GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 52015-2. Dönem

SORU 1

“Bizans” adıyla da anılan Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstanbul
 • B) Kudüs
 • C) Roma
 • D) İskenderiye
SORU 2

İslam öncesinde Arap Yarımadası’ndaki insanların büyük çoğunluğunun dinî inancı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamiyet
 • B) Budizm
 • C) Putperestlik
 • D) Zerdüştlük
SORU 3

Hz. Muhammed’in doğum yılı ve yeri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) 610 – Medine
 • B) 571 – Mekke
 • C) 610 – Mekke
 • D) Obua
SORU 4

Hendek Savaşı’nda Medine’nin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasını öneren sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Halid Bin Velid
 • C) Zeyd bin Sabit
 • D) Selman-ı Farisi
SORU 5

İslam tarihinde Arabistan dışına yapılan ilk sefer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mute Seferi
 • B) Tebük Seferi
 • C) Taif Seferi
 • D) İspanya Seferi
SORU 6

Aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında halifelik “babadan oğula” geçen bir saltanat hâline dönüşmüştür?

 • A) Abbasiler
 • B) Emeviler
 • C) Gazneliler
 • D) Karahanlılar
SORU 7

Abbasi Halifesi Mutasım’ın özellikle Türklerin yerleşmesi ve savaşçı özelliklerini kaybetmemeleri için kurduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstanbul
 • B) Gırnata
 • C) Bağdat
 • D) Samarra
SORU 8

945 yılında Büveyhoğulları Bağdat’ı işgal ederek halifeyi baskı altına almıştır.
Halifeyi bu baskıdan kurtararak “Sultan” unvanı alan Gazne hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mesud
 • B) Mahmud
 • C) Alptegin
 • D) Sebük Tigin
SORU 9

Abbasilerde devletin gelir ve giderleriyle ilgilenen divan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divan-ı İnşa
 • B) Divanü’l Ceyş
 • C) Divan-ı Mezalim
 • D) Divan-ı Beytü’l Mal
SORU 10

Türklerin İslam dinini yakından tanıma imkânına kavuşarak kitleler hâlinde Müslüman olmasına neden olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Talas Savaşı
 • B) Puvatya Savaşı
 • C) Malazgirt savaşı
 • D) Dandanakan Savaşı
SORU 11

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da bir dönem egemenlik kuran Türk devletlerinden biri değildir?

 • A) İhşidîler
 • B) Tolunoğulları
 • C) Osmanlılar
 • D) Karahanlılar
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi tarihte “İlk Müslüman Türk Hükümdarı” unvanını almıştır?

 • A) Bilge Kül Kadir Han
 • B) Yusuf Kadir Han
 • C) Satuk Buğra Han
 • D) Tabgaç Buğra Han
SORU 13

• 11. yüzyılda yaşamış Türk dil bilginidir.
• En ünlü eseri Divanı Lügati’t Türk’tür.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahmet Yesevî
 • B) Yusuf Has Hacip
 • C) Kaşgarlı Mahmut
 • D) Yüknekli Edip Ahmet
SORU 14

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pasinler Savaşı
 • B) Malazgirt savaşı
 • C) Koyunhisar Savaşı
 • D) Dandanakan Savaşı
SORU 15

Tuğrul Bey’in Abbasi Halifesinden “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını alması, Türk ve İslam tarihinde aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

 • A) Halifelik makamı Türklerin eline geçmiştir.
 • B) Türkler, İslam diniyle tanışma imkânı bulmuşlardır.
 • C) Türkler, halifelik makamına son vermişlerdir.
 • D) İslam dünyasının siyasi liderliği Türklerin eline geçmiştir.
SORU 16

Selçuklularda, aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin yaptırılış nedeni, ticareti geliştirmek ve bulundukları bölgede güvenliği sağlamaktadır?

 • A) Medrese
 • B) Kervansaray
 • C) Darüşşifa
 • D) İmarethane
SORU 17

Aşağıdaki olaylardan hangisi Gaznelilerin yıkılmasında daha çok etkili olmuştur?

 • A) Taht kavgaları
 • B) Gurluların baskıları
 • C) Dandanakan Savaşı
 • D) Şii Büveyhoğullarının faaliyetleri
SORU 18

Nizamiye Medreseleri, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisinin dönemine aittir?

 • A) Gazneliler
 • B) Osmanlılar
 • C) Karahanlılar
 • D) Büyük Selçuklular
SORU 19

Selçuklularda, vergi gelirlerinin Sultana bırakıldığı topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) has
 • B) İkta
 • C) Vâkıf
 • D) Mülk
SORU 20

Selçukluların Türk mimarisine kazandırdıkları yapı şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kümbetler
 • B) Kervansaraylar
 • C) Medreseler
 • D) Darüşşifalar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBBDBDADCCADBCDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?