Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah adına size sığınana yardım edip sığındırın. Allah adını anarak isteyene verin. Allah rızası için düştüğü tehlikeli durumdan yardım isteyene yardın edin. Size iyilik yapanı mükafatlandırın. Eğer bir şey bulamazsanız razı ettiğinize inanıncaya kadar ona dua ediniz.
Aşağıdakilerden hangisi bu Hadisten çıkarılamaz?

 • İyilik karşılıksız bırakılmamalı
 • Tehlikede olana yardım edilmeli
 • İsteyen bir kimse boş çevrilmemeli
 • Cemaatle namaz kılmaya özendirilmeli
Soru 2

Hz. Muhammed (sav) azatlı kölesi Zeyd’in oğlu Üsame’yi orduya komutan tayin etmiştir. Müslümanlar onun komutanlığından pek hoşlanmadılar. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Siz onun komutanlığından hoşlanmıyorsunuz daha öncede babasının komutanlığına dil uzatmıştınız. Allah’a yemin olsun ki babası ve oğlu bana insanların en sevimlilerindendir.”
Bu metne göre Üsame’nin komutan olmasından hoşlanmamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Yaşının genç olması
 • Soylu bir aileye mensup olmaması
 • Komutanlığını yeterli görmemeleri
 • Babasının da komutanlık yapmış olması
Soru 3

İslam’a göre insanlar, yaratılışları bakımından, insani görev ve sorumluluklar açısından eşittirler. Makam, mevki, zenginlik, soylu bir aileye mensup olmak insanlara herhangi bir ayrıcalık kazandırmaz.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • “Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.” (Hucurat suresi, 18. ayet)
 • “Rabb’imiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Ahkaf suresi, 13. ayet)
 • “(İnsanları), Allah’a çağıran doğru ve adil olanı yapan ve “Ben Müslümanlardım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?” (Fussilet suresi, 33. ayet)
 • “… Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat suresi, 13. ayet)
Soru 4

Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu itibari ile diğerlerinden farklıdır?

 • İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.
 • Hepiniz Adem’in evlatlarısınız ve Allah katında en sevgiliniz, en ziyade takva sahibi olanınızdır.
 • Sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz.
 • Gerçekten şeytanın tuzakları ve ağları vardır. Bunlar; Allah’ın nimetleriyle azgınlık etmek, Allah’ın verdiği şeyle övünüp büyüklük iddia etmek, Allah’ın kullarına ululuk ve üstünlük taslamaktır.
Soru 5

Çocuklarından birine mal bırakan ama diğer çocuklarına bırakmayan birisine Peygamberimiz: “İyilik ve lütufta hepsinin eşit olmaları seni sevindirmez mi?” demiş. Adam, “evet” deyince, Peygamberimiz “Sana iyilik yapmaları senin onlar üzerindeki hakkın olduğu gibi, aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki haklarıdır.” demiştir.
Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çocuklara miras bırakılmalıdır.
 • Çocukların anne – baba üzerinde hakları vardır.
 • Çocuklar arasında ayrım yapılmamalıdır.
 • Anne – babanın çocuklar üzerinde hakkı vardır.
REKLAM
Soru 6

Ey İnsanlar! Dikkat edin, sizin Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Adem’dir. Dikkat edin, hiçbir Arap’ın, hiçbir yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takva iledir.
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Erkekler, kadınlardan önce yaratılmıştır.
 • Bütün insanların atası Adem peygamberdir.
 • Doğuştan getirilen özellikler, üstünlük olarak kabul edilemez.
 • Peygamberin Araplardan olması onlara üstünlük sağlamaz.
Soru 7

Peygamberimizi ilk kez görmeye gelen bir kişi O’nu başkalarından ayırt edemeyerek: “Hanginiz Muhammed? Ya da kavmin efendisi hanginiz?” diye sormuştur.
Bu metne göre Peygamberimiz için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Geçimini ticaretle sağladığı
 • Mütevazi bir insan olduğu
 • Toplumda diğer insanlar gibi yaşadığı
 • Toplumun diğer fertleri gibi davrandığı
Soru 8

Peygamberimizin oğlu vefat ettiği gün güneş tutuldu. Bazı insanlar, güneşin bu sebeple tutulduğunu söylediler. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Ay ve Güneş Allah’ın ayetlerinden sadece iki ayettir. Bunlar, birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Onu tutulmuş gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar Allah’a dua edin ve namaz kılın.” buyurdu.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılacak bir sonuç olamaz?

