Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, peygam berlik görevinin yanında yöneticilik görevi de yapmıştır?

 • Hz. Süleyman
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Musa
 • Hz. İsa
Soru 2

“O müminler öyle kimselerdir ki; eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, iyi ve güzel olan şeyleri emreder, kötü ve çirkin şeylerden vazgeçirmeye çalışırlar…”
(Hac suresi, 41. ayet)
Bu ayetten iktidar sahibi müminler hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Zekâtlarını verdikleri
 • İyiliği yaymaya çalıştıkları
 • Namazlarını dosdoğru kıldıkları
 • Kötülere en ağır cezayı verdikleri
Soru 3

Hz. Muhammed (sav.), aşağıdaki olaylardan hangisiyle farklı inanç gruplarının hak ve özgürlüklerini güvence altına almıştır?

 • Veda Hutbesi
 • Kâbe hakemliği
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yönetim ilkeleri arasında yer almaz?

 • Liyakate öncelik vermek
 • Adaletten taviz vermemek
 • Toplumsal konuları istişare etmek
 • Halkın yönetime katılmasını önemsememek
Soru 5

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Yakınları gözetmeye
 • Namazı vaktinde kılmaya
 • Kötülüklerden uzak durmaya
 • Hak ve hukuka uygun davranmaya
REKLAM
Soru 6

Ebu Zer, Peygamberimizden kendisini yönetici olarak atamasını isteyince Peygamberimiz Ebu Zer’e şöyle dedi: “Ben, seni idarecilik için zayıf görüyorum. Ben, kendim için sevip istediğimi senin için de sevip isterim. Ama yöneticilik bir emanettir. Bu emanetin hakkını veremeyenler kıyamette zillet ve pişmanlığa uğrarlar. Ancak onu hakkıyla elde edip kendine düşen sorumluluğu yerine getiren kimse, bunun dışındadır.”
Bu olayda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • İdareciliğin gelip geçici olduğu
 • Yöneticilikte liyakatin önemli olduğu
 • Herkesin idarecilik yapma hakkına sahip olduğu
 • Kendisi için istenenin arkadaşı için de istenmesi gerektiği
Soru 7

“Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz, kadınları Allah’ın bir emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Evlilikte Allah’a söz verildiğine
 • Kadınların eşlerine emanet edildiğine
 • Evlilikte annebabanın rızasının önemine
 • Kadınların haklarının korunması gerektiğine
Soru 8

• Peygamberimiz ilk vahyi öncelikli olarak eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştı.
• Peygamberimiz kızı Fatma’yı evlendirmeden önce onun görüşünü almıştı.
• Peygamberimiz Medine döneminde Hz. Ayşe ile yarış yapmıştı.
Peygamberimiz ile ilgili bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk eşi Hz. Hatice’dir.
 • Spor yapmayı tavsiye etmiştir.
 • Kızı Fatma’yı rızasını alarak evlendirmiştir.
 • Kadınlara zaman ayırmış ve onların görüşlerine değer vermiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile içi anlaşmazlıkların çözümü için yaptığı tavsiyelerden biri değildir?

 • Kadınlarını döven erkeklerde hayır yoktur.
 • Kadınları Allah’ın mescitlerinden men etmeyiniz.
 • Yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin.
 • Hiçbir mümin hanımına kin beslemesin. Onun bir huyundan hoşlanmazsa belki başka bir huyundan hoşlanır.
Soru 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç hürriyeti kapsamında değerlendirilir?

 • “Eğer inanmayıp yüz çevirirlerse bilsinler ki biz, seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir…” (Şûrâ suresi, 48. ayet)
 • “Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir.” (Yâsîn suresi, 21. ayet)
 • “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bu yüklenmekten çekindiler, korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” (Ahzâb suresi, 72. ayet)
 • “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)
Soru 11

Medine Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hicretten üç yıl sonra imzalanmıştır.
 • İnanç ve ibadet özgürlüğünü savunur.
 • Farklı inanç gruplarıyla yapılan ilk sözleşmedir.
 • Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların ortaklaşa imzaladıkları bir sözleşmedir.
Soru 12

• Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen Hristiyan heyetinin mescitte ibadet etmelerine izin vermesi
• Peygamberimizin, Yahudi birisinin cenazesinin geçişi sırasında ayağa kalkması
• Peygamberimizin Bedir Savaşı öncesinde sahabenin görüşünü benimsemesi
Bu bilgilerden Peygamberimiz hakkında çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bedir Savaşı’na katılmıştır.
 • Cenazeler karşısında hüzünlü olmuştur.
 • İnanç ve düşünce özgürlüğüne önem vermiştir.
 • İbadet etmek isteyenlere karşı hoşgörülü davranmıştır.
Soru 13

Düşünce ve ifade özgürlüğü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir?

 • Sabır
 • İstişare
 • Tefekkür
 • Diğerkamlık
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki hadislerden hangisi ekonomik özgürlük kapsamında değerlendirilemez?

 • Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular
 • Müslüman bir kimse din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.
 • Alışveriş yapanlar bulundukları yerden ayrılmadıkça alışverişi yapıp yapmamakta serbesttirler.
 • Ey insanlar! Canlarınız, mallarınız ve namuslarınız dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur.
Soru 15

“Müslüman bir kimse din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun davranılmaması durumunda ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?

 • Kin
 • Düşmanlık
 • Cömertlik
 • Kıskançlık
Soru 16

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İbadetlerin geçerli olması için inanmak temel şarttır.
 • İbadetler imanın korunmasına ve kuvvetlenmesine katkı sağlar.
 • İman edip ibadet etmeyenlerin Allah’a bağlılığı zamanla azalabilir.
 • Müslümanın bazı ibadetleri terk etmesi onu iman dairesinin dışına çıkarır.
Soru 17

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bozukluk görüyor musun?” (Mülk Suresi, 3. ayet)
 • “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla kupkuru ölü bir memlekete hayat verdik.” (Zuhruf Suresi, 11. ayet)
 • “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya Suresi, 33. ayet)
 • “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin…” (Lokman Suresi, 33. ayet)
Soru 18

“Allah’a yemin ederim ki siz iyiliği emretmez ve kötülükten sakındırmazsanız, yaptıklarınızın karşılığı olarak Allah sizi (büyük sıkıntılarla) cezalandırır. Sonra toplum olarak onlardan kurtulmak için Allah’a yalvarıp durursunuz ancak duanız kabul olmaz.”
Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ölmeden önce tövbe edilmelidir.
 • Allah, insanları büyük sıkıntılarla imtihan eder.
 • Duaların kabulü için büyük sıkıntılar yaşanmalıdır.
 • İyilik teşvik edilmeli ve kötülükten sakındırılmalıdır.
Soru 19

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
Soru 20

“… İş konusunda istişare et. Karar verdin mi de artık Allah’a güven. Allah kendisine güvenenleri sever.”
(Ali imran suresi, 159. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamberden aşağıdakilerden hangisi istenmektedir?

 • Adaletli olma
 • Affedici olma
 • Hoşgörülü davranma
 • Farklı görüşlere başvurma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDBBCDBAACBACDDDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?