir?

 • A) Pavlus
 • B) Petrus
 • C) Barnaba
 • D) Yuhanna
SORU 13

Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teslis inancı
 • B) Ahlaki tutumları
 • C) Müslümanlara bakışları
 • D) Din adamlarının evlilik yasağı
SORU 14

Hz. Muhammed (sav.)’e ilk iman eden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Hatice
 • C) Hz. Zeyd
 • D) Hz. Ali
SORU 15

De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.”
(Al-i İmran suresi, 64. ayet)
Bu ayette diğer ilahi din mensupları aşağıdakilerden hangisine davet edilmektedir?

 • A) İnsanın doğuştan günahsız olduğu anlayışına
 • B) Allah katında üstünlüğün takva ile olduğuna
 • C) Ruhbanlıktan vazgeçilmesine
 • D) Tehvid inancına
SORU 16

Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için belirli bir yer (mekan) şartı vardır?

 • A) Namaz
 • B) Oruç
 • C) Hac
 • D) Zekat
SORU 17

İslam dini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Son ilahi dindir.
 • B) Mesajları bölgeseldir.
 • C) İnsanların günahsız doğduğu kabul edilir.
 • D) Kutsal kitabı hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 4
SORU 18

• Kast sistemi
• Karma
• Hulûl
Bu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisinde yer alır?

 • A) Hinduizm
 • B) Caynizim
 • C) Budizm
 • D) Sihizm
SORU 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

 • A) Konfüçyanizm
 • B) Şintoizm
 • C) Caynizim
 • D) Taoizm
SORU 20

Zerdüştlük aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • A) Hindistan
 • B) Japonya
 • C) İran
 • D) Çin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACADDACDDBAABDCBACC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?