Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ülkemizde 1963 yılından sonra nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikaların uygulamasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kentlere göçü yavaşlatmak
 • Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
 • Gıda üretimini arttırmak
 • Askeri gücü azaltmak
Soru 2

Türkiye’de aşağıda verilen yaş gruplarının hangisinde nüfus miktarı daha azdır?

 • 0-4
 • 15-19
 • 30-34
 • 60-64
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma projesi kapsamında yer alan bir bölgenin, güçlü yönleri arasında yer alır?

 • İş gücü potansiyelinin yüksek olması
 • Doğal afet riskinin fazla olması
 • Yer şekillerinin engebeli olması
 • Tarımsal verimin düşük olması
Soru 4

Yukarıdaki haritada, numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi GAP’ın uygulandığı bölgeyi göstermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

ZBK projesinin uygulandığı bölgede hakim ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madencilik
 • Turizm
 • Hayvancılık
 • El sanatları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumunu etkilemez?

 • SSCB’nin dağılması
 • Türkiye’deki il sayısının artması
 • KKTC’nin kurulması
 • Petrol boru hatlarının yer değiştirmesi
Soru 7

Türkiye, Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının kullanımıyla ilgili sorunları hangi ülkelerle yaşamaktadır?

 • Gürcistan – Ermenistan
 • Rusya Federasyonu – İran
 • Suriye – Irak
 • Bulgaristan – Yunanistan
Soru 8

1999’da uluslararası finansal sistemlerle ilgili konularda görüş alışverişi ve işbirliği yapmak amacıyla kurulan örgütün adı nedir?

 • BM
 • G20
 • İKÖ
 • NATO
Soru 9

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi Türkiye’nin Jeopolitik önemine daha çok katkı sağlamıştır?

 • Doğal gaz
 • Linyit
 • Toprak
 • Rüzgâr
Soru 10

2010 yılı Dünya İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu’na göre, haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde insani gelişme endeksi daha yüksektir

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 11

Nijerya’nın en önemli zenginlik kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pirinç
 • Pamuk
 • Kauçuk
 • Petrol
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki sıcak çatışma bölgelerinden biri değildir?

 • Orta Doğu
 • Batı Avrupa
 • Kuzey Afrika
 • Kafkasya
Soru 13

Günümüzde, Dünya’daki her 10 tişörtten 2’si, her 10 oyuncaktan 4’ü, her 10 gemiden 3’ü Çin’de üretilmektedir.
Verilen bilgiden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Çin enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.
 • Çinde iş gücü sıkıntısı yaşanmaktadır.
 • Çin tarım sektörüne yeterince önem vermemiştir.
 • Çin dünyadaki büyük sanayi ülkelerinden biridir.
REKLAM
Soru 14

Orta Doğu’da yaşanan su sorunlarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarihi nedenler
 • Bölge nüfusunun artması
 • Su kaynaklarının ortak kullanıma açık olması
 • Ülkelerin teknolojik birikiminin düşük olması
Soru 15

Hürmüz Boğazı aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin sevkiyatında önemli bir çıkış kapısıdır?

 • Linyit
 • Petrol
 • Uranyum
 • Taş kömürü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde habitatın tanımı verilmiştir?

 • Belli bir canlı türünün yaşadığı bölgeden ayrılıp başka bölgeye yerleşmesidir.
 • Bir canlının zaman içinde biyolojik olarak değişime uğraması olayıdır.
 • Bir canlının doğal olarak yaşayıp, çoğaldığı, neslini devam ettirdiği yerdir.
 • Bir bölgenin üzerinde canlıların yaşadığı doğal ortamın kirlenerek özelliğini kaybetmesidir.
Soru 17

Doğal afetlere karşı günümüzde alınan önlemlerin eskisine oranla daha başarılı olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus miktarının artması
 • Teknolojinin gelişmesi
 • Afetlerin daha az yaşanması
 • İklim özelliklerinin değişmesi
Soru 18

Aşağıdaki göllerden hangisi kurutularak tarım arazisine dönüştürülmüştür?

 • Çıldır Gölü
 • Manyas Gölü
 • Amik Gölü
 • Beyşehir Gölü
Soru 19

• 1903 yılında Afrika’da memeli hayvanları korumak amacıyla kurulmuştur.
• Kruger ve Serengeti Milli parklarının yapımında etkin rol oynamıştır.
• Merkezi Cambridge’tir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen çevresel örgütün adı nedir?

 • Green Peace
 • Dünya Dostları
 • Dünya Vahşi Yaşam Fonu
 • Uluslararası Fauna ve Flora
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dünya doğal miras eserlerinin korunmasına katkı yapmaz?

 • Ormanlarımızı genişletmek
 • Yenilenebilir enerji kullanmak
 • Az yakıt tüketen araçlar kullanmak
 • Tarım alanlarını yapılaşmaya açmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDADABCBAADBDCBCBCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?