 • Ay ve Güneş için belirlenmiş yasalar vardır.
 • Güneş tutulması sırasında namaz kılınabilir.
 • Doğa olaylarını açıklamak bilimin görevidir.
 • Peygamberin oğlu da diğer insanlar gibi ölümlüdür.
Soru 9

Peygamberimizin vefatından sonra, Müslümanların istişare ile aldıkları ilk karar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kur’an’ın toplanması
 • Halifenin seçilmesi
 • Namaza çağrının nasıl olacağı
 • Peygamberimizin defnedilmesi
Soru 10

İlk vahiy geldiğinde eşinin tavsiyesiyle Peygamberimizin istişarede bulunduğu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varaka b. Nevfel
 • Hz. Ebu Bekir
 • Zeyd b. Sabit
 • Hz. Osman
Soru 11

Peygamberimiz bazen kendi görüşüne uygun düşmese de istişare sonucu alınan kararları uygulamaya koymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma verilecek bir örnektir?

 • Hendek kazılma fikrinin kabul edilmesi
 • Uhud’da meydan savaşı yapılması
 • Mescidi Nebi’nin yapılması
 • Mescide minber yapılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bireysel konularda yaptığı istişareye örnektir?

 • Ele geçirilen esirlerin durumu
 • Kızı Fatma’nın evliliği
 • Zekatın nasıl toplanacağı
 • Suffa’da kimlerin kalacağı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kendisiyle istişare edilen kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Bilgi sahibi olması
 • Güvenilir olması
 • Samimi olması
 • Erkek olması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sözlerden hangisi istişarenin önemini dile getirmektedir?

 • Akıl akıldan üstündür.
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.
 • Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler.
Soru 15

Bir kadınla üç özelliğinden dolayı evlenilir; dini, malı ve güzelliği. Sen dindar olanı seç ki devamlı bereketler içerisinde olasın.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Aile kurmanın önemi
 • Evlilikte denkliğin önemi
 • Evlilikte zenginliğin önemi
 • Evlilikte dini ve ahlâki değerlere bağlılığın önemi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin faydaları arasında sayılamaz?

 • Ortak hareket etme bilinci kazandırır.
 • Karşımızdakine değer verdiğimiz belli olur.
 • Farklı görüşler sayesinde düşünce dünyamız zenginleşir.
 • Lider olma isteğimiz karşılık bulur.
Soru 17

Her kim yalnız Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına sayısız sevap kazanır. Kim, yetim kalmış bir kız veya erkek çocuğunu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o cennette yan yanayız.
Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çocuklarla yakından ilgilenilmelidir.
 • Yetimlere merhametle yaklaşılmalıdır.
 • Sevaplar artırılmalıdır.
 • Kız ve erkek ayrımı yapılmamalıdır.
Soru 18

Peygamberimiz, insanlara yardım eli uzatılırken hiçbir şeyi küçük ve önemsiz görmemek gerektiğini belirtmektedir. Zira iyiliğin küçüğü büyüğü olmaz. Kişinin niyeti yapılan yardımın mahiyetinden daha önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ana düşüncesi ile ilişkilendirilemez?

 • Namazlar oturarak kılınmalıdır.
 • Otobüste yaşlılara yer verilmelidir.
 • Borçlu arkadaşa destek olunmalıdır.
 • Görme engelli birine yardımcı olunmalıdır.
Soru 19

Bir kişi, bilge adama gelerek: “Hani Kur’an’da her türlü bilgi var diyordunuz. Bana Kur’an’da hamurun nasıl yapıldığını anlatan bir bilgi gösterebilir misiniz?” der. Bilge adam, “Bilmiyorsanız bir bilene sorun ayetini okumadın mı?” diyerek cevap verir.
Bilge adam aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmıştır?

 • İman
 • Tebliğ
 • İstişare
 • Tevekkül
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • “… Eğer karar verirsen aralarında adaletle karar ver. Çünkü Allah adil olanları sever.” (Maide Suresi, 42. ayet)
 • “Allah size …İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ suresi, 58. ayet)
 • “İman edenlere söyle: Allah’ın (cez günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar…” (Casiye suresi, 14. ayet)
 • “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Mâide suresi, 8. ayet)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDCCAACBABBDADDBACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?