GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

“Bizans” adıyla da anılan Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul
 • Kudüs
 • Roma
 • İskenderiye
SORU 2

İslam öncesinde Arap Yarımadası’ndaki insanların büyük çoğunluğunun dinî inancı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet
 • Budizm
 • Putperestlik
 • Zerdüştlük
SORU 3

Hz. Muhammed’in doğum yılı ve yeri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • 610 – Medine
 • 571 – Mekke
 • 610 – Mekke
 • Obua
SORU 4

Hendek Savaşı’nda Medine’nin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasını öneren sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ömer
 • Halid Bin Velid
 • Zeyd bin Sabit
 • Selman-ı Farisi
SORU 5

İslam tarihinde Arabistan dışına yapılan ilk sefer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mute Seferi
 • Tebük Seferi
 • Taif Seferi
 • İspanya Seferi
SORU 6

Aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında halifelik “babadan oğula” geçen bir saltanat hâline dönüşmüştür?

 • Abbasiler
 • Emeviler
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
SORU 7

Abbasi Halifesi Mutasım’ın özellikle Türklerin yerleşmesi ve savaşçı özelliklerini kaybetmemeleri için kurduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul
 • Gırnata
 • Bağdat
 • Samarra
SORU 8

945 yılında Büveyhoğulları Bağdat’ı işgal ederek halifeyi baskı altına almıştır.
Halifeyi bu baskıdan kurtararak “Sultan” unvanı alan Gazne hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mesud
 • Mahmud
 • Alptegin
 • Sebük Tigin
SORU 9

Abbasilerde devletin gelir ve giderleriyle ilgilenen divan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı İnşa
 • Divanü’l Ceyş
 • Divan-ı Mezalim
 • Divan-ı Beytü’l Mal
SORU 10

Türklerin İslam dinini yakından tanıma imkânına kavuşarak kitleler hâlinde Müslüman olmasına neden olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Talas Savaşı
 • Puvatya Savaşı
 • Malazgirt savaşı
 • Dandanakan Savaşı
SORU 11

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da bir dönem egemenlik kuran Türk devletlerinden biri değildir?

 • İhşidîler
 • Tolunoğulları
 • Osmanlılar
 • Karahanlılar
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi tarihte “İlk Müslüman Türk Hükümdarı” unvanını almıştır?

 • Bilge Kül Kadir Han
 • Yusuf Kadir Han
 • Satuk Buğra Han
 • Tabgaç Buğra Han
SORU 13

• 11. yüzyılda yaşamış Türk dil bilginidir.
• En ünlü eseri Divanı Lügati’t Türk’tür.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Has Hacip
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Yüknekli Edip Ahmet
SORU 14

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pasinler Savaşı
 • Malazgirt savaşı
 • Koyunhisar Savaşı
 • Dandanakan Savaşı
SORU 15

Tuğrul Bey’in Abbasi Halifesinden “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını alması, Türk ve İslam tarihinde aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

 • Halifelik makamı Türklerin eline geçmiştir.
 • Türkler, İslam diniyle tanışma imkânı bulmuşlardır.
 • Türkler, halifelik makamına son vermişlerdir.
 • İslam dünyasının siyasi liderliği Türklerin eline geçmiştir.
SORU 16

Selçuklularda, aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin yaptırılış nedeni, ticareti geliştirmek ve bulundukları bölgede güvenliği sağlamaktadır?

 • Medrese
 • Kervansaray
 • Darüşşifa
 • İmarethane
SORU 17

Aşağıdaki olaylardan hangisi Gaznelilerin yıkılmasında daha çok etkili olmuştur?

 • Taht kavgaları
 • Gurluların baskıları
 • Dandanakan Savaşı
 • Şii Büveyhoğullarının faaliyetleri
SORU 18

Nizamiye Medreseleri, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisinin dönemine aittir?

 • Gazneliler
 • Osmanlılar
 • Karahanlılar
 • Büyük Selçuklular
SORU 19

Selçuklularda, vergi gelirlerinin Sultana bırakıldığı topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • has
 • İkta
 • Vâkıf
 • Mülk
SORU 20

Selçukluların Türk mimarisine kazandırdıkları yapı şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümbetler
 • Kervansaraylar
 • Medreseler
 • Darüşşifalar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBBDBDADCCADBCDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler