GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinde zekanın rolü en fazladır?

 • A) Uyuklama
 • B) Aşırı gürültüyle irkilme
 • C) Sayılarla işlem yapabilme
 • D) Yanıp sönen ışığı farketme
SORU 2

Genetik yapı bireyin özelliklerinin, davranışlarının alt ve üst sınırlarını belirler. Bu iki sınır arasında hangi noktada bulunacağımızı ise çevre şartları belirler. Genlerimizde boyumuz 170-180 arasında kodlanmış ise olumlu çevre şartlarında 180 olumsuz çevre şartlarında ise 170 cm olur.
Bu açıklamaya göre zekanın belirleyicisi olarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Zeka düzeyi sadece eğitimle gelişebilir.
 • B) Zeka üzerinde çevrenin etkisi hiç yoktur.
 • C) Zeka üzerinde çevre kalıtımdan daha etkilidir.
 • D) Zeka üzerinde çevre ve kalıtım birlikte etkilidir.
SORU 3

Bir zeka testinin veya eşdeğerinin aynı grup üzerinde yeniden uygulandığında yaklaşık aynı değeri vermesi zeka testinin özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Zeka testinin güvenilirliği
 • B) Zeka testinin standardizasyonu
 • C) Zeka testinin uzman kişilerce uygulanması
 • D) Zeka testinin yönergesine göre uygulanması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi normal zeka bölümünü gösterir?

 • A) 121-140
 • B) 90-110
 • C) 70-89
 • D) 0-24
SORU 5

Yaratıcı düşünme; üreten, yeni durumları araştıran, eski sorunlara yeni çözüm yolları bulan, düşünene göre yeni olma özelliği gösteren problem çözme biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyle ilgili değildir?

 • A) Bilim adamının icatları
 • B) Ev hanımının örgüde çıkardığı yeni bir model
 • C) Bir sorunun alışılmış kalıpların dışında çözülemeyeceği inancı
 • D) Öğrencinin bir soruyu alışılmışın dışında farklı bir şekilde çözmesi
SORU 6

Karakter, küçük yaşlardan itibaren içinde yaşanılan toplumun değer yargılarının benimsenmesi ile oluşan ahlaki tutumları ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi karakterle ilgili bir özelliktir?

 • A) Dürüstlük
 • B) Tezcanlılık
 • C) Soğukkanlılık
 • D) Güleryüzlülük
SORU 7

Kişiliği id, ego, süper ego olmak üzere üç kısma ayıran psikodinamik kuramın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) W. Wundt
 • B) S. Freud
 • C) Hipokrat
 • D) Platon
SORU 8

Evrende kendi varlığını oluşturabilen tek varlık insandır. O kendisini nasıl gerçeklemişse öyledir. İnsan yaşama sürecinde kendi yolunu seçmeli, kişiliğinin yitirilmesi karşısında özgür iradesiyle direnmelidir.
Bu açıklamaya göre kişiliğin oluşumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) İnsanın yaşama hiçbir müdahalesi söz konusu değildir.
 • B) İnsanın kişiliği psikolojinin denetimi ile gerçekleşmelidir.
 • C) İnsan kendi yaşamına kendisi anlam vermelidir.
 • D) İnsan kaderine boyun eğmelidir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği ölçme için kullanılan testlerden değildir?

 • A) Mürekkep leke testi
 • B) Binet – Simon zeka testi
 • C) Resim yorumlama testi
 • D) Hikaye tamamlama testi
SORU 10

İstediğimiz bir olayın gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan gerilim durumuna hayal kırıklığı denir.
Aşağıdakilerden hangisinde hayal kırıklığı yaşanır?

 • A) Kilo almamak için tatlılardan uzak durulması
 • B) İşinde başarılı olmak için daha çok çalışılması
 • C) Konseri kaçırmamak için yola erken çıkılması
 • D) Yaz okuluna kalma sebebiyle planlanan tatile çıkılamaması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi çevresel etkenlerden kaynaklanan stres nedenlerindendir?

 • A) Doğal afetler
 • B) Boşanma
 • C) İşten ayrılma
 • D) Eşinin ölümü
SORU 12

Aynı anda istenmeyen iki durum arasında seçim yapılamaması kaçınmakaçınma çatışmasına yol açar.
Aşağıdakilerden hangisi bu çatışma türüne uygun bir örnek değildir?

 • A) Kırk satır mı, kırk katır mı
 • B) Ne anadan geçilir, ne de yardan
 • C) Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık
 • D) Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin
SORU 13

Uzun süren veya tekrarlanan olaylar karşısında kalan organizmanın durumdan etkilenme derecesinin azalması, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Alışma
 • B) Çatışma
 • C) Engellenme
 • D) Hayal kırıklığı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından ‘’yüceltmeye” örnek olur?

 • A) Eşinden ilgi göremeyen birinin sevilme güdüsünü müziğe yönelerek gidermesi
 • B) Derslerinde başarısız olan birinin arkadaşlarına üstünlük kurmaya çalışması
 • C) Alınamayan bir giysi için ‘’zaten iki gün sonra modası geçecekti’’ denilmesi
 • D) Sık sık yalan söyleyen birinin başkalarını yalancılıkla suçlaması
SORU 15

Normal davranış doğal koşullara, yere, zamana ve kurallara uygun olan davranıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi normal davranış örneği değildir?

 • A) Karşıdan karşıya geçen yaşlı birine yardım edilmesi
 • B) Sorunların nedenlerinin araştırılması
 • C) Yakını ölen birinin kahkahayla gülmesi
 • D) Merak edilen konunun araştırılması
SORU 16

Kişinin saçma olduğunu bildiği halde yaşadığı aşırı korku durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Çoklu kişilik
 • B) Amnezi
 • C) Paranoya
 • D) Fobi
SORU 17

Aşırı derecede kuşku duyarlar. Kendi yetersizliklerini üstünlük duygusuyla kapatırlar. Sürekli takip edildikleri, haksızlığa uğradıkları, öldürülmek istendikleri kuşkusuyla yaşarlar.
Açıklanan psikotik bozukluk tipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Şizofreni
 • B) Paranoya
 • C) Bellek yitimi
 • D) Manikdepresif psikozu
SORU 18

İzlediği filmi sıkıcı bulan bir kişi, o filmi izleyen arkadaş grubunun filmden övgüyle bahsetmesi sonucu filmi kendisinin de beğendiğini söylemiştir.
Bu kişinin düşüncesini değiştirme nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 • A) Sosyal etki
 • B) Yön değiştirme
 • C) Algıda seçicilik
 • D) Grubun büyüklüğü
SORU 19

Bireyin kişilere, nesnelere, olaylara ve ortama önceden belirlenen tarzda olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimine tutum denir.
Aşağıdakilerden hangisi tutuma örnektir?

 • A) Susayınca su içme
 • B) Yorulunca dinlenme
 • C) Arkadaşlarla konuşma
 • D) Yalan söylemeye karşı olma
SORU 20

Çocuğun anne babasını taklit etmesi, onların yargılarını ve davranışlarını benimsemesi durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) İtaat
 • B) Tutum
 • C) Kimlik bunalımı
 • D) Özdeşim kurma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCABCBDABAACDBADD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?