Tarih 3 - 2015 2. Dönem

Soru 1

Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenerek Anadolu’nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Batı
 • Memlûk Devleti
 • Altın Orda Devleti
 • Bizans İmparatorluğu
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin Bizans ile yaptığı ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çirmen Savaşı
 • Sazlıdere Savaşı
 • Koyunhisar Savaşı
 • Palekanon Savaşı
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişte üs olarak kullandığı ve Rumeli’deki ilk toprağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ani Kalesi
 • Çimpe Kalesi
 • Caber Kalesi
 • Hayber Kalesi
Soru 4

Osmanlı Hükümdarı I. Murat’ın, Hamitoğulları’ndan para karşılığı toprak almasıyla ulaşmak istediği temel hedefi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anadolu’da siyasi birliği kurmak
 • Tımar sistemini yaygınlaştırmak
 • Topraksız köylüye toprak sağlamak
 • Tarım arazilerine olan ihtiyacı karşılamak
Soru 5

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında iktidar mücadelesine sahne olan döneme ne ad verilir?

 • Lale Devri
 • Fetret Devri
 • Yıkılış Devri
 • Kuruluş Devri
SORU R
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Söğüt ve Domaniç
 • İznik ve İzmit
 • Bursa ve Yarhisar
 • Konya ve Karaman
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı İnşa
 • Divan-ı Hikmet
 • Divan-ı Mezalim
 • Divan-ı Hümayun
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde yeniçerilerin silahlarını yapan, bakım ve onarımını sağlayan askerî sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Topçu Ocağı
 • Cebeci Ocağı
 • Humbaracılar
 • Tımarlı Sipahiler
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmeleriyle ulaşılmak istenen temel hedef, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Padişahın yetkilerini azaltmak
 • Şehzadeleri merkezden uzaklaştırmak
 • Şehzadeler arasındaki taht kavgalarını azaltmak
 • Şehzadelere devlet yönetiminde tecrübe kazandırmak
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklara ne ad verilir?

 • Mülk arazi
 • Miri arazi
 • Öşri toprak
 • Vakıf arazi
Soru 11

Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları Osmanlı’nın kontrolüne geçmiştir?

 • Kırım’ın Fethiyle
 • Kıbrıs’ın alınmasıyla
 • I. Kosova Savaşı’nın kazanılmasıyla
 • İstanbul’un fethiyle
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi örfi ve şeri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Bu hukuk sistemine kaynaklık eden temel faktörler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gelenekler – İslam dini
 • İslam dini – Ekonomik yapı
 • Gelenekler – Veraset anlayışı
 • Veraset anlayışı – Ekonomik yapı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki en büyük yönetim birimidir?

 • Köy
 • Kaza
 • Sancak
 • Eyalet
SORU R
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde mali işlerin düzenlenmesi, hazinenin gelir ve giderlerinin hesaplanması görevini yürüten divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nişancı
 • Kazasker
 • Defterdar
 • Şeyhülislam
Soru 15

Sancakların güvenlik ve hukuk işlerinden sorumlu olan görevlileri, aşağıdakilerden hangilerinde birlikte verilmiştir?

 • Sancakbeyi – Kazasker
 • Yeniçeri Ağası – Subaşı
 • Yiğitbaşı – Kazasker
 • Subaşı – Kadı
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretimin ilk basamağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medrese
 • Sıbyan Mektebi
 • Enderun Mektebi
 • Şehzadegan Mektebi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran başlıca faktörlerden biri değildir?

 • Pusulanın Avrupalılarca tanınması
 • Coğrafya bilgisindeki yeni gelişmeler
 • Barutun ateşli silahlarda kullanılması
 • Okyanusa dayanıklı gemilerin yapılması
Soru 18

Avusturya kralının, protokol bakımından Osmanlı veziriazamına denk sayılacağı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karlofça Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Serav Antlaşması
Soru 19

Kağıt süsleme sanatı olup özel karışımlı suyun içine boya serpiştirilmesiyle yapılan süsleme sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebru
 • Hat
 • Tezhip
 • Çinicilik
Soru 20

17. yüzyılda yetişen ve 10 ciltlik “Seyahatname” adlı eserinde gezdiği, gördüğü memleketlerin tarih, coğrafya ve kültürlerini anlatan bilgin, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Piri Reis
 • Ali Kuşçu
 • Evliya Çelebi
 • Âşık Paşazade
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBABADBDBDADCDBCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?