Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin torunlarından biridir?

 • Hüseyin
 • İshak
 • Kasım
 • Ömer
Soru 2

Beş vakit namaz aşağıdaki kandil gecelerinin hangisinde farz kılınmıştır?

 • Berat
 • Regaib
 • Kadir
 • Miraç
Soru 3

Edep bir tac imiş nur-i Hüda’dan
Giy o tacı emin ol her beladan

Bu beyitte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Haya
 • Tevekkül
 • İstişare
 • İhsan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Arapların haram olarak kabul ettiği aylardan biri değildir?

 • Zilkade
 • Zilhicce
 • Ramazan
 • Recep
Soru 5

İslam öncesi dönemde Arapların haram aylarda yaptıkları savaşlara ne ad verilir?

 • Gazve
 • Ficar
 • Seriyye
 • Kıtal
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hılfu-l Fudul’un amaçları arasında yer almaz?

 • Köleliği kaldırmak
 • Mal güvenliğini korumak
 • Can emniyetini sağlamak
 • Haksızlıklara engel olmak
Soru 7

Peygamberimizin Hz. Osman ile evlenen kızları hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

 • Rukiye – Zeynep
 • Zeynep – Fatma
 • Ümmü Gülsüm – Fatma
 • Rukiye – Ümmü Gülsüm
Soru 8

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. (Atasözü)
 • “(Ey Muhamme
 • Rabb’inin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır…” (Nahl suresi, 125. ayet)
 • Doğru yolu tutunuz, işleriniz ve ibadetlerinizde aşırıya kaçmayınız. (Hadisi Şerif)
Soru 10

Aşağıdaki Hadisi Şeriflerden hangisi İslam’ın güzellik anlayışını en kapsamlı şekilde dile getirmektedir?

 • Güzel söz söylemek sadakadır.
 • Allah güzeldir, güzel olanı sever.
 • Müslüman, başka Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kişidir.
 • Güzel hal ve ölçülü hareket etmek, peygamberliğin gereklerinden biridir.
Soru 11

Hz. Muhammed (sav.) işlerini en güzel biçimde yapmıştır. O, özensizce yapılan işleri tasvip etmemiş ve ashabını bu konuda uyarmıştır. Yapılan iş her ne olursa olsun, onun güzel yapılmasını emreden efendimiz bütün işlerin aynı dikkat ve titizlilikle yapılmasını arzu etmiştir.
Peygamberimizin aşağıdaki davranışlarından hangisi bu paragrafın ana düşüncesi ile ilgili değildir?

 • Mescitlerin temiz tutulmasını istemesi
 • Dağınık kıyafetli olan ashabını uyarması
 • Namaza başlamadan önce safları düzeltmesi
 • Yetimlere bakmanın sadaka olacağını söylemesi
Soru 12

Allah, satışında hoşgörülü, alışında hoşgörülü, ödemesinde hoşgörülü kimseleri sever.
Bu hadisin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adil olmak
 • Cimri olmak
 • Anlayışlı olmak
 • Cesaretli olmak
Soru 13

Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İşlevini en güzel bir biçimde yapmıştır.
 • Yaşantısıyla Müslümanlara örnek olmuştur.
 • Hayatının her anında tek başına karar almıştır.
 • Şahsına yapılan kötülükleri affetmiştir.
REKLAM
Soru 14

Peygamberimiz insanlara kolaylık göstermenin Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmaya sebep olacak davranışlardan olduğunu bildirmiştir.
Bu paragrafa göre bir Müslüman dan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

 • İnsanlara anlayışla yaklaşması
 • Sattığı malın ayıbını gizlemesi
 • Harcamalarında ölçüsüz davranması
 • Başkalarının hata ve kusurlarını araştırması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir Müslü mandan beklenen davranışlardandır?

 • Yaptıklarından sorumlu olacağı bilinciyle hareket eder.
 • İşlerinde sorumlu davranmaktan kaçınır.
 • Kötülüğe fazlasıyla karşılık verir.
 • Yaptığı iyilikleri başa kakar.
Soru 16

“Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa veya bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”
(Lokman suresi, 16. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Şükür
 • İhsan
 • Tevbe
 • Sabır
Soru 17

“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na dayan. Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
(Hud Suresi, 123. ayet)
Bu ayeti kendine ilke edinen bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermez?

 • Her zaman Allah’a dayanıp güvenir.
 • İbadetlerini devamlı yapmaya gayret eder.
 • Gaybın bilgisine ulaşmak için çaba gösterir.
 • Allah’ın her an kendisini görüp gözettiği bilinciyle hareket eder.
Soru 18

Allah’ın yasakladığı şeylerden nefsini korumak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefekkür
 • İffet
 • Hidayet
 • Salih amel
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

 • Kasım
 • Ümmügülsüm
 • İbrahim
 • Halime
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hudey biye Antlaşması maddelerinde yer almaz?

 • Bu anlaşma on yıl geçerli olacaktır.
 • Muhacir ile Ensar birbiriyle kardeş ilan edilmiştir.
 • Müslümanlar Mekke’de bulunduğu günlerde Kureyşliler Mekke dışına çıkacaklardır.
 • Kureyş dışındaki kabileler, iki taraftan istedikleriyle anlaşma yapmakta serbest olacaklardır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADACBADCCBDCCAABCBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?