GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

Kültürle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Kültür, toplumları, ulusları, grupları birbirinden ayıran, onları özgün kılan bir işleve sahiptir.
 • B) Kültürün temel değerleri bireylere benimsetilerek toplumsal bütünlük sağlanır.
 • C) Kültür, dil, eğitim ve sanat yoluyla üretilip, sonraki kuşaklara aktarılır.
 • D) Kültürün sadece manevi unsurları tarihsel süreçte değişime uğramaz.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür ögelerindendir?

 • A) Folklorik kıyafetler
 • B) Gelenekler
 • C) Kitaplar
 • D) Okullar
SORU 3

Ziya Gökalp’e göre kültürün evrensel yönünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hars
 • B) Anomi
 • C) Medeniyet
 • D) Kültürel yayılma
SORU 4

Her toplumsal kurumun yerine getirdiği bir işlev vardır. Kurumların işlevleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Aile → Neslin devamının sağlanması
 • B) Ekonomi → Üretim, bölüşüm ve tüketim ilişkisinin düzenlenmesi
 • C) Eğitim → Toplumun temel değerlerinin kazandırılması
 • D) Din → Yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi
SORU 5

I. Çekirdek ya da modern aile olarak da adlandırılır.
II. Sanayi toplumlarında, özellikle kentlerde görülür.
III. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur.
IV. Ailenin reisi genellikle en yaşlı erkektir.
Yukarıdakilerden hangileri küçük ailenin özelliklerindendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I, II ve III
 • D) I, III ve IV
SORU 6

Evlenen çiftlerin ailelerinden ayrı olarak ayrı bir evde oturmasıyla oluşan günümüzde en yaygın olan evlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Neolokal
 • B) Matrilokal
 • C) Patrilokal
 • D) Polijini
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de boşanma ve boşanmanın sonuçları ile ilgili düşünüldüğünde doğrudur?

 • A) Aileyi koruyucu ve boşanmayı zorlaştırıcı tedbirler sayesinde boşanma oranları azalmaktadır.
 • B) Türkiye’de boşanan çiftlerin çocuklarına yetiştirme yurtlarında bakılma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • C) Evlenme ve boşanma ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiştir
 • D) Eşlerden birinin diğerine eziyet etmesi boşanma nedeni sayılır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel işlevlerindendir?

 • A) Koyduğu kurallarla toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
 • B) Kişiye nasıl bir yaşam sürmesi gerektiği konusunda öneriler sunar.
 • C) Aynı dine inananlar arasındaki dayanışmayı arttırır.
 • D) Devlet yönetiminde uyulması gereken ilkeleri belirler.
SORU 9

Çok tanrılı din anlamına gelir. Tanrıların insanlar gibi yaşayıp insani özellikler taşıdığına inanılır. Eski Mısır, Yunan ve Roma’da görülür.
Yukarıda açıklanan dinsel inanış biçimi hangisidir?

 • A) Politeizm
 • B) Panteizm
 • C) Monoteizm
 • D) Animizm
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi serbest mala örnek olarak verilebilir?

 • A) Armut
 • B) Çimento
 • C) Kumaş
 • D) Hava
SORU 11

Kapitalist ekonomi düzeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Ekonomik faaliyetlerin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi devlet tarafından yapılır.
 • B) Bu sistemde kamu kesimi ve özel kesimin ağırlığı koşullara göre değişir.
 • C) Malların ve emeğin fiyatı arz ve talep yasasına göre belirlenir.
 • D) Üretim araçlarının mülkiyeti devletin elindedir.
SORU 12

İşlerin farklılaşmasına bağlı olarak farklı işlerin farklı kişilerce yapılmasına “iş bölümü” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iş bölümü sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan biridir?

 • A) Kısa sürede daha fazla iş yapılmasını olanaklı kılarak emek ve zamandan tasarruf sağlanır.
 • B) Uzmanlaşmanın artması bireylerin eğitimi için daha fazla zaman ve maliyete neden olur.
 • C) Kişiye yetenekli olduğu alanda çalışma olanağı sağlayarak bireyin daha başarılı ve verimli olmasını sağlar.
 • D) Toplum üyeleri arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sağlar.
SORU 13

Paranın değerinin yükselmesi veya düşmesi ile ilgili olaylardan hangileri doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilir?

 • A) Enflasyon – Deflasyon
 • B) Enflasyon – Revalüasyon
 • C) Devalüasyon – Revalüasyon
 • D) Deflasyon – Devalüasyon
SORU 14

Egemenliğin tek bir kişinin elinde olduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aristokrasi
 • B) Oligarşi
 • C) Teokrasi
 • D) Monarşi
SORU 15

• Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak
• Toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak
• Ülkenin bağımsızlığını korumak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin temel işlevlerindendir?

 • A) Halkın
 • B) Devletin
 • C) Bürokrasinin
 • D) Siyasi partilerin
SORU 16

Toplumsal değişme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Bir toplumda değişikliğe yol açan bir unsur başka toplumlarda da aynı değişikliğe yol açar.
 • B) Toplumsal değişme tüm toplumlar için kaçınılmaz ve evrensel bir olgudur.
 • C) Toplumsal yapıdaki bazı kurumlar değişmeden yapılarını korurlar.
 • D) Bir kurumda meydana gelen bir değişim diğer kurumları etkilemez.
SORU 17

Deprem, sel baskınları, volkanik patlamalar gibi doğal afetler, toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Fiziki çevre
 • B) Demografi
 • C) Ekonomi
 • D) Bilim ve teknoloji
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumun gelişmişliğinin göstergelerindendir?

 • A) Orta tabakanın genişlemesi
 • B) Üst tabakanın genişlemesi
 • C) Tüketim oranlarının düşüklüğü
 • D) Nüfus sayısının fazlalığı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri değildir?

 • A) İş bölümü yetersizliği
 • B) Örgütlenme yetersizliği
 • C) Bilimsel gelişmelerin yetersizliği
 • D) Milli birlik bilincinin zayıflaması
SORU 20

Komşumuz Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriyeli sığınmacılara yardım etmek için toplumun birlikte hareket etmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • A) Mesleki işbölümüne
 • B) Toplumsal gelişmeye
 • C) Kültürel gecikmeye
 • D) Manevi değerler etrafında bütünleşmeye
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCDCADBADCBCDBBAACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?