GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

El-Müsned isimli hadis kitabı aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • Ahmed b. Hanbel
 • Malik b. Enes
 • Ebu Davud
 • İbn Mace
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi eski devirlerde yaşamış Arab-ı bâide denen ve Kur’an’da da ismi geçen kavimlerden biri değildir?

 • Âd
 • Semûd
 • Medyen
 • Cürhüm
SORU 3

İslam öncesinde Arap yarımadasının Mekke, Taif ve Medine şehirlerinde aşağıdaki inançlardan hangisi daha çok yaygındır?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Mecusilik
 • Putperestlik
SORU 4

• Hz. Peygamber hayatının büyük bir bölümünü burada geçirmiştir.
• Kâbe’den dolayı Hicaz bölgesinin dinî ve ticârî merkezi olmuştur.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mekke
 • Medine
 • Taif
 • Şam
SORU 5

Arap yarımadasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne denir?

 • Mevâlî
 • Bedevî
 • Hadarî
 • İbranî
SORU 6

İslam öncesi Hicaz bölgesinde kadınların konumları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hür kadınlar erkeklere denk değildir.
 • Hür kadınlar cariyelerden üstündürler.
 • Hürler ve cariyeler olmak üzere iki sınıftır.
 • Hür kadınlar mirastan erkeklerin yarısı kadar pay alırlar.
SORU 7

Hanifler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Okur yazar kimseler değillerdir.
 • Putlara tapmayı reddetmişlerdir.
 • Cahiliye inanç ve adetlerine karşı çıkmışlardır.
 • Yahudilik ve Hıristiyanlıktan uzak durmuşlardır.
SORU 8

Fil olayı esnasında Mekke’nin reisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülmuttalip
 • Ebu Talip
 • Kusay
 • Haşim
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

 • Beytü’l – Hikme
 • Beytü’l – Haram
 • Beytü’l – Mamur
 • Beytü’l – Atik
SORU 10

Hz Muhammed (sav.)’in aşağıdaki amcalarından hangisi Müslüman olmuştur?

 • Haris
 • Abbas
 • Zübeyr
 • Ebu Talib
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygambere vahiy geldikten sonra gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ayşe ile evlenmesi
 • Hilfu’l-Fudul’a katılması
 • Ficar savaşına katılması
 • Amcasıyla ticaret yapması
SORU 12

Hz. Peygamber aşağıdaki çocuklarının hangisinden önce vefat etmiştir?

 • Ümmü Gülsüm
 • Fatıma
 • Rukiye
 • Zeynep
SORU 13

Hz. Muhammed (sav.) çocukluğunu yanında geçirdiği Ebu Talib’in hanımı Fatıma binti Esed’i ve dadısı Ümmü Eymen’i her zaman hayırla yâd etmiş ve onlarla ilgilenmiştir.
Hz Peygamberin bu davranışı onun hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

 • Doğruluğunu
 • Güvenirliğini
 • Vefakârlığını
 • Cömertliğini
SORU 14

• Putperestliği reddetmiştir.
• Hz. Hatice’nin amcasının oğludur.
• Yahudilik ve Hristiyanlık hakkında bilgi sahibidir
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Varaka b. Nevfel
 • Ömer b. Hattap
 • Abdullah b. Selam
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e indirilen ilk ayetlerden biri değildir?

 • “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (Alak suresi, 1. ayet)
 • “O, insanı “alak”tan yarattı”. (Alak suresi, 2. ayet)
 • “Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. (Alak suresi, 8. ayet)
 • “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak suresi, 4-5. ayet)
SORU 16

“Ey bürünüp sarılan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar…”
Bu ayetle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz Peygamberin tebliğ görevi başlamıştır.
 • Fetreti Vahiy’den sonra gelen ilk ayettir.
 • Müddessir suresinin 1 ve 2. ayetidir.
 • Gece yarısı rüyada nazil olmuştur.
SORU 17

“Hz. Muhammed (sav.) hangi olaydan sonra açıktan tebliğe başlamıştır?

 • Taif yolculuğundan sonra
 • Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla
 • İlk vahyin gelmesiyle
 • Hz Hatice’nin vefatıyla
SORU 18

İslam’a davetin açıktan yapılmasını emreden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • ‘‘Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O insanı ‘‘alak”tan yarattı.’’ (Alak suresi, 1, 2.ayetler)
 • ‘‘O gün birtakım yüzler vardır ki, pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler.’’ (Abese suresi, 38,39 ayetler)
 • ‘‘Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar.” (Müddessir suresi, 1, 2. ayetler)
 • “Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma” (Hicr suresi, 94.ayet)
SORU 19

Habeşistan’a hicret eden ilk kafilede Hz. Peygamberin kızlarından hangisi yer almıştır?

 • Hz. Zeynep
 • Hz. Fatıma
 • Hz. Rukiye
 • Hz. Ümmü Gülsüm
SORU 20

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

 • Hz. Peygamberin Taif yolculuğu ve tekrar Mekke’ye dönüşü
 • Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin vefat etmesi
 • Akabe görüşmesinin yapılması
 • İlk cuma namazının kılınması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDACDAAABABCBCDBDCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler